با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آ

 • آپوکاروتنوئید همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران(Crocus sativus L.) ایران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 281-300]

 • آستانه ظرفیت بنه بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]

 • آفتکش‌های زیستی مطالعه سمیت تدخینی چند اسانس‌ گیاهی بر کنه‌ی بنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Acaridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 199-208]

 • آنزیم‌های کبدی اثر عصاره آبی کورم زعفران بر سطح گلوکز خون وآنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی دیابتی شده با استربتوزوتوسین [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-97]

ا

 • ارتفاع از سطح دریا بررسی تاریخی و اثر درازمدت عوامل اقلیمی بر تولید زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 137-161]

 • اسانس مطالعه سمیت تدخینی چند اسانس‌ گیاهی بر کنه‌ی بنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Acaridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 199-208]

 • اکواکراپ بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 53-69]

ب

 • بارندگی بررسی تاریخی و اثر درازمدت عوامل اقلیمی بر تولید زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 137-161]

 • باقی مانده نسبی ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 119-135]

 • باکتری‌های محرک رشد تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 243-255]

 • بررسی فیلوژنتیک همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران(Crocus sativus L.) ایران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 281-300]

 • بسترکاذب تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 23-51]

 • بنه تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 23-51]

 • بنه دختری اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 257-280]

 • بهبود خطا ارزیابی عملکرد روش‌های مدل‌سازی گروهی در شبیه‌سازی نیاز آبی زعفران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]

پ

 • پایداری ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 119-135]

 • پیکروکروسین بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-85]

 • پیکروکروسین بررسی آپوکاروتنوئیدها و ساختار ژن‌های مرتبط با سنتز آن‌ها در گونه‌های زعفران زراعی و وحشی با بهره‌گیری از HPLC و ابزار بیوانفورماتیک [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 183-197]

ت

 • تاریخ کاشت تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 23-51]

 • تحلیل وایولین ارزیابی عملکرد روش‌های مدل‌سازی گروهی در شبیه‌سازی نیاز آبی زعفران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]

 • تدخین مطالعه سمیت تدخینی چند اسانس‌ گیاهی بر کنه‌ی بنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Acaridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 199-208]

 • تعداد گل اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 257-280]

 • تغییر اقلیم بررسی ردپای آب محصول زعفران در دشت بیرجند تحت شرایط تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 301-320]

 • تکنیک داده‌های تلفیقی بررسی آثار تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 209-224]

 • تناوب زراعی تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 23-51]

 • توسعه صادرات برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 99-116]

ج

 • جوانه‌زنی اثرات دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاریوم (Fusarium solani) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 321-341]

ح

 • حد ظرفیت محیطی بنه بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]

خ

 • خراسان رضوی برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 99-116]

 • خزر بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-85]

د

 • درجه حرارت بررسی تاریخی و اثر درازمدت عوامل اقلیمی بر تولید زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 137-161]

ر

 • ردپای آب بررسی ردپای آب محصول زعفران در دشت بیرجند تحت شرایط تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 301-320]

 • رطوبت بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 53-69]

 • رهیافت ریکاردین بررسی آثار تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 209-224]

ز

 • زعفران برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 99-116]

 • زعفران بررسی آثار تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 209-224]

 • زهکشی ارزیابی قابلیت گل‌آوری بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط مزرعه‌ای و کنترل‌شده در منطقه دشت ساری [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 227-241]

 • زیبا بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-85]

 • زیست‌توده گیاهی بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 53-69]

 • زیست سنجی مطالعه سمیت تدخینی چند اسانس‌ گیاهی بر کنه‌ی بنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Acaridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 199-208]

س

 • سافرانال بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-85]

 • سافرانال بررسی آپوکاروتنوئیدها و ساختار ژن‌های مرتبط با سنتز آن‌ها در گونه‌های زعفران زراعی و وحشی با بهره‌گیری از HPLC و ابزار بیوانفورماتیک [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 183-197]

 • سافرانال اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 257-280]

 • سطح زیر کشت بررسی تاریخی و اثر درازمدت عوامل اقلیمی بر تولید زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 137-161]

 • سطح سایه‌انداز بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 53-69]

 • سناریوهای اقلیمی بررسی آثار تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 209-224]

ص

 • صفات زایشی ارزیابی قابلیت گل‌آوری بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط مزرعه‌ای و کنترل‌شده در منطقه دشت ساری [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 227-241]

ض

 • ضریب تغییرات ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 119-135]

ع

 • عصاره آبی اثرات دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاریوم (Fusarium solani) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 321-341]

 • علف‌هرز اثرات دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاریوم (Fusarium solani) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 321-341]

 • عمکلرد ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 119-135]

 • عملکرد بررسی تاریخی و اثر درازمدت عوامل اقلیمی بر تولید زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 137-161]

 • عملکرد گل تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 243-255]

 • عملکرد محصول بررسی ردپای آب محصول زعفران در دشت بیرجند تحت شرایط تغییر اقلیم [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 301-320]

 • عناصر غذایی اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 257-280]

ق

 • قارچ اثرات دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاریوم (Fusarium solani) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 321-341]

 • قند خون اثر عصاره آبی کورم زعفران بر سطح گلوکز خون وآنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی دیابتی شده با استربتوزوتوسین [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-97]

ک

 • کروسین بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-85]

 • کروسین بررسی آپوکاروتنوئیدها و ساختار ژن‌های مرتبط با سنتز آن‌ها در گونه‌های زعفران زراعی و وحشی با بهره‌گیری از HPLC و ابزار بیوانفورماتیک [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 183-197]

 • کروسین همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران(Crocus sativus L.) ایران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 281-300]

 • کلاله تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 23-51]

 • کلاله تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 243-255]

 • کلاله اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 257-280]

 • کنترل زیستی اثرات دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی اندام های زعفران (Crocus sativus) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio) و رشد قارچ فوزاریوم (Fusarium solani) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 321-341]

 • کنه بنه زعفران مطالعه سمیت تدخینی چند اسانس‌ گیاهی بر کنه‌ی بنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Acaridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 199-208]

 • کود زیستی آهن-روی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 243-255]

 • کود زیستی پتاسیم تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 243-255]

 • کود سبز تحلیل و توصیف مهم‌ترین عوامل زراعی مؤثر بر خلاء عملکرد مزارع زعفران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 23-51]

 • کورم اثر عصاره آبی کورم زعفران بر سطح گلوکز خون وآنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی دیابتی شده با استربتوزوتوسین [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-97]

گ

 • گیاه دارویی اثر عصاره آبی کورم زعفران بر سطح گلوکز خون وآنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی دیابتی شده با استربتوزوتوسین [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-97]

ل

 • لایسی‎متر ارزیابی عملکرد روش‌های مدل‌سازی گروهی در شبیه‌سازی نیاز آبی زعفران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]

م

 • متابولیت ثانویه ارزیابی قابلیت گل‌آوری بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط مزرعه‌ای و کنترل‌شده در منطقه دشت ساری [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 227-241]

 • مدل اثرات ثابت بررسی آثار تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 209-224]

 • مدل‌سازی همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران(Crocus sativus L.) ایران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 281-300]

ن

 • نسبت عددی بنه موثر بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]

 • نسبت وزنی بنه موثر بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-21]

و

 • وزن بنه اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و تنظیم کننده رشد فورکلرفنورن بر عملکرد گل و بنه زعفران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 257-280]

ه

 • هواکشت ارزیابی قابلیت گل‌آوری بنه‌های زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط مزرعه‌ای و کنترل‌شده در منطقه دشت ساری [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 227-241]

 • هوش مصنوعی ارزیابی عملکرد روش‌های مدل‌سازی گروهی در شبیه‌سازی نیاز آبی زعفران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]

ی

 • یادگیری گروهی نظارتی ارزیابی عملکرد روش‌های مدل‌سازی گروهی در شبیه‌سازی نیاز آبی زعفران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]