با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادرکننده زعفران در جهان است اما در طی سال‌های اخیر سهم ایران از بازار جهانی این محصول استراتژیک ملی در حال افول بوده است. در حال حاضر برندهای زعفران صادراتی ایران در مقایسه با برندهای سایر کشورها که عمدتاً وارد کننده زعفران ایران هستند از جایگاه رقابتی مناسبی برخودار نیستند. به‌باور اکثر صاحب­نظران یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم توجه به برندسازی زعفران صادراتی ایران در دو عرصه نظری و کاربردی بوده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای حاکم بر پدیده محوری الگوی برندسازی زعفران صادراتی ایران انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته و جامعه آماری آن شامل اعضای اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی بوده است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری هدفمند در شروع و نمونه‌گیری نظری در طی فرآیند تحقیق استفاده شد و نمونه‌گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و انجام سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد مقوله «ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران» پدیده محوری این الگو بوده و علل ائتلاف دربرگیرنده چهار مقوله خودتحریمی، نظام تصمیم‌گیری کلان، بیماری صنعت زعفران ایران و خودزنی صادرکنندگان و پیامدهای آن شامل سه مقوله هم‌افزایی در برندسازی، پایدارسازی و ارزش آفرینی می‌‌باشند. دستاوردهای تحقیق حاضر به‌عنوان یک الگوی بومی در تصمیم‌گیری کلیه ذینفعان و سیاست‌گذاران صنعت زعفران کشور و با هدف حفظ و توسعه موقعیت رقابتی زعفران ایران و برندهای زعفران صادراتی آن قابل بکارگیری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Causes and consequences of Iranian export saffron brands coalition

نویسندگان [English]

  • Reza Lotfi 1
  • Samad Aali 2
  • Mortaza Mahmoodzadeh 3
  • Mohammad Faryabi Basmenj 4

1 Ph.D. Student of Business Management, Management Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

4 Associate Professor at the Department of Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Iran is the largest producer and exporter of saffron in the world, but in recent years, Iran's share of the global market for this national strategic product has been declining. Currently, Iranian saffron export brands do not have a good competitive position compared to brands in other countries, which are mainly importers of Iranian saffron. According to most experts, one of the main reasons for this is the lack of attention to the branding of Iranian export saffron in both theoretical and practical areas. The present study aimed to identify the causes and consequences of the core phenomenon of the Iranian saffron export branding model. In the present study, data collection tool was in-depth semi-structured interviews and its statistical population included members of the Khorasan Razavi Saffron Exporters Union. Purposive sampling method was used at the beginning and theoretical sampling was used during the research process and sampling continued until the theoretical saturation was reached. The Grounded Theory approach and three steps of open, axial and selective coding were performed for data analyzing. The results showed that the category of "Iranian Saffron Export Brands Coalition" is the Core phenomenon of this model. The results showed that the category of "Iranian Saffron Export Brands Coalition" is the core phenomenon of this model, the causes of the coalition include four categories: self-sanction, macro decision-making system, Iranian saffron industry disease and self-harm of exporters and its consequences including three categories of synergy in branding, stabilization and value creation. The achievements of the present study can be used as an indigenous model in decision-making of all stakeholders and policy makers of the Iranian saffron industry in terms of maintaining and developing the competitive position of Iranian saffron and saffron export brands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance
  • Co-Branding
  • Qualitative Research
  • Grounded Theory
Aaker, D.A. 2008. Strategic market management. John Wiley and Sons.
Baum, J.A., Calabrese, T., and Silverman, B.S. 2000. Don't go it alone: Alliance network composition and startups' performance in Canadian biotechnology. Strategic Management Journal 21: 267-294.
Blackett, T., and Boad, B. 1999. Co-Branding: The Science of Alliance. St. Martin's Press, New York.
Bose, D.C. 2010. Modern marketing: Principles and practice. PHI Learning Pvt. Ltd.
Carter, S. 1997. Global agricultural marketing management. Food and Agriculture Org.
Chang, W.L., and Chang, K.C. 2012. Estimating the value of corporate co-branding synergies. Kybernetes: The International Journal of Systems and Cybernetics 41: 239-253.
Charmaz, K. 2014. Constructing grounded theory. sage.
Chernev, A. 2018. Strategic Marketing Management. Cerebellum Press.
Chiambaretto, P., Gurău, C., and Le Roy, F. 2016. Coopetitive branding: Definition, typology, benefits and risks. Industrial Marketing Management 57: 86-96.
Corbin, J., and Strauss, A. 2014. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications.
Creswell, J.W., and Poth, C.N. 2017. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.
Danaeefard, H., Alvani, S.M., and Azar, A. 2012. Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Eshraghi Publications, Tehran. (In Persian).
Dostar, M., and Shakiba Jamal Abad, G. 2019. Explaining the sustainability model of strategic alliance with the exploratory combination method. Applied Strategic Management Researches 73: 113-132. (In Persian).
Emadi, S.H., Hori, S., and Delshad, Z. 2019. Ranking of Corporate Branding Indicators in Clusters Business (Case Study of Arak Pars Wagon). Applied Business Reviews 99: 9-28. (In Persian).
Flatten, T.C., Greve, G.I., and Brettel, M. 2011. Absorptive capacity and firm performance in SMEs: The mediating influence of strategic alliances. European Management Review 8: 137-152.
Goulding, C. 2002. Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. Sage.
Green, M.C., and Keegan, W.J. 2000. Global Marketing. Prentice-Hall.
Guba, E.G., and Lincoln, Y.S. 1994. Competing paradigms in qualitative research. Handbook of Qualitative Research 2: 105.
Kapferer, J.N. 2008. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity.
Kashefi, M., Mohammadi, H., and Abolhasani, L. 2019. Effect of marketing strategies on export performance of agricultural products: The case of saffron in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 21 (4): 785-798.
Khaki, G.R. 2017. Grounded Theory Research Method in Management. (Dissertation Approach). Fuzhan Publications, Tehran. (In Persian).
Keller, K.L., Parameswaran, M., and Jacob, I. 2011. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson Education, India.
Ko, W.L., Kim, S.Y., Lee, J.H., and Song, T.H. 2020. The effects of strategic alliance emphasis and marketing efficiency on firm value under different technological environments. Journal of Business Research 120 (C): 453-461.
Kotler, P. 2001. Marketing Management, 10. Pearson Education, Canada.
Laforet, S. 2010. Managing Brands: A Contemporary Perspective. McGraw-Hill Higher Education.
Loken, B., Ahluwalia, R., and Houston, M.J. 2010. Brands and Brand Management. Psychology Press, New York.
Masoomzadeh Zavareh, A., Ebrahimi, A., Shamsi, J., and Dehbavi, K. 2013.Operational plan of Iran Saffron's Branding. Applied Saffron Agronomy and Technology 1 (2): 39-68. (In Persian with English Summary).
Mishra, S., Singh, S.N., Fang, X., and Yin, B. 2017. Impact of diversity, quality and number of brand alliance partners on the perceived quality of a new brand. Journal of Product and Brand Management 26: 159-176.
Mohammadi, H., Alizadeh, P., and Saghaian, S. 2018. Prioritization of expanded marketing mix in different stages of the product life cycle: The case of food industry. Journal of Agricultural Science and Technology 19 (5): 993-1003.
Radfar, R., Pilevari, N., Ghazinoori, S.S., and Shokri, R. 2015. Study of drivers of strategic alliance capabilities at the enterprise level: The Case of Biopharmaceutical Industry. Applied Public Management Researches 8 (27): 45-70. (In Persian).
Samuelsen, B.M., and Olsen, L.E. 2012. The attitudinal response to alternative brand growth strategies. European Journal of Marketing 46 (1-2): 177-191.
Shahtahmasebi, E., and Karimian, M. 2013. Investigating the Customer's Attitude against Goals and Dimensions of Brand Participation. Applied Business Management Perspective 16: 167-184. (In Persian).
Song, M., Droge, C., Hanvanich, S., and Calantone, R. 2005. Marketing and technology resource complementarity: An analysis of their interaction effect in two environmental contexts. Strategic Management Journal 26: 259-276.
Speziale, H.S., Streubert, H.J., and Carpenter, D.R. 2011. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Lippincott Williams and Wilkins.
Tsai, C.J., Yen, S.W., and Hilletofth, P. 2015. Operational process stages of brand alliances. European Business Review.
Wu, W.W., Lee, Y.T., Tseng, M.L., and Chiang, Y.H. 2010. Data mining for exploring hidden patterns between KM and its performance. Knowledge-Based Systems 23: 397-401.
Yang, H., Zheng, Y., and Zhao, X. 2014. Exploration or exploitation? Small firms' alliance strategies with large firms. Strategic Management Journal 35: 146-157.