با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات آموزش و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 پژوهشگر ایستگاه تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گناباد، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گناباد، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات آموزش و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت، وزن بنه و عمق کاشت بر کمیت و کیفیت بنه استحصالی از مزارع تولید از مزارع ازدیادی بنه زعفران، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (ایستگاه تحقیقات گناباد در سال زراعی 98-1397 و 99-1398 انجام شد. در این تحقیق تیمار تراکم کاشت (در چهار سطح 60، 90، 120 و 150 بنه در متر مربع) در کرت اصلی و فاکتوریل عمق کاشت (در دو سطح2± 15 و 2± 25سانتی متر از سطح خاک) و وزن بنه (در دو سطح 1±4و 1±8 گرم) در کرت فرعی قرار داشتند. نتایج نشان داد که تراکم بیشتر باعث افزایش تعداد بنه دختری در متر مربع و مجموع وزن کل بنه‌های دختری در متر مربع و کاهش میانگین وزن تر تک بنه شد. افزون بر این افزایش وزن بنه مادری و کاشت سطحی موجب افزایش تعداد بنه دختری، میانگین وزن تر تک بنه دختری، مجموع وزن تر کل بنه‌های دختری، و ضریب تکثیر گردید. اثر متقابل دوگانه تراکم × وزن بنه بر تعداد بنه دختری، مجموع وزن تر کل بنه‌های دختری، ، اثر متقابل تراکم × عمق کاشت بر میانگین وزن تک بنه و نسبت وزن بنه برداشت شده به کاشت شده و اثر متقابل وزن بنه × عمق کاشت بر تعداد بنه دختری در سال دوم میانگین وزن تر تک بنه و مجموع وزن تر کل بنه‌های دختری در متر مربع فقط در سال اول معنی‌دار بود. بر این اساس اثر افزایش وزن بنه مادری بر بهبود وزن تر بنه‌های دختری در عمق 15 بیشتر از 25 سانتی متر بود. در مجموع چنین بنظر می‌رسد که حداقل در مزارعی که با هدف استحصال بنه‌های بذری در سال‌های اول کشت می‌شوند، استفاده از تراکم 120 بنه در متر مربع با استفاده از بنه‌های مادری استاندارد (یعنی میانگین وزن بنه 8 گرم) و کاشت سطحی (یعنی عمق کاشت 15 سانتی متر) قابل توصیه باشد ولی جهت مزارع عملکردی بنه‌های مادری درشت‌تر تنها در سال‌های اولیه از اولویت نسبی برخوردار بوده و با افزایش سن مزرعه از اهمیت اثر آن کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of planting density, corm size and planting depth on the quantity and quality of corm obtained from saffron corm multiplication farms.

نویسندگان [English]

  • Hamidreza sharifi 1
  • zohreh nabipour 2
  • Hamidreza Tavakoli-kakhki 3

1 -Associate Professor, Agricultural and Horticultural Science Research Department, Education and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi Province, Agricultural Education and Extension Research Organization, Mashhad, Iran

2 Researcher of Gonabad Agricultural Education and Natural Resources Research Station, Khorasan Razavi Province Agricultural Education and Natural Resources Research Center, Agricultural Education and Extension Research Organization, Gonabad, Iran

3 Assistant Professor, Agricultural and Horticultural Sciences Research Department, Education and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi Province, Agricultural Education and Extension Research Organization, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of planting density, corm weight and planting depth on the quantity and quality of corms obtained from saffron corm production fields, an experiment in the form of a factorial split plot in the form of a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research and Training Center and natural resources of Razavi Khorasan (Gonabad research station with latitude 34 degrees 21 minutes north and longitude 58 degrees 41 minutes east) was carried out in the crop years of 2017-2018 and 2018-2019. In this research, planting density treatment (at four levels of 60, 90, 120 and 150 corms per square meter) in the main plot and factorial planting depth (at two levels of 15 ± 2 and 25 ± 2 cm from the soil surface) and corm weight (at two levels) level of 4±1 and 8±1 g) were located in the sub-plot. The results showed that higher density increased the number of daughter corms per square meter and the total weight of daughter corms per square meter and decreased the average fresh weight of a single corm, the ratio of the total weight of harvested corms to the planted corms and the coefficient of corm multiplication. In addition to this, the increase in the weight of mother corms and surface planting caused an increase in the number of daughter corms, the average fresh weight of a single corm, the total fresh weight of all corms, and the multiplication factor. The double interaction effect of density × corm weight on the number of daughter corms, the total fresh weight of all daughter corms, the interaction effect of density × planting depth on the average weight of a single corm and the ratio of harvested to planted corm weight and the interaction effect of corm weight × planting depth On the number of daughter corms in the second year, the average fresh weight of a single corm and the total fresh weight of all the corms per square meter were significant only in the first year. Based on this, the effect of increasing the weight of mother corms on improving the fresh weight of daughter corms at a depth of 15 cm was more than that of 25 cm. In general, it seems that at least in the fields that are cultivated with the aim of obtaining seed pods in the first years, using a density of 120 pods per square meter using standard mother pods (that is, the average pod weight) 8 grams) and surface planting (i.e. planting depth of 15 cm) is recommended, but for functional farms, larger mother corms have a relative priority only in the early years, and with the age of the field, the importance of its effect decreases. Based on this, it seems that it is possible to use a different strategy with a combination of less depth and especially more density to compensate for the effect of stem weight and achieve more performance overall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standard mother seed
  • saffron production
  • multiplication factor
  • seed farms
Alavi-siney, M., Ahmadpour, A., Behroozeh, M., and Soltani, M. 2020. Evaluation of planting date and corm weight effects on flower, stigma, and daughter corms characters of saffron (Crocus sativus L.) under the South Kerman climatic conditions. Saffron Agronomy and Technology 8 (1): 59-73. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2019.168153.1334
Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., Modarres Sanavy, A., and Jalali Javaran, M. 2007. Study of effects of root temperature, corm size, and gibberellins on underground organs of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Botany 19 (1): 5-18. (In Persian with English Summary).
Behdani, M.A., and Fallahi, H.R. 2015. Saffron (Crocus sativus L.): Technical Knowledge Based on Research Approaches. University of Birjand Publication. Iran. 412 p. (In Persian).
Behnia, M.R., and Mokhtari, M. 2010. Effect of planting methods and corm density in saffron (Crocus sativus L.) yield. Acta Horticultural Journal 850: 131-136. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2010.850.20
De-maastro, G., and Ruta, C. 1993. Relation between corm size and saffron (Crocus sativus L.) flowering. Acta Horticultural Journal 344: 512-517. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1993.344.58
Emam, Y., and Niknejad, V. 2012. Introduction to the Physiology of Crop Yield. Shiraz University Publishing Center. Iran. 572 p. (In Persian).
Esmailian, Y., and Amiri, M.B. 2019. Investigation of the effect of manure and planting pattern on some flower and corm quantitative traits of saffron (Crocus sativus L.) in Gonabad climatic conditions. Saffron Agronomy and Technology 6 (4): 429-444. (In Persian with English Summary).
Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L., and Ruberto, G. 2008. Effect of mother corm dimension and sowing time on stigma yield, daughter corms and qualitative aspects of saffron (Crocus sativus L.) in a Mediterranean environment. Journal of Science Food Agriculture 88 (7): 1144-1150. https://doi.org/10.1002/jsfa.3177
Gresta, F., Avola, G., Lombardo, G.M., and Ruberto, G. 2009. Analysis of flowering, stigmas yield and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.) as affected by environmental conditions. Science Horticultural Journal 119: 320-324. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2008.08.008
Hassanzadeh-Aval, F., Rezvani-Moghaddam, P., Bannayan-Aval, M., and Khorasani, R. 2013. Effects of maternal corm weight and different levels of cow manure on corm and flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 1 (1): 22-39. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2013.4809
Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh, M.K., and Ahuja, P.S. 2009. State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: A comprehensive review. Food Reviews International 25: 44-85. https://doi.org/10.1080/87559120802458503
Kafi, M., Rashed-Mohassel, M.H., Koocheki, A., and Mollafilabi, A. 2002. Saffron: Production and Processing. The Ferdowsi University of Mashhad Publication. Iran. 280 p. (In Persian).
Kakhki-Daneshvar, M., and Farahmand-Gelyan, K. 2012. Review of interactions between ecommerce, brand, and packaging on value added of saffron: A structural equation modeling approach. African Journal of Business Management 6: 7924-7930. https://doi.org/10.5897/AJBM11.2247
Kaushal, S.K., and Upadhyay, R.G. 2002. Studies on variation in corm size and its effect on corm production and flowering in Crocus.sativus L. under mid-hill conditions of Himachal Pradesh. Research Crop Journal 3: 126-128.
Koocheki, A., Khorramdel, S., and Moallem Banhangi, F. 2022. Effect of corm harvesting year on agronomic criteria, daughter corm, and flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 10 (2): 101-116. (In Persian whit English Summary).
http://doi: 10.22048/jsat.2022.296998.1431
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M. 2020. Saffron “Seed”, the Corm. In: A. Koocheki and M. Khajeh-Hosseini (Eds.). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. p. 93-118.
Koocheki, A., Karbasi, A.R., and Seyyedi. S. 2017. Some reasons for saffron yield loss over the last 30 years period. Saffron Agronomy and Technology 5 (2): 107-122. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38669
Koocheki, A., Seyyedi, S.M., and Jamshid Eyni, M. 2014. Irrigation levels and dense planting affect flower yield and phosphorus concentration of saffron corms under semi-arid region of Mashhad, Northeast Iran. Scientia Horticulturae 180: 147-155. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.10.031
Koocheki, A., Siah-Marguee, A., Azizi, G., and Jahani, M. 2011. The effect of high density and depth of planting on agronomic characteristics of saffron (Crocus sativus L.) and corms behavior. Journal of Agroecology 3: 36-49. (In Persian with English Summary). http:// doi.org/0.22067/JAG.V3I1.9969
Mardani-Asl, A., Movahedi-Dehnavi, M., Salehi, A., and Yadavi, A. 2018. Effect of corm weight and planting density on saffron (Crocus sativus L.) yield under the canopy of the apple tree. Journal of Saffron Research 6 (1): 89-102. (In Persian with English Summary). http://doi.org/ 10.22077/JSR.2017.823.1034
Ministry of Agriculture-Jihad. 2020. Agricultural Statistics, (Vol. II). The Islamic Republic of Iran, Ministry of Agriculture-Jihad, Press. Iran. (In Persian).
MoallemBenhangi, F., Rezvani Moghaddam, P., Asadi, G.A., and Khorramdel, S. 2019. Effects of different amounts of corms and planting depths of corms on flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 7 (1): 55-67. (In Persian with English Summary). http://doi.org/10.22048/jsat.2017.85800.1232
Mohammad-Abadi, A.A., Rezvani Moghadam, P., and Sabori, A. 2007. Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron in Mashhad conditions. Acta Horticultural Journal 739: 151-153. http://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.739.19
Molina, R.V., Garcia-Luis, A., Valero, M., Navarro, Y., and Guardiola, J.L. 2004. Extending the harvest period of saffron. Acta Horticultural Journal 650: 219-225. http://doi.org/ 10.17660/ActaHortic.2004.650.25
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L., and Garcia-Luice, L. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Science Horticultural Journal 103: 361-379. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2004.06.005
Mollafilabi, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., and Nassiri-Mahallati, M. 2014. Effect of plant density and corm weight on yield and yield components of saffron (Crocus sativus L.) under soil, hydroponic, and plastic tunnel cultivation. Saffron Agronomy and Technology 1 (2): 14-28. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4815
Naderi-Darbaghshahi, M.R., Khajabashi, S.M., Baniateba, S., and Dehdashti, S.M. 2008. Effects of planting method, density, and depth on yield and production period of saffron (Crocus sativus L.) in Isfahan region. Seed and Plant Improvement Journal 24 (4): 643-657. (In Persian with English Summary).
Nazarian, R., and Sahabi, H. 2017. Effect of planting density on flower quality in two types of saffrons (Crocus sativus L.). Journal of Saffron Research 5 (2): 139-149. (In Persian with English Summary). http://doi.org/ 10.22077/jsr.2017.627.1025
Parsapour, F., Rezvani Moghaddam, P., and Khorramdel, S. 2020. Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year. Saffron Agronomy and Technology 8 (2): 165-184. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2019.184094.1350
Ramezani, A. 2000. Study the effects of corm weight on saffron yield at Neyshabour condition. Ph.D. Thesis. College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
Rashed-Mohassel, M.H. 2020. Evolution and botany of saffron (Crocus sativus L.) and allied species. In: A. Koocheki and M. Khajeh- Hosseini (Eds.). Saffron: Science, Technology, and Health. Elsevier Inc. p. 37-57.
Razavian, M. Rezvani Moghaddam, P., and Asadi, G.A. 2019. Evaluation of saffron flower and corm yield affected by different maternal corm weight and sowing depth. Saffron Agronomy and Technology 7 (2): 155-170. (In Persian with English Summary).  https://doi.org/10.22048/jsat.2018.93391.1250
Renau-Morata, B., Nebauer, S.G., Sánchez, M., and Molina, R.V. 2012. Effect of corm size, water stress, and cultivation conditions on photosynthesis and biomass partitioning during the vegetative growth of saffron (Crocus sativus L.). Industrial Journal of Crop Production 39: 40–46. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.02.009
Rostami, M., and Mohammadi, H. 2013. Effect of planting date and plant density on growth and yield of saffron in Malayer climatic conditions. Journal of Agroecology 5 (1): 27-38. (In Persian with English Summary).. http://doi.org/ 10.22067/JAG.V5I1.21383
Seyyedi, M., and Rezvani-Moghaddam, P. 2020. Proposed program for standardization of saffron corms: obstacles and solutions. Saffron Agronomy and Technology 7 (4): 457-479. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2018.119700.1287
Sharifi, H.R., Nabipour, Z., and Tavakkoli Kakhki, H.R. 2021. Evaluation of the effect of compensatory behavior of planting density, corm weight, and planting depth on vegetative characteristics and yield of saffron (Crocus sativus). Saffron Agronomy and Technology 9 (3): 227-248. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2021.272865.1420
Tavakkoli-Kakhki, H.R., Sharifi, H.R., and Nabipour, Z. 2021. Assessment of the effects of plant density, vegetation covering, and shading on regulation of soil temperature and yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 8 (4): 527-542. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2020.232941.1397
Zakiaghl, M., Khorramdel, S., Koocheki, A., Nabati, J., Nezami, A., Mirshamsi Kachki, A., Mollafilabi, A., Rezvani Moghaddam, P., and Nassiri Mahallati, M. 2021. Criteria for production of standard pathogen-free saffron corms. Saffron Agronomy and Technology 9 (2): 121-141. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2021.233278.1401