با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول


دکتر عباس خاشعی سیوکی استاد
دانشگاه تربت حیدریه

علوم مهندسی آبیاری و زهکشی

سردبیر


دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری تخصصی زراعت (گروه اگروتکنولوژی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد اصیلی استاد
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین بسکابادی استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشگاه لندن

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اشرف جعفری استاد پژوهشی
عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رئیس بانک ژن

دکترای ژنتیک و اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


دکتر کامکار جایمند دانشیار
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتری شیمی آلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محسن حسام زاده حجازی دانشیار
عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک- بیوتکنولوژی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس خاشعی سیوکی استاد علوم مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند

علوم مهندسی آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری تخصصی زراعت (گروه اگروتکنولوژی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدباقر رضایی استاد
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

شیمی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن فتحی نسری استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

کشاورزی، علوم دامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فیضی دانشیار گروه زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تربت حیدریه

زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود  علی پناه دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

کشاورزی، علوم دامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین علیزاده استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

آبیاری ، هیدرولوژی ، روابط آب و خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور قربانپور گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک

نانوفناوری در گیاهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی‌الله مظفریان استاد
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا کرباسی استاد
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فخری شهیدی استاد
عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری رشته علوم و صنایع غذایی (گرایش میکرو‌بیو‌لوژی مواد غذایی) - دانشگاه مک‌گیل کانادا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Shida Rastegari Henneberry استاد دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

استاد گروه اقتصاد کشاورزی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فرح حسینیان استاد علوم تغذیه، دانشکده شیمی، دانشگاه کارلتون

علوم غذایی و تغذیه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سید حسین سقاییان نژاد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه کنتاکی امریکا

استاد گروه اقتصاد کشاورزی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حمید شاهنده استاد علوم خاک، گروه علوم خاک و گیاهان زراعی ، دانشگاه تگزاس

علوم خاک و زراعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حمید بهادر قدوسی دانشیار علوم وصنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی

میکروبیولوژی غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمدامین محمدی فر دانشیار مهندسی مواد غذایی، دانشگاه دانمارک

مهندسی مواد غذایی

دبیر تخصصی


دکتر حسن فیضی دانشیار
عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه

زراعت (اکولوژی گیاهان دارویی)

دبیر تخصصی


دکتر تکتم محتشمی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

اقتصاد کشاورزی

  • t.mohtashamigmail.com

مدیر داخلی


فائزه قراری دانشگاه تربت حیدریه

مهندسی ژنتیک

  • torbath.journalsgmail.com
  • 051-51240131

ویراستار


مهسا أقحوانی شجری دکتری زراعت

اگرواکولوژی

  • mahsashajariyahoo.com