با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیدهکشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کشور از طریق افزایش تولید، صادرات، اشتغال و تأمین نیازهای غذایی دارد. از اینرو، با توجه به اهداف راهبردی کشور به منظور توسعه صادرات غیرنفتی‌‌، محصول زعفران یکی از محصولات مهم صادراتی بخش کشاورزی ایران به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با کاهش صادرات در بازارهای هدف رو به رو بوده است. از سوی دیگر پیچیدگی‌های شبکه جهانی تجارت موجب شده است که کشورهای فعال در این شبکه همواره به دنبال افزایش تخصصی شدن باشند. لذا تخصصی شدن واردات موجب ارتقای زنجیره عرضه جهت تامین نیازهای غذایی کشورهای واردکننده می‌شود که نقشی اساسی در تجارت کشورها دارد. لذا هدف این مطالعه ارزیابی روند تخصصی شدن کشورهای واردکننده زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن طی دوره 2017-2001 انجام شده است. بنابر نتایج، متغیر تخصصی شدن کشورهای واردکننده زعفران اثری فزاینده و معنی‌دار بر صادرات زعفران ایران داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت کشورهای واردکننده اثری مثبت و معنی‌دار درحالی‌که فاصله جغرافیایی و بحران غذا اثری منفی و معنی‌دار بر صادرات صادرات زعفران ایران دارد. لذا با توجه به افزایش تخصصی شدن بیشتر کشورهای واردکننده زعفران و اثر معنی‌دار آن بر صادرات ایران پیشنهاد می‌شود بازارهای هدف نزدیک و با درآمد سرانه بالا که دارای درجه بالای تخصصی شدن هستند مورد هدف صادرکنندگان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of specialization of saffron importing countries on Iran's exports

نویسندگان [English]

  • Sara Baghban Haghighi 1
  • Alireza Sani Heidary 2
  • Hamed Rafiee 3
  • Milad Aminizadeh 2

1 Ph.D. of agricultural economics, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.

2 PhD candidate of agricultural economics, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of agricultural economics, Department of agricultural economics and development, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Agriculture plays a pivotal role in Iran’s economy by increasing production, exports, and employment and supplying food needs. Therefore, according to the country’s strategic goals to develop non-oil exports, saffron has been paid attention as one of the most important agricultural products due to its high income and currency earnings. However, the exports of this product to target markets have been reduced in recent years. On the other hand, the complexities of the global trade network have led the countries operating in this network to increase their specialization. Import specialization improves the supply chain to provide the food needs of importing countries, which play a key role in trade. Therefore, this study aims to evaluate the specialization pattern of saffron importing countries and analyse its impact on Iran’s exports using the Poisson pseudo-maximum likelihood method over 2001-2017. According to the results, the coefficient of the variable relative import advantage (RMA), as a proxy of import specialization, is positive and significant, thus having a significant effect on Iranian saffron exports. In addition, per capita GDP and population affect Iran’s saffron exports positively and significantly, while the coefficients of geographical distance and food crisis are negative and statistically significant. Therefore, due to the increasing specialization of saffron-importing countries and its significant effect on Iran’s exports, exporters are suggested to focus on close target markets with high per capita income and a high degree of specialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity model"
  • Poisson pseudo maximum likelihood
  • Saffron export"
  • "
  • Iran "
Aghapour Sabbaghi, M. 2019. Investigating the factors affecting the export of Iranian saffron to BRICS countries (Panel data approach). Journal of Saffron Agronomy and Technology 7 (3): 411-420. (In Persian with English Summary).
Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi. A., and Mehrparvar Hosseini, E. 2014. Pattern of competitiveness of the world premiere pistachio exporters in Iran's importing market. Journal of Agricultural Economics and Development Research 8 (2): 41-68. (In Persian with English Summary).
Aminizadeh, M., Mohammadi, H., Karbasi, A., and Rafiee, H. 2019. Assessing the effect of Iran’s membership in trade agreements on fishery exports : Poisson pseudo maximum likelihood approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 51 (4); 645-660. (In Persian with English Summary).
Aminizadeh, M., Rafiee, H., Zare, S.A., Kaboudtabar, M., and Kazempoor, A. 2020. Investigating the effect of Iran’s membership in trade agreements on Iranian pistachio exports. Agricultural Economics and Development 110: 205-225. (In Persian with English Summary).
Aminizadeh, M., Karbasi, A., Riahi, A., and Ramezani, M. 2020. Assessing the effect of
Iran’s membership in trade agreements on saffron exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology 7 (4): 537-549. (In Persian with English Summary).
Asiabani, N., Rafiee, H., Aminizadeh, M., and Mehrparvar Hosseini, E. 2020. Determining the structure of saffron target markets and analyzing its impact on Iranian exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology 8 (3): 421-426. (In Persian with English Summary).
Atif, R.M., Haiyun, L., and Mahmood, H. 2017. Pakistan’s agricultural exports, determinants, and it's potential: an application of stochastic frontier gravity model. Journal of International Trade and Economic Development 26 (3): 257-276.
Barattieri, A. 2014. Comparative advantage, service trade, and global imbalances. Journal of International Economics 92 (1): 1-13.
Centre for Prospective Studies and International Information. 2018. CEPII Database. http://www.cepii.fr/.
Chizari, A.H, Riahi, A., and Aminizadeh, M. 2014. Prioritization of target markets of major global raisin exporters with the approach of identifying Iran's competitive potential in these markets. Journal of Agricultural Economics 8 (4): 59-88. (In Persian with English Summary).
Dourandish, A., Aminizadeh, M., Riahi, A., and Mehrparvar Hosseini, E. 2019. Assessing the
role of trade sanctions and global economic crisis on Iran’s saffron exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology 6 (4): 499-511. (In Persian with English Summary).
Ferto, I., and Szerb, A.B. 2017. The role of food crisis and trade costs in the Hungarian maize exports. Problems of Agricultural Economics 353 (4): 110-124.
Ghodoosi, M., Mohtashami, T., MotavalliHabibi, M., and Sheddati, S. 2016. Identification and prioritization of marketing mix elements affecting the export of saffron from the perspective of exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology 3 (4): 285-296. (In Persian with English Summary).
Ghorbani, M., and Aminizadeh, M. 2020. Investigating the effective factors on Iranian date exports to European Union. Iranian Journal of Agricultural Economics 14 (2): 131-153. (In Persian with English Summary).
Giles, J.A., and Williams, C.L. 2000a. Export-led growth: A survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1. The Journal of International Trade and Economic Development 9 (4): 261-337.
Giles, J.A., and Williams, C.L. 2000b. Export-led growth: A survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 2. The Journal of International Trade and Economic Development 9 (4): 445-470.
Hendizadeh, H., Karbasi, A., Mohtashami, T., and Sahabi, H. 2019. Ranking of socio-economic variables affecting the bilateral trade of saffron in Iran and business partners. Journal of Saffron Research 7 (1): 55-67. (In Persian with English Summary).
Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., Muir, J., and Cosic, M. 2012. Case studies in economic sanctions and terrorism: Case 2006-1 UN, US (EU) v. Iran. Peterson Institute for International Economics, pp.1-109.
International Trade Centre (ITC). 2019. Available at https:// www.intracen.org (visited 20 July 2019).
Kahouli, B., and Maktouf, S. 2015. The determinants of FDI and the impact of the economic crisis on the implementation of RTAs: A static and dynamic gravity model. International Business Review 24 (3): 518-529.
Kea, S., Li, H., Shahriar, S., Abdullahi, N.M., Phoak, S., and Touch, T. 2019. Factors influencing Cambodian rice exports: An application of the dynamic panel gravity model. Emerging Markets Finance and Trade 55 (15): 3631-3652.
Kohansal, M., and Tohidi, A. 2015. Experimental study of the impact of foreign exchange rate fluctuation on Iran's saffron export demand: A dynamic pooled mean group (PMG) approach. Journal of Saffron Agronomy and Technology 3 (1): 34-42. (In Persian with English Summary).
Koochakzadeh, S., and Karbasi, A. 2015. Study of the effective factors on the commerce of Iranian saffron. Journal of Saffron Agronomy and Technology 3 (3): 217-227.  (In Persian with English Summary).
Koochakzadeh, A., and Koochakzadeh, S. 2013. Effect of exchange rate uncertainty on exports saffron; Application autoregressive distributed lag. National Conference on the Latest Scientific Achievements of Saffron, Iran, 30 October 2013. (In Persian with English Summary).
Mehrparvar Hosseini, E., Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A., and Bastani, M. 2013. Designing of Iranian dates trade model. Iranian Journal of Agricultural Economics 7 (2): 19-46. (In Persian with English Summary).
Ministry of Industry, Mines and Trade. 2020. National Export Strategy of Iran: Strategy of Medicinal Plants.
Mohammadi, H., and Mousavi, S.N. 2011. Impact of financial crisis in global economy on pistachio and saffron export. Journal of Agricultural Economic and Development 19 (75): 135-162.
Mohhamadi, H., Aminizadeh, M., and Aghasafari, H. 2019. Measuring the export efficiency of Iran’s Pistachio using stochastic frontier gravity model. Journal of Agricultural Economics and Development 34 (1): 29-45. (In Persian with English Summary).
Mousavi, S.N., Jowkar, M., and Farajzadeh Z. 2013. Iranian market power in saffron world market. Journal of Agricultural Economic and Development 21 (83): 129-149. (In Persian with English Summary).
Pasban. F. 2007. Study of effective factors on the export of saffron. Economic Research Journal 6 (12): 1-15. (In Persian with English Summary).
Rajabi, M., and Moghaddasi, R. 2013. Comparison of combined and conventional models in forecasting prices of Wheat, Corn, and Sugar. Journal of Agricultural Economics Research 12 (3): 1-22. (In Persian with English Summary).
Rezapoor, S., and Mortazavi, S.A. 2011. Effects of globalization on supply and demand export saffron. Iranian Journal of Agricultural Economics 4 (3): 153-169. (In Persian with English Summary).
Salari Bardsir, M., Khalilian, S., and Mousavi, H.A. 2017. Factors affecting trade of agricultural products with emphasis on oil revenues. Journal of Agricultural Economics Researches 9 (3): 33-56. (In Persian with English Summary).
Samore, G. 2015. Sanctions against Iran: a guide to targets, terms, and timetables. Belfer Center for Science and International Affairs, pp. 28-29.
Sawyer, W.C., Sprinkle, R.L., and Tochkov, K. 2010. Patterns and determinants of intra-industry trade in Asia. Journal of Asian Economics 21v. (5): 485-493.
Sheng, Y., and Song, L. 2008. Comparative advantage and Australia‐China bilateral trade. Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy 27 (1): 41-56.
Shepherd, B., and Wilson, N.L.W. 2013. Product standards and developing country agricultural exports: The case of the European Union. Food Policy 42: 1–10.
Silva, S.J.M.C., and Tenreyro, S. 2006. The log of gravity. Review of Economics and Statistics 88 (4): 641–658.
Singh, T. 2010. Does international trade cause economic growth? A survey. The World Economy 33: 1517–1564.
Statistics of the Ministry of Jihad Agriculture of Iran. 2017. Available at https:// www.maj.ir (visited 20 July 2020).
Tinbergen, J. 1962. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York, NY: Twentieth Century Fund.
Toossi, M., Moghadasi, R., Yazdani, S., and Ahmadian, M. 2010. Regionalism and Iran’s agricultural trade promotion in Economic Cooperation Organization (ECO). Agricultural Economics 4 (4): 131-157. (In Persian with English Summary).
UNCTAD. 2010. International Trade after the Economic Crisis: Challenges and New Opportunities. United Nations Publication.
World Bank. 2018. World Bank Database. Available at https://databank.worldbank.org (visited 20 July 2019).
Yang, J., Askari, H., Forrer, J., and Zhu, L. 2009. How do US economic sanctions affect EU's trade with target countries? The World Economy 32 (8): 1223-1244.