با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه.

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی‬، دانشگاه زابل.

چکیده

در مطالعه حاضر کارایی سود زراعت زعفران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین همزمان مدل سود رفتاری در مزارع زعفران شهرستان تربت‌حیدریه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 81 کشاورز در سال 1393 که به‌صورت تصادفی مورد مصاحبه قرارگرفته‌اند، استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مزارع زعفران برابر با 4/61 درصد می‌باشد و 3/51 درصد از مزارع دارای کارایی سود پایین‌تر از 50 درصد هستند. بر اساس یافته‌های حاصل از تابع سود مرزی هزینه سموم دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده است. هزینه آب، هزینه ماشین‌آلات، سابقه کار، اندازه واحد زراعی و شرکت در کلاس‌های آموزشی- ترویجی دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر کارایی سود می‌باشند. بر اساس نتایج مطالعه، فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر کشاورزان به تجهیزات مدرن و همچنین ترغیب کشاورزان به تخصیص بهینه نهاده‌ها و کاهش هزینه‌ها گامی مؤثر در جهت افزایش سودآوری کشاورزان خواهد بود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating Profit Efficiency of Saffron Cultivation in the Torbat-E Heydarieh County

نویسندگان [English]

  • Abbas Jalali 1
  • Reza Esfanjari Kenari 2
  • Somaye Shirzadi Laskookalayeh 2

1 M.Sc, Saffron institute, University of Torbat Heydariyeh

2 Ph.D. of Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran.

چکیده [English]

In this study, profit efficiency and its influence factors were analyzed using stochastic frontier production approach and simultaneously estimating the behavioral profit model of saffron farms. For this purpose, information from 81 farmers that were interviewed randomly in 2014 was used. The results showed that the average profit efficiency of saffron farms was 61.4 percent and 51.3 percent of saffron farms have lower profit efficiency than 50 percent. Based on the results of the frontier profit function, pesticide costs have a negative effect on the profit of saffron farms and the cost of water, machine, labor cost, years of experience, farm size and participation in promoting class are positive and have a significant effect on profit efficiency. Based on the results of this study providing the necessary conditions along with easier and cheaper access to modern equipment and also encouraging farmers to use optimal allocation and reduce costs is an effective step to improve the profitability of saffron farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profitability
  • Behavioural profit
  • Stochastic frontier approach
Ali, F., Parikh, A., and Shah, M. 1994. Measurement of profit efficiency using behavioural and stochastic frontier approaches. Application Economics 26 (2):181-188.
Battese, G.E., and Corra, G.S. 1977. Estimation of a production frontier model: with application to the Pastoral zone of Eastern Australia. Agricultural Economic 21 (3): 169-179.
Christensen, L.R., Jorgenson, D.W., and Lau, L.J. 1971. Conjugate and the transcendental logarithmic function. Econometrica 39: 68-259.
Daneshvar Kakhki, M., and Farahmand Gelyan, K. 2012. Review of interactions between e-commerce, brand and packaging on value added of saffron: A structural equation modeling approach. Business Management 6 (26): 7924-7930.
Esfanjari Kenari, R. 2012. Economic investigation of laying hen industrial units. M.S. dissertation, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran. (In Persian with English Summery).
Esfanjari kenari, R., and Zibaei, M. 2013. Investigation of technological gap of Iranian laying hen industrial units. Agricultural Economics and Development 26 (4): 252-260. (In Persian with English Summery)
Griffin, R.C., Montgomery, G.M., and Rister, M.E. 1987. Selecting functional form in production analysis. Agricultural Economics 12 (2): 216-225.
Hoang, L.V., and Yabe, M. 2012. Impact of environmental factors on profit efficiency of rice production: A study in Vietnam’s Red River Delta. World Academy of Science. Engineering and Technology 66 (1): 97-104.
Jondorow, J., Lovell, C.A.K., and Schmit, P. 1982. The estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. Econometrics 19: 233-238.
Kafi, M., Hemmatikakhaki, A., and Karbasi, A.R. 2002. History, economic importance, cultivated area, production and saffron usages, in M. Kafi (eds). Saffron (Crocus sativus L.) Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad Publications, Iran. p. 21-38. (In Persian).
Meeusen, W., and Van Den Broeck, G. 1977. Efficiency estimation form Cobb-Douglas production function with composed error. International Economic Review 18 (2): 435-444.
Mubarik, A., and Flinn, J.C. 1989. Profit efficiency among Basmati rice producers in Pakistan Punjab. Agricultural Economics 71 (2): 303-310.
Nganga, S.K., Kungu, J., Ridder, N., and Herrero, M. 2010. Profit efficiency among Kenyan smallholders milk producers: A case study of Meru-South district. Kenya. Agricultural Research 5 (4): 332-337.
Ogunniyi, L.T. 2008. Profit efficiency among Cocoyam Producers in Osun state, Nigeria. Agricultural Economics & Rural Development 1 (1): 38-46.
Olumayowa, O., and Abidun, O.O. 2011. Profit Efficiency and waste management in poultry farming: the case of Egba division, Ogun State, Nigeria. Poultry Science 10 (2): 137-142.
Rathke, G.W., and Diepenbrock, W. 2006. Energy balance of winter oil seed rape cropping as related to nitrogen supply and preceding crop. Agronomy 24 (1): 35-44.
Sabzevari, M. 1995. Saffron: the red gold of desert. Bank Keshavarzi Public/ Vol 2 No 46.Available atWeb site http://www.bki.ir/en (verified 4 Jun 2012).