با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران.

چکیده

پایین بودن بازدهی آب مصرفی در بخش کشاورزی اتخاذ استراتژی‌های بهینه‌سازی الگوی کشت و لذا مصرف آب را، به‌خصوص در مناطق کم‌آبی همچون کشور ایران ضروری کرده است. زعفران می‌تواند محصولی مناسب ازنظر صرفه‌جویی در مصرف آب باشد. هدف از اجرای این مطالعه بررسی تأثیر توسعه کشت زعفران بر تخصیص منابع آب و افزایش درآمد کشاورزان از طریق به‌کارگیری الگویی مبتنی بر رهیافتی توسعه‌یافته از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت است که در آن امکان اعمال توسعه کشت در آینده، به همراه برآورد تخصیص آب از طریق یک تابع تولید مبتنی بر مقدار آب آبیاری، وجود دارد. نمونه‌ موردبررسی را 200 نفر از بهره برداران زعفران در شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه دراستان خراسان رضوی در سال 94-1393 تشکیل می‌دهد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار GAMS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج سناریوهای افزایش در سطح زیر کشت زعفران، پیامدهای مثبت این سیاست را افزایش سود خالص و کاهش مصرف آب در سطح هر سه گروه مزارع کوچک، متوسط و بزرگ ارزیابی می کند که بیانگر تأثیر اجرای آن بر حفظ و پایداری منابع آب منطقه است. نتایج سناریوی افزایش منابع آب در دسترس که به بهره‌برداران امکان می‌داد بخشی از زمین‌های بالقوه خود را به کشت زعفران اختصاص دهند، نتایج یکنواختی برای گروه‌های مختلف مزارع نشان نمی‌دهد. به‌طوری‌که افزایش در سطح زیر کشت زعفران در مزارع کوچک به میزان 43/38 هکتار، در مزارع متوسط 11/52 هکتار و در مزارع گروه سوم 3/47 هکتار برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Programming model of Saffron cultivation extension with emphasis on water resources management

نویسندگان [English]

  • Bahareh Zandi Darehgharibi 1
  • Alireza Karbasi 2
  • Toktam Mohtashami 3

1 M.Sc. Agricultural Economics, Torbath-Heydarieh

2 Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant professor, Department of Agricultural Economics, University of Torbath Heydarieh

چکیده [English]

Low efficiency of water use in agricultural sector, make in nessesery to do strategies for optimization of cropping pattern and therefore water consumption, especially in dried areas such as Khorasan Razavi province. Principal selecting of these strategies needs that the results may be evaluated using relevant simulation models. Saffron can be the right product in terms of water saving. The aim of this study is to investigate the effects of saffron area expansion on the allocation of water resources and increase the income of farmers through the use of a model based on an extended Positive Mathematical Programming model that includes the possibility of future develop in cropping patterns, along with water allocation through a production function based on the amount of irrigation water. Required data are collected from 200 questionnaires completed by saffron producers in Torbat-e Heydarieh and Zaveh counties in year 2014. The data collected was analyzed using the software GAMS and imposing different senarios on three group of small, medium and large farms. Results of the increase in saffron cultivation shows change in cropping patterns from higher water demand products towards saffron. Positive results of this policy are increase in net income and decreasing water consumption in all three type of farms. Results of increase in available water resources that allow farmers to exploit part of the dedicated land to the cultivation of saffron, do not show uniformity results for different groups of farms. This implies that, in addition to pricing, other strategies such as investing in new technologies to improve water use and water resource management may improve economic statement and agricultural development, especially on small farms of this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Management
  • Positive Mathematical Programming
  • Plant Programming
  • Saffron
Asadi, H., and Soltani, GH. 2000. A study of domestic and agricultural water consumers to water rates. Agricultural Economics and Development 8 (32): 167-185. (In Persian).
Ahmadzadeh, S.S., keikha, A., Kavand, H., and Sargazi, A. 2013. Determination farmming program using positive mathematical programming (A case study in Zabol). Research Journal in Operations and Applications 3 (38): 51-60. (In Persian).
Arfini, F., and Paris, Q. 1995. A positive mathematical programming model for regional analysis of agricultural policies, In: Sotte F. (Ed.), The Regional Dimension in Agricultural Economics andPolicies, EAAE, Proceedings of the 40th Seminar, Ancona, Italy.
Agricultural Jihad of Khorasan Razavi. 2015. Available at website: http://koaj.ir/Modules/showfarmework. (Verified: March, 2015).
Baniasadi, M., and Zare Mehrgerdi, M.R. 2010. Investigate the effects of culture on rural poverty in the context of Orzooiyeh city Kerman. Agricultural Economics 4 (2): 183-209. (In Persian).
Bakhshi, A., Moghaddasi, R., and Daneshvar kakhki, M. 2011. Positive mathematical programming model to analyze the effects of alternative water pricing policies in the plains of Mashhad. Journal of Agricultural Economics and Development 25 (3): 284-294. (In Persian).
Cortignani, R., and Severini, S. 2009. Modeling farm-level adoption of deficit irrigation using Positive Mathematical Programming. Agricultural Water Management 96 (12): 1785–1791.
Donati, M., Bodini, D., Arfini, F., and Zezza, A. 2013. An integrated PMP model to assess the development of agro-energy crops and the effect on water requirements. Bio-based and Applied Economics 2 (3): 301-321.
Golkaran Moghadam, S. 2014. Compare and analyze the performance of farmers in selected cities in Khorasan Razavi province. Agricultural Economics and Development 21 (82): 79-101. (In Persian).
Gharghani, F., Boostani, F., and Soltani, GH. 2009. Investigating the effect of irrigation water reduction and water price increase on cropping pattern by positive mathematical programming, Case study of Eghlid city in Fars province. Journal of Agricultural Economics Research 1 (1): 57-74. (In Persian).
Hasan Vand, V., Hasan Vand, M., Jolaei, R., and Shirani Bidabadi, F. 2015. Investigation of effective factors on agricultural labor productivity, income distribution and poverty in rural areas of Iran. Village and Development 17 (4): 71-92. (In Persian).
He, L., Tyner, W.E., Doukkali, R., and Siam, G. 2006. Policy options to improve water allocation efficiency: analysis on Egypt and Morocco. Water International 31 (3): 320–337.
Heckelei, T. 2002. Calibration and estimation of programming models for agricultural supply analysis. University of Bonn. 159 p.
Howitt, R.E. 1995. Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics 77 (2): 329-342.
Karim Keshte, M., Koopahi, M., and Kimia, A. 2002. Efficient use of water Sistan river (A Case study of water gradient). Economic and Agricultural Development 9 (221): 135-197. (In Persian).
Keramatzade, A., Chizari, Ah., and Sherzeai, G.H. 2012. The role of water in determining the economic value of agricultural water market with positive mathematical approach to planning (PMP) Case Study: Sweet Valley Bojnoord dam downstream. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 42 (1): 27-43. (In Persian).
Khalilian, S., and Mousavi, H. 2005. Assessing the risk effects of irrigation systems under the context of a case study in Shahrekord. Special Edition of Agricultural Economics and Development 13: 113-129. (In Persian).
Khadem Adam, N. 1992. Economic Policy Makers in Different Systems. The second edition ney, Iran.
Kimiay Khalil Abad, A. 1999. Optimal allocation of agricultural water to the Sistan River. Master's Thesis, Faculty of Agriculture, University of Sistan and Baluchestan, Iran. (In Persian).
Moeinoldini, Z., Salarpour, M., and Mohammadi, H. 2015. The effect of increasing water prices and reducing irrigation water in surface water consumption fields of Kerman province using positive mathematical programming corrected. Agricultural Economics and Development 23 (89): 21-46.
Mohseni, A., and Zibaei, M. 2009. Analysing consequences of increasing acreage of Colza in Namdan plain of Fars province: An application of positive mathematical programming. Journal of Water and Soil Science 13 (47): 773-784. (In Persian).
Moaienoldini, Z., Salarpour, M., and Mohammadi, H. 2016. The consequence of rising prices and decreasing of water level irrigation water user in the fields of Kerman province with positive planning approach corrected. Agricultural Economics and Development 23 (89): 21-46. (In Persian).
Medellin-Azuara, J., Howitt, R.E., Waller-Barrera, C., Mendoza-Espinosa, L.G., Lund, J.R., and Taylor, J.E. 2009. A calibrated agricultural water demand model for three regions in Northern Baja California. Agrociencia 43 (2): 83-96.
Medellin – Azuara, J., Howitt, R.E., and Harou, J.J. 2012. Predicting farmer responses to water pricing, rationing and subsidies assuming profit maximizing investment in irrigation technology. Journal of Agricultural Water Management 108:73-82
Nikoei, A., and Zibaei, M. 2009. Decision support system in managing agricultural water crisis with emphasis on irrigation, Case study in Zayandehrood watershed. Sixth Iranian Agriculture Economics Conference, Karaj.
Paris, Q., and Howitt, R.E. 1998. An analysis of ill-posed production problems using Maximum Entropy. American Journal of Agricultural Economics 80 (1): 124-138.
Paris, Q., and Arfini, F. 2000. Frontier cost functions, self-selection, price risk, PMP and Agenda 2000. Rivista di Economia Agraria 55 (2): 211-242.
Parhizkari, A., and Sabohi, M. 2013. Simulate the reactions of farmers to reduce available water resources policy. Water Management and Irrigation 3 (2): 59-74. (In Persian).
Rahnema, A., Kohansal, M.R., and Dourandish, A. 2012. Estimation of water economical value using positive mathematical programming approach in Ghoochan city. Journal of Agricultural Economics 6 (4): 133-150.  (In Persian).
Sabohi, M., Soltani, GH., and Zibaei, M. 2007. Investigating the effect of irrigation water price changes on private and social benefits using positive mathematical programming. Journal of Agricultural Sciences and Technology 21 (1): 53-71. (In Persian).
Varziri, A., Vakilpour, M.H., and Mortazavi, S.A. 2016. The effects of economic pricing of irrigation water on cropping pattern in the Dehgolan plain. Journal of Agricultural Economics Research 8 (31): 81-100. (In Persian).