با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، تربت‌حیدریه، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر وزن بنه مادری و مصرف کود محرک زیستی نوافل بر رشد برگ­ها، محتوای کلروفیل و عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1396- 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. عوامل آزمایشی شامل کود زیستی نوافل (به­صورت مایع با نام تجاری Novafol و حاوی 28 درصد اسید آمینه، با مقادیر صفر، 2 و 4 لیتر در هکتار به­صورت غوطه­وری بنه و مصرف در آب آبیاری) و وزن بنه مادری (4-1/0، 8-1/4 و12-1/8 گرم به­ترتیب به­عنوان بنه­های ریز، متوسط و درشت) بودند. مصرف کود زیستی نوافل بر صفات تعداد گل، عملکرد گل، عملکرد­ کلاله و محتوای کلروفیل a تأثیر معنی­داری داشت. بیشترین تعداد گل (5/16 عدد در متر­مربع)، عملکرد گل­تر (63/5 گرم در متر­مربع)، عملکرد کلاله خشک (108 میلی­گرم در متر­مربع) و غلظت کلروفیل a (09/1 میلی­گرم در گرم وزن­تر برگ) از تیمار کاربرد 4 لیتر در هکتار و کمترین مقادیر مربوط به صفات تعداد گل (22/14 در متر­مربع)، عملکرد گل (55/4 گرم در متر­مربع)، عملکرد کلاله خشک (85 میلی­گرم در متر­مربع) و کلروفیل a (97/0 میلی­گرم در گرم وزن تر) در شاهد (عدم مصرف کود زیستی نوافل) به دست آمد، اما از حیث صفات مذکور تفاوت آماری معنی­­­­­­داری بین سطوح 2 و 4 لیتر در هکتار کود زیستی نوافل یافت نشد. وزن بنه­های مادری نیز تمامی صفات مورد مطالعه را بطور معنی­داری تحت تأثیر قرار داد. بیشترین مقدار طول کلاله (1/25 میلی­متر)، عملکرد گل (4/10 گرم در مترمربع)، طول برگ (42/31) و متوسط وزن تر و خشک برگ (به ترتیب 29/0 و 083/0 گرم در بوته) از بنه­های درشت (12-1/8 گرم) و کمترین مقدار آن­ها از بنه­های ریز (کمتر از 4 گرم) به­دست آمد. برهم­کنش وزن بنه مادری و مصرف کود محرک زیستی نوافل نیز بر محتوای کلروفیل b و کلروفیل کل و نیز تعداد برگ در بوته معنی­دار شد. بیشترین غلظت کلروفیل b و کلروفیل کل (به ترتیب 77/1 و 95/2 میلی­گرم در گرم وزن تر برگ) و تعداد برگ (58/7 عدد در بوته) از تیمار مصرف 4 لیتر در هکتار کود محرک زیستی نوافل  و بنه­های درشت بدست آمد. در مجموع، استفاده از کود محرک زیستی نوافل به میزان 4 لیتر در هکتار رشد رویشی و زایشی گیاه را بهبود بخشید. کاشت بنه­های مادری درشت نیز نقش مؤثری در افزایش رشد و عملکرد زعفران داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of novafol bio-fertilizer and mother corm weight on vegetative growth, flowering and chlorophyll content of saffron

نویسندگان [English]

  • Sakineh Khandan Deh Arbab 1
  • Mohammad Hossein Aminifard 2
  • Hamid Reza Fallahi 3
  • Hamed Kaveh 4

1 M.Sc Student in Medicinal Plants, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Irann

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran

4 Assistant Professor, Department of Plant Production, Researcher Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the impact bio fertilizer novafol and mother corm weight on leaves growth, chlorophyll content and flower and stigma yields of saffron (Crocus sativus L.), an experiment was done as randomized complete block design with three replications in the Agricultural Research Station, University of Birjand, during the growth season of 2016-17. Experimental factors were amino acid application (Novafol, containing 28% amino-acid. Applied as corm soaking + fertigation in three levels: 0, 2 and 4 L.ha-1) and mother corm weight (0.1-4, 4.1-8 and 8.1-12 g). The effect of bio-fertilizer novafol was significant on the flower number, flower yield, dry stigma yield and chlorophyll a content. The highest flower number (16.5 per m-2), flower yield (5.63 g m-2), dry stigma yield (0.108 g m-2) and chlorophyll a content (1.09 mg. g-1 FW) were obtained from 4 L.ha-1, while, the lowest flower number (14.22 per m-2), flower yield (4.55 g m-2), stigma yield (0.085 g. m-2) and chlorophyll a (0.97 mg. g-1 FW) were gained in control treatment, but, there was no significant difference between two levels (2 and 4 L.ha-1) novafol bio fertilizer. Corm weights aslo significantly affected all studied traits. The highest stigma length (25.1 mm), flower yield (10.4 g m2), leaf length (31.42 cm) and fresh and dry weight of leaves (0.29 and 0.083 g per plant, respectively) were obtained from big corms, but the lowest of them were obtained from small ones. Interaction effect of corm weight and novafol bio fertilizer was significant on chlorophyll b and total chlorophyll contents and number of leaves per plant. The highest chlorophyll b and total chlorophyll (1.77 and 2.95 mg. g-1 FW, respectively) and number of leaves (7.58 per plant) were obtained from 4 L.ha-1 of novafol bio fertilizer and big corm. Overall, application of novafol bio fertilizer (4 L.ha-1) improved the vegetative and reproductive growth parameters. Big corms planting also had an important role in increasing the growth and yield of saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino-acid
  • Flower yield
  • Nutrient management
  • Photosyntetic pigments
  • Stigma
Alipoor Miandehi, Z., Mahmodi, S., Behdani, M.A., and Sayyari, M.H. 2013. Effect of manure, bio-and
 
chemical-fertilizers and corm size on saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components. Journal of Saffron Research 1 (2): 73-84. (In Persian with English Summary).
Alipoor Miandehi, Z., Mahmoodi, S., Behdani, M.A., and Sayyari, M.H. 2015. Effects of corm weight and application of fertilizer types on some growth characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.) under Mahvelat conditions. Journal of Saffron Research 2 (2): 97-112. (In Persian with English Summary).
Ameri, A., Nasiri Mahallati, M., and Rezvani Moghadam, P. 2007. Effects of nitrogen and plant density on nitrogen use efficiency, flower yield and active substances of marigold (Calendula officinalis). Iranian Journal of Field Crop Research 5 (2): 315-326. (In Persian with English Summary).
Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., Modaress Sanavy, A., and Jalali Javaran, M. 2007. Study of effects of root temperature, corm size, and gibberellin on underground organs of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Biology 19 (1): 5-18. (In Persian with English Summary).
Arisha, H.M., and Bradisi, A. 1999. Effect of mineral fertilizers and organic fertilizers on growth, yield and quality of potato under sandy soil conditions. Zagazig Journal Agriculture Research 26: 391- 405.
Arnon, A.N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal 23:112-121.
Azizi-Zohan, A.A., Kamgar-Haghighi, A.A., and Sepaskhah, A.R. 2008. Crop and pan coefficients for saffron in a semi-arid region of Iran. Journal of Arid Environments 72: 270-278.
Badr, L.A.A., and Fekry, W.A. 1999. Effect of intercropping and doses of fertilization on growth and productivity of taro and cucumber plants: 1- vegetative growth and chemical constituents of foliage. Zagazig Journal of Agriculture Research 25: 1087-101.
Behdani, M.A., and Fallahi, H.R. 2015. Saffron: Technical Knowledge Based on Research Approaches. University of Birjand Publication. (In Persian).
Cao, J.X., Peng, Z.P., Huang, J.C., Yu, J.H., Li, W.N., Yang, L.X., and Lin, Z.J. 2010. Effect of foliar application of amino acid on yield and quality of flowering Chinese cabbage. Chinese Agriculture Science Bulletin 26: 162-165.
Cerdan, M., Sanchez-Sanchez, A., Oliver, M., Jurez, M., and Sanchez- Andreu, J.J. 2009. Effect of foliar and root applications of amino acids on iron uptake by tomato plants. Acta Hortulture 830: 481-488.
Ebrahimzadeh, H., Rajabian, T., and Karamian, R. 2000. In vitro production of floral buds and stigma-like structures on floral organ of Crocus sativus. Pakistan Journal of Botany 32 (1): 141-150.
Emami, M., Armin, M., and Jami Moini, M. 2018. The effect of foliar application time of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of saffron. Saffron Agronomy and Technology 6 (2): 167-179. (In Persian with English Summary).
Fallahi, H.R., Aghhavani-Shajari, M., Sahabi, H., and Feizi, H. 2017. Mother corm weight and soil amendment improves the vegetative and reproductive growth of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Medicinal and Spice Plants 22 (3): 110-114.
Fallahi, H.R., Aghhavani-Shajari, M., Sahabi, H., and Feizi, H. 2018. Posibility of increasing the weight of saffron corm through integrated and timed management of agricultural inputs. Final Report of Research Project, Saffron Inistitute. (In Persian).
Fallahi, H.R., and Mahmoodi, S. 2018a. Influence of organic and chemical fertilization on growth and flowering of saffron under two irrigation regimes. Saffron Agronomy and Technology 6 (2): 147- 166. (In Persian with English Summary)
Fallahi, H.R., and Mahmoodi, S. 2018b. Impact of water availability and fertilization management on saffron (Crocus sativus L.) biomass allocation. Journal of Agriculture and Postharvest Research 1 (2): 131-146
Faten, S.A., Shaheen, A.M., Ahmed, A.A., and Mahmoud, A.R. 2010. Effect of foliar application of amino acids as antioxidants on growth, yield and characteristics of Squash. Research Journal of Agriculture and Biological Science 6 (5): 583-588.
Gawronak, H. 2008. Biostimulators in Modern Agriculture (general aspects). Arysta Life Science. Published by the editorial House wies Jutra, Limited. Warsaw.
Ghavi, M., and Sadrabadi Haghighi, R. 2012. Comparison of the effect of biological fertilizers (amino acid) and chemical on yield components of saffron. 12th Iranian Congress of Agronomy and Plant Breeding. (In Persian).
Ghavi, M., and Sadrabadi Haghighi, R. 2015. Effect of the foliar application of biological, biostimulator and chemical fertilizers on growth characterestics and yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Crop Production 8 (3): 139-158. (In Persian with English Summary).
Hassanzade Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., Bannayan aval, M., and KHorasani, R. 2014. Effects of maternal corm weight and foliar application on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the first year. Journal of Saffron Research 2 (1): 73-84. (In Persian with English Summary).  
Hemmati Kakhki, A. 2003. A review on 15 years saffron research. Khorasan Research Institute for Food Science and Technology. Mashhad, Iran. 125p. (In Persian).
Koocheki, A. 2013. Research on production of Saffron in Iran: Past trend and future prospects. Saffron Agronomy and Technology 1 (1): 3-21. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Jamshid Eyni, M., and Seyyedi, S. M. 2015. The effect of mother corm size and type of fertilizer on nitrogen use efficiency in saffron. Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 243-254. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Fallahi, H.R., Amiri, M.B., and Ehyaei, H.R. 2016. Effects of humic acid application and mother corm weight on yield and growth of Saffron (Crocus sativusL.). Journal of Agroecology 7 (4): 425-442. (In Persian with English Summary).
Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh, M.K., and Ahuja, P.S. 2009. State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: A comprehensive review. Food Review International 25 (1): 44-85.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola J.L., and Garcia-Luice, A. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulture 103: 361-379.
Mollafilabi, A., and Shoorideh, H. 2009. The new methods of saffron production. The 4th National Festival of Saffron, Khorasan- Razavi, Iran, 27-28 October 2009. (In Persian).
Mollafilabi, A., Koocheki, A., Rezvani Moghadam, P., and Nasiri Mahallati, M. 2013. Comparison and investigation of the effect of density and weight of saffron on yield and yield components of saffron in soil and hydroponic substrates in plastic tunnels. Saffron Agronomy and Technology 1 (2): 28 - 14. (In Persian with English Summary).
MollaFilabi, A. 2014. The Effect of new agronomic technologies on growth, yield, yield components of saffron. Ph.D.  Desertation, Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad. 149 p. (In Persian with English Summary).
Munshi, A.M., Zaffar, G., and Zargar, G.H. 2003. Prospects of saffron cultivation in the cold arid zone of Kargil (Ladakh). Human Impact on Desert Environment 95: 434 -436.
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Boroumand Rezazadeh, Z., and Tabrizi, L. 2007. Effects of corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Field Crops Research 5: 155-166. (In Persian with English Summary).
Oraghi Ardebili, Z., Laden Moghadam, A.S.R., and Moradi, M. 2011 Effect of leaf seedling on Selenium and amino acid on parsley. M.Sc Thesis, Garmsar Azad University. (In Persian).
Pandy, D., and Srivastava, R.P. 1979. A note on the effect of size of corms on the sprouting and flowering of saffron. Proggress in Horticulture 6: 89-92.
Rashed Mohassel, M.H., Azizi, G., and Sabet Teimouri, M. 2006. Investigation on saffron reaction to mineral and organic fertilizers. 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology, Mashhad, Iran, 28-30 October 2006, pp.71-76.
Renato, Y., Ferreira, M.E., Cruz, M.C., and Barbosa, J.C. 2003. Organic matter fractions and soil fertility under influence of limiting, vermin compost and cattle manure. Bioresource Technology 60: 59-63
Renau-Morata, B., Nebauer, S.G., Sánchez, M., and Molina R.V. 2012. Effect of corm size, water stress and cultivation conditions on photosynthesis and biomass partitioning during the vegetative growth of saffron (Crocus sativus L.). Industrial Crops and Roducts 39: 40-46.
Slawik, M. 2005. Production of Norway spruce seedlings on substrate mixes using growth stimulants. Journal of Forest Science 51 (1): 15-23.
Thomas, J., Mandal, A.K.A., Raj Kumar, R., and Murugan, A.C. 2009. Role of biologically active amino acid formulations on quality and crop productivity of Tea (Camellia sp.). International Journal of Agricultural Research 4 (7): 228-36.     .‏
Zgallai, H., Steppe, K., and Lemeur, R. 2006. Effects of different levels of water stress on leaf water potential, stomatal resistance, protein and chlorophyll content and certain anti oxidative enzymes in Tomato plants. Journal of Integratio Plant Biology 6: 679-68.