با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانى، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

3 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانى، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی زعفران بر خانوارهای روستایی با روش توصیفی- تحلیلی و توسط مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای صورت گرفته است. جامعه آماری موردنظر تمام خانوارهای 13 روستای دهستان بالاولایت شهرستان باخرز (2908N=) می‌باشد که از این میان 272 خانوار به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری اطلاعات تنظیم شد و بر اساس جمعیت روستاهای دهستان در روستاها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز توسط نرم‌افزار SPSS برابر با 81/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرایط زیست‌محیطی منطقه برای کشت زعفران مناسب می‌باشد، زیرا سطح معنی‌داری هر سه متغیر در نظر گرفته‌شده «شرایط کم‌آبی منطقه و نیاز کم زعفران به آب»، «کیفیت مناسب خاک برای کشت زعفران»، «فصل مناسب برداشت» برابر با 000/0 که از 05/0 کمتر است. همچنین نتیجه آزمون T-Test نشان می‌دهدکه سطح معنی‌داری برای شاخص‌های انسانی، آموزش و ترویج کشت زعفران و داشتن تجربه و دانش بومی زعفران‌کاری برابر با 000/0 بدست آمده است. در ادامه اثرات مثبت اجتماعی- اقتصادی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی به اثبات رسیده است به‌طوری‌که درآمد زعفران در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی خانوار با سطح معنی‌داری برابر با 000/0 و میانگین بالای 3 (38/3) تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Financial Impacts of Cultivating Saffron on Rural Families with an Emphasis on Sustainable Agriculture (Case Study: Balavelayat Rural District, City of Bakharz)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Bouzarjmehri 1
  • Fahimeh Ahmadi 2
  • khadijeh javani 3

1 Associate Professor, Geogeraphy and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

2 M Sc. in Geogeraphy and Rural Planning

3 Phd. Student, Geogeraphy and Rural Planting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

چکیده [English]

This study has been carried out with the goal of investigating the social and financial impacts of saffron on rural families. In this research, descriptive analysis has been implemented through field and library studies. The statistical population used were all the families of 13 villages in Balavelayat rural district in the city of Bakharz (=2908N) where 272 families were chosen randomly among the families there. To gather data, a questionnaire was designed and distributed in villages based on the number of the families there. The reliability of the questionnaire has been tested by professors in geography, rural planning and agricultural education. The reliability coefficient of the questionnaire has been estimated using SPSS software and its amount was found to be 0.81. The results of the research show that the environmental conditions of the region for cultivating saffron are suitable because the level of significance of each three variable was 0.000 which was less than 0.50. These variables include: “lack of water in the region and the fact that saffron needs low water”, “proper soil conditions for saffron cultivation” and “suitable season for harvesting”. Also the results of T-Test show that the level of significance for indices like human, saffron cultivation training and experience and local knowledge equals 0.000. Then the positive social-financial impacts of saffron cultivation on rural families have been proved, in such a way that saffron income in comparison with other agricultural products has a 0.000 level of significance and a high mean of 3 (3.38).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social impacts
  • Financial Impacts
  • Sustainable agriculture
  • Saffron
  • Bakharz City
Agricultural Organization of Khorasan Razavi. 2011. The eighth leaf. Journal News No. 7. (In Persian).
Agricultural Organization of Khorasan Razavi. 2012. The eighth leaf. Journal News No. 7. (In Persian).
Arabiyon, A., and Abdollahzadeh, Gh. 2012. Introduction to Sustainable Development of Agriculture, Ghesar publisher. (In Persian).
Bazrafshan, J., and Ebrahim zadeh, E. 2011. Effects of saffron production in rural development Case study. khorasan Geography and Development 4 (8): 61- 84. (In Persian).
Beynabaji, M. 2011. Sustainable production of saffron in Iran, Special Sixth National Festival of saffron, Bakharz, 122-240. (In Persian).
Ebrahim, A. 2009. Cultivation of saffron in rural economy case study borough Zaveh MA thesis, Geography and Rural Planning of Mashhad. (In Persian with English Summary).
Esmael Por, A., and Kardavani, P. 2012. The role of agriculture in rural development with emphasis on Saffron city of Kashmar. Land Geographical Journal 7 (26). (In Persian).
Hatef Por, H., and Sarvari, A. 2010. Supply and demand for exports of saffron and predict changes in welfare. Research of Agricultural Extension and Education 3 (1): 83-98. (In Persian).
Kafi, M, 2002. Saffron Production Technology, Publisher Mashhad Language and Literature. (In Persian).
Karimi, M. 2001. Review saffron export barriers and ways to overcome barriers, MA thesis, Geography and Rural Planning of Mashhad. (In Persian with English Summary).
Khadem, M. 2011. Effects of saffron production in rural development Case study, Sarayan city. MA thesis, Geography and Rural Planning of Mashhad (In Persian with English Summary).
Motie Langrodi, Sh.H., and Shamsaie, A. 2009. Development and sustainable agriculture from the perspective of the rural economy, Tehran University publisher. (In Persian).
Sabor bilandi, M., and Vadie, A. 2007. Economic review of saffron and its impact on farmers' income, Agricultural Economics, Selected Proceedings of the Sixth Conference of Agricultural Economics, Mashhad, 30-31 November 2007, p. 133-345. (In Persian).
Saeedirad, M.H. 2009. Scientific principles and practical planting and harvesting of saffron, Srva publisher. (In Persian).
Shorideh, H., Molafeae, A., and Aslami, M. 2007. A review of the social and economic importance of saffron in Afghanistan, Sixth National Festival red gold, Ghaen, 30-31 November 2007, p. 20-35. (In Persian).
Yusefi, F. 2011. Saffron role in rural development case study borough Solymane, MA thesis, Geography and Rural Planning of Mashhad. (In Persian with English Summary).
Zamani Por, A., and Samad zadeh, A. 2007. Saffron social and economic status of the city of Third Festival red gold (saffron), Birjand, 20-21 November 2007, p. 122-245. (In Persian).