با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ریزنمونه‌های متفاوت (بنه، برگ، بخش انتهایی برگ و فلس اطراف برگ) مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی میزان رشد بنه‌ها، میزان کالوس‌زایی و میزان باززایی با 3 تکرار برای هر تیمار، شاخص‌های طول اندام هوایی گیاه ‌(cm)، درصد کالوس‌زایی و درصد باززایی اندازه‌گیری شد و تحلیل‌های آماری صورت گرفت. در بین انواع ریزنمونه‌ها تنها ریزنمونه‌های بنه نسبت به کالوس‌زایی در محیط MS حاوی هورمون‌های (mg/l 1) IBA و (mg/l 2) BAP هم در شرایط تاریکی و هم در شرایط سرما پاسخ مناسبی دادند. بالاترین درصد باززایی در محیط MS با ترکیب هورمونی (mg/l 3/0) TDZ، (mg/l 1) BAP، (mg/l 2) IBA و (mg/l 01/0) GA3 و در شرایط سرما بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study on Effect of Type of Explant and Hormone on Callus Induction and Regeneration in Saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sajjadi 1
  • Maghsoud Pazhouhandeh 2

1 M.Sc. plant Biotechnology, Azarbaijan Shahid Madani University

2 Assistant Professor, Dept of Plant Biotechnology, Faculty of Agriculture, , Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is one of the medicinal plants that contain active components and medicinal materials. Tissue culture of saffron can improve the quality and quantity of the saffron product, increase its export and the farmers’ income. In this study, 36 different types of hormone combinations in the dark and 9 different treatments of hormone combinations in cold (4°C), using different saffron explants (bulb, leaf, scales around leaf and distal parts of the leaf) were studied in tissue culture. To investigate the growth of corms, the callus formation and the regeneration rate, three replications for each treatment were used and the length of shoot (cm), the callus formation percentage and the regeneration percentage were measured and statistical analysis was performed. Among the types of explants, only explants from bulbs produced the callus on MS medium containing 2 mg.l-1 BAP and 1 mg.l-1 IBA in both the dark and cold conditions. The highest percentage of regeneration was obtained in MS medium with hormonal composition of 0.3 mg.l-1 TDZ, 1 mg.l-1 BAP, 2 mg.l-1 IBA and 0.01 mg.l-1 GA3 in the cold conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormones
  • In vitro
  • Micropropagation
  • Saffron
Basu, P. and Chand, S. 1996. Regeneration of plantlets from root-derived callus of Egyptian Henbane. Cell Chromosome Research, 19:31-34.
Bhagyalakshmi, N. 1999. Factors influencing direct shoot regeneration from ovary explants of saffron. Plant Cell Tissue Organ Cult, 58: 205–211.
Chaloushi, B., Zarghami, R., Abd-Mishani, C., Omidi, M., Agayev, Y. and Sardood, B. 2007. Effects of different hormonal treatments on the callus production and plantlet regeneration in saffron (Crocus sativus L.). Pak. J. Biol. Sci. 15:1625-31.
Choob, V.V., Vlassova, T.A. and Butenko R.G. 1994. Callusogenesis and morphogenesis in generative organ culture of the spring flowering species of Crocus L. Russ J. Plant Physiol, 41: 712–716.
Ding, B., Bai, S., Wu, Y. and Wang, B.K. 1979. Preliminary report on tissue culture of corms of Crocus sativus. Acta. Bot. Sin., 21: 387
Homes, J., Legros, M. and Jaziri, M. 1987. In vitro multiplication of C. sativus L. ActaHortic, 212: 675-676.
Ilahi, I., Jabeen, M. and Firdous, N. 1987. Morphogenesis with saffron tissue cultures. J. Plant Physiol., 128:227-232.
Karaoglu, C., Cocu, S., Ipek, A., Parmaksiz, I., Sarihan, E., Uranbey, S., Arslan, N., Kaya, M., Sancak, C., Ozcan, S., Gurbuz, B., Mirici, S., Er, C. and Khawar K. 2007. In vitro micropropagation of saffron. Acta. Hortic, 739: 223-228.
Kumar, J. and Gupta, P. 2008. Molecular approaches for improvement of medicinal and aromatic plants. Plant Biotechnology Reports, 2:93-112.
Milyaeva, L., Azizbekova, N., Komarova, E. and Akhundova, D. 1995. In vitro of regenerant corms of Saffron (Crocus sativus L.). R. J. Plant Physiol, 42: 112-119.
Mulabagal, V., and Tsay, H. 2004. Plant cell cultures-an alternative and efficient source for the production of biologically important secondary metabolites. International Journal of Applied Science and Engineering, 2:29-48.
Plessner, O., Ziv, M. and Negbi, M. 1990. In vitro corm production in the saffron (Crocus sativus L.). Plant Cell Tissue Organ Cult, 20: 89-94.
Raja, W., Zaffer, G. and Wani, S. 2007. In vitro microcorm formation in saffron (Crocus sativus L.). ActaHortic, 739: 291-296.
Satheesh, K. and Bhavanandan, K.V. 1988. Micropropagation of Plumbagorosea Linn. Plant Cell Tissue Organ Culture, 15:275-8.
Sharifi, G., Ebrahimzadeh, H., Ghareyazie, B. and Karimi, M. 2010. Globular embryo-like structures and highly efficient thidiazuron-induced multiple shoot formation in saffron (Crocus sativus L.). In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant, 46:274-280.
Shasany, A., Khanuja, S., Dhawan, U., Yadav, S., Sharma, S., Kumar, S. and Biosci, J. 1998. High regenerative nature of Mentha arvensis internodes. Journal Bioscience, 23:641-6.
Tripathi, L. and Tripathi, J. 2003. Role of biotechnology in medicinal plants. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2:243-253
Winterhalter, P. and Straubinger, M. 2000. Saffron-renewed interest in an ancient spice. Food Rev. Int., 16:39-59.