با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

فراهم نمودن بستر مناسب و لازم برای انتشار نتایج تحقیقات محققین کشور در زمینه زعفران و حرکت به سوی شاخص‌های بین المللی در پایگاه های داده است.

اطلاع‌رسانی و نشر تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های انجام شده و انتشار ایده‌های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان

کمک به پیشرفت و گسترش دانش زعفران با تکیه به توسعه مرزهای دانش

ارائه رهیافتهای علمی برای توسعه هر چه بیشتر صنعت زعفران

ایحاد ارتباط بین تولید علم، انتشار مقاله، دستیابی به فناوریهای جدید و توسعه اقتصادی محصول زعفران

ایجاد بستری برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی کشور

به‌طور مشخص، زمینههای تحقیقاتی مورد توجه نشریه شامل موارد زیر است، لکن محدود به آن‌ها نمیشود و تمامی یافته‌های علمی پژوهشی در زمینه موضوعات مربوط به زعفران بررسی خواهند شد.

1- کشاورزی و علوم پایه

2- زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح

3- پزشکی و داروسازی

4- فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی

5-  فیتوشیمیایی

6- اقتصاد و بازاریابی

7- سایر موضوعات مرتبط با زعفران