با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


نمایه نشریه زراعت و فناوری زعفران در پایگاه اطلاعاتی Agris

نشریه زراعت و فناوری زعفران در پایگاه اطلاعاتی (Agris) food and Agriculture Organization of the United nations نمایه شد.

Agris نظام بین المللی اطلاعات علمی و فنی کشاورزی است که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی FAO پایه گذاری شده است و از طریق شبکه ویژه خود در حوزه کشاورزی به دریافت و اشاعه اطلاعات می پردازد.

این پایگاه بیش از 3200000 رکورد اطلاعات مربوط به کشاوری و زمینه های وابسته به آن را با بهره مندی از پشتیبانی 146 مرکز ملی در کشورهای عضو فائو و 22 سازمان بین المللی گردآوری و سازماندهی نموده است و سالیانه تقریباً 130 هزار رکورد به موجودی این پایگاه اطلاعاتی افزوده می شود.