با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی دکترا مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

بررسی چگونگی سوق‌دهی فعالیت‌های سنتی کشاورزی در استان خراسان جنوبی به سمت فعالیت‌های نوآورانه و ارائه‌ی راهبردهای متناسب با آن، همواره از جمله‌ی مسائلی بوده که توجه محققین این استان را بخود مشغول نموده است. از این­رو، هدف اصلی مطالعه حاضر، بر بهره‌گیری از تفکر کارآفرینانه جهت شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی تعبیه شده است. در این پژوهش، از رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و سوات (SWOT-AHP) بهره‌گیری شده است. نخست، با استفاده از تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)، شناسایی و طبقه‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی صورت گرفته است. از آن‌جا که مسئله تصمیم‌گیری تحقیق حاضر از نوع چند شاخصه و ساختار آن دارای سلسله مراتبی از عناصر تصمیم وابسته به هم شامل هدف، معیارها و زیرمعیارها بوده است، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای محاسبه وزن و اهمیت هر کدام از معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده از طریق تجزیه و تحلیل سوات استفاده شده است. برای گردآوری داده‌های پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی هر کدام از مولفه‌ها و گروه‌ها با بهره‌گیری از نظر 15 نفر از متخصصان و فعالان صنعت کشاورزی تکمیل شده است، که قوت‌های داخلی با وزن نسبی 372/0 در رتبه نخست و نیز فرصت‌های بیرونی با وزن نسبی 344/0 و تهدیدهای بیرونی با وزن نسبی 148/0و در نهایت، ضعف‌های داخلی با وزن نسبی 136/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داده است که مهم‌ترین راهبرد‌‌ برای ‌توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی  راهبرد SO با شاخص مطلوبیت2/26 است. بنابراین، با شناخت قابلیت‌ها و زمینه‌های تأثیرگذار بر بخش کشاورزی، امکان توسعه‌ی محصولات کشاورزی منطقه براساس رویکرد کارآفرینی میسر خواهد بود. با توجه به این موضوع، ایجاد و توسعه‌ی بسترهای مناسب جهت بازاریابی و تجاری‌سازی محصول راهبردی منطقه (زعفران)، اتخاذ تدابیر لازم جهت آموزش در زمینه تجاری‌سازی، تقویت و حمایت از تعاونی‌های خرید و نیز ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی و غیره می‌توان در راستای توسعه‌ی ‌کارآفرینی و تجاری‌سازی محصول زعفران در استان خراسان جنوبی گام مؤثری برداشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Development Strategies for Entrepreneurial and Commercialization of saffron in Rural Areas Of South Khorasan

نویسندگان [English]

  • Hamid alizadeh 1
  • Habibollah Salarzehi 2
  • Gol Bahar Pouranjenar 3

1 Graduate of Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 PhD student in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to use entrepreneurial thinking to identify and prioritize the development strategies of entrepreneurship and commercialization of saffron in rural areas of South Khorasan province in order to rotate traditional agricultural activities in southern Khorasan Province toward innovative activities. In this paper, the integrated approach of the dynamics analysis process SWOT-AHP. First, SWOT analysis has identified and categorized the strengths, weaknesses, opportunities and threats of saffron activities in rural areas of South Khorasan Province. Since the issue of decision making of the present research is of a multi-index type and its structure has a hierarchical component of decision-making elements, including goal, criteria and sub-criteria, the hierarchical analysis process (AHP) to calculate the weight and importance of each of the criteria and The following criteria have been used through SWOT analysis. In order to collect the research data, the matrix of paired comparison of each of the components and groups was completed using 15 experts and agricultural industry activists, whose internal strengths with the relative weight of 372/0 were in the first rank and also external opportunities with a relative weight of 344/0 And external threats with a relative weight of 148 and, finally, internal weaknesses with a relative weight of 136/0 were ranked next. The results show that the most important strategy for the development of entrepreneurship and commercialization of saffron in rural areas of South Khorasan province is SO strategy with a utility index of 26.2. The most suitable strategies of this kind are the creation of a suitable platform for private sector investment in the development and commercialization of agricultural products, the use of specialized and experienced personnel to establish community-based associations and promote and educate in the field of commercialization, with emphasis on practical aspects through meetings. And various meetings with the people of the region, marketing and advertising to introduce strategic products in South Khorasan province, the strengthening and support of purchasing cooperatives in the cultivation areas were selected for direct purchase from farmers as the most important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurship Strategies"
  • "Entrepreneurship Development"
  • "Commercialization"
  • "Agricultural Products"
  • "saffron"
  • "SWOT"
Aggarwal, A.K. 2018. The Empirical Perspectives on Rural Entrepreneurship Development in India. Available at SSRN 3184142. (In Persian with English Summary).
Alemu, A.E., and Adesina, J.O. 2017. In search of rural entrepreneurship: Non‐farm household enterprises (NFEs) as instruments of rural transformation in Ethiopia. African Development Review 29 (2): 259-271. (In Persian with English Summary).
Amini, A. 2016. Agricultural commercialization in rural farming systems and causal interpretation of its determinants using structural equation modeling and path analysis. Journal of Rural Research 7 (3): 546-563. (In Persian with English Summary).
David, M.E., David, F.R., and David, F.R. 2009. The quantitative strategic planning matrix (QSPM) applied to a retail computer store. The Coastal Business Journal 8 (1): 42-52. (In Persian with English Summary).
Ebrahim Nazari, T., Hamdi, K., and Irinejad Paris, M. 2017. The commercialization model of products and services in developing countries (Case study: companies based in campus technology park). Journal of Research Studies Iranian Social Development 9 (4): 93-108. (In Persian with English Summary).
Eftekhari, A., Sajasi Qeydari, H., and Razavi, S. 2010. Strategies for agricultural entrepreneurship development in rural areas: A case study of Khodabandeh Villages. Journal of Rural and Development Magazine 13 (3): 1-29.
Ehsanifar, T., Rostami, F., Naderi, N., and Rezaei, B. 2016. Barriers and strategies for entrepreneurship development in agriculture. Journal of Entrepreneurship in Agriculture 3 (2): 1-16.
Farahani, H., and Haji Hosseini, S. 2013. Assessing rural areas capacities for entrepreneurship development and rural empowerment, Case study: shaw village of Boeen Zahra county. Journal of Rural Research 4 (4): 715-748. (In Persian with English Summary).
Fredriksson, L., Bailey, A., Davidova, S., Gorton, M., and Traikova, D. 2017. The commercialization of subsistence farms: evidence from the new member states of the EU. Land Use Policy 60: 37–47.
Gebremedhin B., and Jaleta M. 2010. Commercialization of smallholders: Does market orientation translate into market participation? Improving Productivity and Market Success (IPMS) of Ethiopian farmers project Working Paper 22. Nairobi, Kenya, ILRI.
Ghalibaf, M., and Shabani Fard, M. 2011. "Evaluation and prioritization of tourism attractions for development of urban tourism based on multivariate decision making models (Case study: Sanandaj city)". Geographical Research 26 (101): 173-198. (In Persian with English Summary).
Hejazi Zadeh, Z., Rajaei Rizi, M., and Hosseini Amini, H. 2013. "Understanding the strengths and strengths of rural tourism development (Case study: Abyaneh village - Isfahan)". Tourism Planning and Development 2 (5): 50-76. (In Persian with English Summary).
Iranstatistics.org website. 2019. Presidency of the I.R.I Plan and Budget Organization.Available at Website https://www.amar.org.ir/english/Census-of-Agriculture. aspx (23Dec 2019).
Jagwe, J.N., and Ouma, E. 2010. Transaction costs and smallholder farmers’ participation in Banana markets in the great lakes region of Burundi, Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Afjare 6 (1): 302-317. (In Persian with English Summary).
Jihad Keshavarzi Khorasan Razavi. 2013. Iran Agriculture Statistics (Vol. 2). Ministry of Jihad-Keshavrzi, Iran. 5 (1): 3-19. (In Persian).
Karshenasan, A., and Alizadeh, M. 2017. Challenges and opportunities for the development of entrepreneurship in the industrial conversion of garden products (Case Study: North Khorasan Province). Journal of Entreneurship and Agriculture 3 (6): 44-50. (In Persian).
Manjezi, N. 2019. Identify and prioritize strategies to promote entrepreneurship in the agricultural sector Khuzestan province, entrepreneurial strategies in agriculture 6 (12): 1-9. (In Persian with English Summary).
Mohammed, I., Rule, M.L., Lombard, J., Madhuku, L., Mamvuto, A., Manase, A.J., and Aregawi, M. 2014. Impact of commercialization on rural households' food security in major coffee growing areas of south west Ethiopia: the Case of Jimma zone. Doctoral dissertation, Jimma University. (In Persian with English Summary).
Mokhber Dezfuli, A.S, Jamshidi, A., and Haji Mir Rahimi, S. 2017. Designing entrepreneurship development model in agricultural training centers and strategic analysis of entrepreneurship status (Case study: Imam Khomeini higher education center. First Conference National Institutionalization of Entrepreneurship in Sustainable Development with Higher Education Approach. pp. 73-90. (In Persian with English Summary).
Motiei Langroodi, S., Ghadiri Masoum, M., Dadvarkhani, F., Yadollahi Farsi, J., and Turkashvand, Z. 2012. Explaining factors affecting rural empowerment in entrepreneurship development (Case study: Zanjan and Saman sections of Malayer county). Journal Human Geography Research 80: 119-138. (In Persian with English Summary).
Nasir, I.M., Mulugeta, W., and Kassa, B. 2017. Impact of Commercialization on rural households’ food security in major coffee growing areas of south west Ethiopia: the case of Jimma zone. Internatinal Journal Economy Managment Science 6: 437. (In Persian with English Summary).
Nwankwo, F.O., and Okeke, C.S. 2017. Rural entrepreneurship and rural development in Nigeria. Africa’s Public Service Delivery and Performance Review 5 (1): 1-7.
Olwande, J., Smale, M., Mathenge, M.K., Place, F., and Mithöfer, D. 2015. Agricultural marketing by smallholders in Kenya: a comparison of maize, kale and dairy. Food Policy 52: 22-32. (In Persian with English Summary).
Rabbi, F., Ahamad, R., Ali, S., Chandio, A.A., Ahmad, W., Ilyas, A., and Din, I.U. 2019. Determinants of commercialization and its impact on the welfare of smallholder rice farmers by using Heckman’s two-stage approach. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 18 (2): 224-233.
Rahmanian Koshkaki, M., and Zarei, Y. 2018. Analysis of individual and social constructions affecting the development of rural entrepreneurship with an emphasis on the agriculture sector in Kamfiruz district of Marvdasht county (Persian). Journal of Rural Research 9 (2): 292-307. (In Persian with English Summary).
Raisi, A., Shahiki Tash, M., Salarzehi, H., and Vali Nafs, A.S. 2016. Identification and prioritization of factors affecting agricultural entrepreneurship development in rural areas (Case study: Sarbaz county). Journal of Entrepreneurial Strategies Agriculture 3 (6): 51-58. (In Persian with English Summary).
Rastegarpour, F., and Mohammadi, N. 2018. Investigation of factors affecting saffron market in Iran with emphasis on indigenous package and branding. Saffron Research Journal (Two Quarterly) 6 (1): 51-51. (In Persian with English Summary).
Rezaei Moghaddam, K., and Izadi, H. 2019. Entrepreneurship in small agricultural quick-impact enterprises in Iran: development of an index, effective factors and obstacles. Journal of Global Entrepreneurship Research 9 (1): 17.
Rokneddin Eftekhari, A.S., Sajasi Qidari, H., and Razavi, S. 2010. Strategies for development of agricultural entrepreneurship in rural areas (Case study: Khodabandeh village). Journal of Rural Development 13 (3): 1-29. (In Persian with English Summary).
Sajasi Gheidari, H., and Arab Timurid, Y. 2016. Measuring and analyzing the entrepreneurial mood of agricultural workers in rural areas: A case study of Khawaf county. Journal of Rural and Development 19 (3): 25-53. (In Persian with English Summary).
Sajasi Gheidari, H., Palouj, M., Eftekhari, A., and Sadeghloo, T. 2012. Providing strategies for development of agricultural entrepreneurship in rural areas SWOT and MCDM using multivariate analysis methods. Agricultural Economics and Development 19 (74): 149-180. (In Persian).
Shamsi, M., and Sadeghi, T. 2016. Identifying and ranking the influencing factors of commercialization of knowledge based products in order to export. Quarterly Journal of Knowledge and Management Information 3 (1): 21-35.
TurkianTabar, M. 2017. Better understanding and ranking through consulting using knowledge based regional knowledge companies, University Scientific Conferences, Tehran, Danesh Danesh Farzanegan Company, https: // www .civilica.com / Paper-NHSC01-NHSC01_104.html (In Persian with English Summary).
Yousefi, Z., Naderi, N., Rezaei, B., and Shiri, N. 2015. Investigation and prioritization of expert’s views of agriculture Jihad organization of Kermanshah on factors affecting the development of agricultural entrepreneurship in rural areas. Journal of Entreneurship and Agriculture 2 (4): 53-61.
Weihrich, H. 1982. The TOWS Matrix  Tool for Situational Analysis. LongRange Planning 15 (2): 52-64.
Ziyadin, S., Omarova, A., Doszhan, R., Saparova, G., & Zharaskyzy, G. 2018. Diversification of R&D results commercialization. Problems and Perspectives in Management 16 (4):331-334.