با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور استان یزد

چکیده

به منظور بهبود عملکرد زعفران و تغییر الگوی کاشت در مناطق خشک، آزمایشی بصورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال‌های زراعی 1395-1392 در یک مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای چرخاب از توابع استان یزد به اجرا درآمد. سطوح فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری (آبیاری تا 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی) به عنوان کرت‌های اصلی و 7 تیمار مختلف مدیریت کودی شامل شاهد، 10 تن در هکتار کود دامی یا ورمی‌کمپوست به صورت توزیع روی سطح خاک، 5 و 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست به صورت ردیفی در زیر ردیف‌های کاشت، 10 لیتر در هکتار هیومستر سفرون در یک نوبت و در دو نوبت پس از گلدهی، به عنوان کرت‌های فرعی بود. نتایج نشان داد که کاهش آبیاری از 75% به 50% نیاز آبی موجب کاهش معنی‌دار وزن خشک برگ، وزن بزرگترین بنه، وزن کل بنه و تعداد بنه مؤثر در بوته شد. اختلاف عملکرد بین تیمارهای آبیاری هر ساله بیشتر شد. به­طوریکه در سال اول آزمایش، تیمارها از نظر تعداد گل اختلاف معنی‌داری نداشتند اما در سال سوم آزمایش تعداد گل در تیمار 100% نیاز آبی با میانگین 76/100 گل در هر کرت بصورت معنی‌داری بیش از دو تیمار دیگر بود. همچنین با کاهش آبیاری از 100% به 75% نیاز آبی، تعداد کل بنه بیش‌از 40% کاهش یافت، اما وزن کل بنه کمتر از 30% کاهش یافت. بین تیمارهای مدیریت کودی، مصرف ورمی‌کمپوست به مقدار 10 تن در هکتار به­صورت ردیفی در زیر ردیف‌های کاشت (10RV) و مصرف کود هیومستر سفرون به مقدار 10 لیتر در هکتار طی دو نوبت‌ در طول فصل رشد (CH) به صورت معنی‌داری مطلوبتر بود. بطوریکه بیشترین تعداد گل در سال‌های دوم و سوم آزمایش در تیمار 10RV به ترتیب 78/71 و 22/98 عدد در هر کرت بدست آمد اما سود خالص حاصل از تیمار CH حدود 5/13 برابر بیش از بهترین تیمار این آزمایش (10RV) بود. درمجموع، روند تغییرات صفات طی سه سال آزمایش نشان داد که مزیت مصرف هیومستر سفرون نسبت به سایر تیمارها بیشتر است. لکن توصیه می‌شود در تحقیقات آتی مقادیر بیشتر این کود مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study the effects of some fertilizer and irrigation managements in adaptation and development of saffron cultivation in arid regions

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Gholami 1
  • Mohammad Kafi 2
  • Hamid reza Khazaie 2
  • Hossein Abarghouei 3

1 Ph.D. Student of Agronomy - Crop Physiology Field, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

3 Associate Professor, Payam-e-Nour University. Daneshjoo BLV. Yazd.

چکیده [English]

In order to improve saffron yield and modify crop pattern in arid areas, a split plot experiment was conducted based on randomized complete block design with three replication in a research field in Charkhab village of Yazd province during 2013-2016. Main plots included; irrigation in three levels (100%, 75% and 50% of ETc), and sub plots were seven fertilizer management including; control (zero fertilization), applying 10 t/ha cow manure(10M), 10 t/ha vermicompost by spreading(10V), 10 t/ha vermicompost buried under planting corm rows (10RV), 5 t/ha vermicompost buried under planting corm rows(5RV), spraying 10 L/ha Humaster Saffron fertilizer for 1 (SH) or 2 (CH) times after flowering. Results showed that as water stress decreased from 75% to 50% ET, flower yield and its relative traits, bud number per plant, leaf dry weight, highest corm weight, total corm weight and effective corm weight decreased significantly in each treatment. Among fertilizer managements, 10M treatment increased growth characteristics of saffron plants in the first year while 10RV and CH treatments showed better performance in the second and third years. Generally, results showed that using Humaster-Saffron fertilizer showed advantages in comparison with other treatments due to its potassium and humic acid content and possibility of its easy application in every year and along with irrigation water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corm weight
  • Cow manure
  • Humaster-Saffron
  • Vermincompost
Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influences of vermin composts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology 93: 145–153.
Asadi, G.A., Rezvani Moghaddam, P., and Hassanzadeh Aval, F. 2014. Effects of soil and foliar applications of nutrients on corm growth and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in six year- old farm. Saffron Agronomy and Technology 2 (1): 31-44. (In Persian with English Summary).
Behdani, M. 2005. The ecological distribution and protection of function fluctuations of saffron in Khorasan. Ph.D. Thesis, Department of agronomy, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English Summary).
Behdani, M.A., Koocheki, A.R., Nassiri, M. and Rezvani Moghadam, P. 2005. Evaluation of quantitative relationships between saffron yield and nutrition (on farm trial). Iranian Journal of Field Crops Research 3: 1-14. (In Persian with English Summary).
Chaji, N., Khorassani, R., Astaraei, A.R. and Lakzian, A. 2013. Effect of phosphorous and nitrogen on vegetative growth and production of daughter corms of saffron. Journal of Saffron Research 1 (1): 1-12. (In Persian with English Summary).
Golzari Jahan Abadi, M., Behdani, M.A., Khorram Del, S., and Sayyari Zohhan, M.H. 2005. The effect of soil conditioners and mother corm weight on growth characteristics of saffron (Crocus sativus L.). Proceedings of 4th national symposium of saffron, Qaenat, Iran, 4-5 November 2005.
Hassanzadeh Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., Bannayan Aval, M., and Khorasani, R. 2013. Effects of maternal corm weight and different levels of cow manure on corm and flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 1 (1): 22-39. (In Persian with English Summary).
Islamic Republic of Iran Meteorological Organization. Available at Web site http://www.irimo.ir/far/services/climate/820.
Juana, J.A.D., Corcolesb, H.L., Munozb, R.M., and Picornella, M.R. 2009. Yield and yield components of saffron under different cropping systems. Industrial Crop Production 30 (2): 212-219.
Kafi, M., Rashed Mohasel, M.H., Koocheki, A., and Mollafilabi, A. 2002. Saffron Production and Processing. Zaban va Adab Press, Mashhad. 280 p. (In Persian).
Kaya, C., Higgs, D., and Kirnak, H. 2001. The effects of high salinity (NaCl) and supplementary phosphorus and potassium on physiology and nutrition development of spinach. Bulgarian Journal of Plant Physiology 27 (3-4): 47-59.
Khademi, K., Sepahvand, A., Siahmansour, R., Mohammadian, A., and Ahmadi, S. 2014. Study of saffron yield in dry land farming and irrigated conditions in a period of six years in the city of Khorramabad province. Journal of Saffron Research 1 (2): 110-119. (In Persian with English Summary).
Khazaei, M., Monfared, M., Kamgar-Haghighi, A.A., and Sepaskhah, A.R. 2013. The trend of change for weight and number of saffron corms as affected by irrigation frequency and method in different years. Journal of Saffron Research 1 (1): 48-56. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Fallahi, J., Amiri, M.B., and Ehyaei, H.R. 2012. Effect of humic acid application and mother corm weight on some quantitative characteristics of saffron (Crocus sativus L.) with emphasized on ecological operations. Proceedings of the 12th Iranian Crop Science Congress. Islamic Azad University, Karaj. Iran. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Jahani, M. Tabrizi, L., and Mohammadi, A.A. 2011a. Investigation on the effect of biofertilizer, chemical fertilizer and plant density on yield and corm criteria of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Water and Soil 25 (1): 196-206. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Karbasi, A., and Seyyedi, S.M. 2017. Some reasons for saffron yield loss over the last 30 years period (Review Article). Saffron Agronomy and Technology 5 (2): 107-122. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Mollafilabi, A., and Seyyedi, S.M. 2014a. The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year. Journal of Saffron Research 1 (2): 144-155. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Seyyedi, M., Azizi, H., and Shahriyari, R. 2014b. The effects of mother corm size, organic fertilizer and micronutrient foliar application on corm yield and phosphorus uptake of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 2 (1): 3-16. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Siahmargouii, A., Azizi, G., and Jahani, M. 2011b. The effect of intensive cropping and depth of corm planting on agronomical properties of saffron and corm gesture. Journal of Agroecology 3 (1): 36-49. (In Persian).
Mittler, R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Science 7: 405-410.
Mohammad Abadi, A.A., Rezvani Moghaddam, P., and Fallahi, J. 2011. The effects of planting pattern and first irrigation time on growth and yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Agroecology 3 (1): 84-93. (In Persian).
Mohammadzadeh, A.R. 2007. Influence of organic matter from various sources on the yield of saffron. Proceedings of the 10th Congress of Soil Science. Karaj, Iran. (In Persian).
Moussa, H.R. 2006. Influence of exogenous application of silicon on physiological response of salt-stressed maize (Zea mays L.). International Journal of Agriculture and Biology 8 (3): 293-297.
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Boroumand Rezazadeh, Z., and Tabrizi, L. 2007. Effects of corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Field Crops Research 5 (1): 155-165. (In Persian with English Summary).
Osmani Roudi, H., Masoumi, A., Hamidi, H., and Razavi, S.A.R. 2015. Effects of first irrigation data and organic fertilizer treatments on saffron (Crocus sativus L.) yield under Khaf climatic conditions. Saffron Agronomy and Technology 3 (1): 25-33. (In Persian with English Summary).
Rasouli, Z., Maleki Farahani, S., and Besharati, H. 2013. Some vegetative characteristics of saffron (Crocus sativus L.) by various fertilizers. Iranian Journal of Soil Research 27 (1): 35-46. (In Persian).
Sabet Teimouri, M., Kafi, M., Avarseji, Z., and Orooji, K. 2010. Effect of drought stress, corm size and corm tunic on morphoecophysiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) in greenhouse conditions. Journal of Agroecology 2 (2): 323-334. (In Persian).
Sabzevari, S., Khazaie, H.R., and Kafi, M. 2010. Study on the effects of humic acid on germination of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Iranian Journal of Field Crops Research 8: 473-480. (In Persian with English Summary).
Sadeghi, B. 1993. Effect of Corm Weight on Saffron Flowering. Press of Iranian Research Organization for Scinece and T echnology- Center of Khorasan, p. 52-53. (In Persian).
Salarpour, F., and Farahbakhsh, H. 2016. The effect of salicylic acid on some physiological traits, Yield and yield components of fennel (Foenicum vulgare Mill.) under drought stress. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 32 (2): 216-230. (In Persian with English Summary).
Shamsi, K. 2010. The effects of drought stress on yield, relative water content, proline, soluble carbohydrates and chlorophyll of bread wheat cultivars. Journal of Animal and Plant Sciences 8 (3): 1051-1060.
Wang M., Zheng, Q., Shen, Q., and Guo, S. 2013. The critical role of potassium in plant stress response. International Journal of Molecular Science 14: 7370-7390.