با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی امری ضروری است و با روند رو به رشد جمعیت، نیاز به ابداع سیستم‌های با بهره‌وری بالا پررنگ‌تر می‌شود، اما فعالیت‌های زراعی همواره با آثار زیست محیطی همراه بوده است. بنابراین دو مقوله بهره‌وری و پایداری کشاورزی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری عوامل تولید در مزارع زعفران شهرستان گناباد با تاکید بر نقش نگرش نسبت به کشاورزی پایدار صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل تمام زعفران­کاران شهرستان گناباد بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق 110 پرسشنامه بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تکمیل و پس از محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل، از الگوی لاجیت ترتیبی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر بهره‌وری استفاده شد. نتایج گویای آن است که متغیرهای نگرش نسبت به کشاورزی پایدار و درآمد اثر مثبت و معنی‌داری بر احتمال دستیابی کشاورزان به سطوح بالاتر بهره‌وری دارند. در حالی که متغیر شرکت در کلاس‌های آموزشی این احتمال را به صورت معنی‌داری کاهش می‌دهد. متغیرهای سطح زیر کشت، شغل اصلی و بیمه کشاورزی نیز اثر معنی‌داری بر احتمال دستیابی به سطوح مختلف بهره‌وری ندارند. اتخاذ سیاست‌هایی در راستای بهبود نگرش زعفران‌کاران نسبت به فعالیت‌های کشاورزی پایدار و آگاهی دادن به آن‌ها درباره آثار جانبی کشت ناپایدار، حمایت مالی از کشاورزان برای تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز، تجدید نظر اساسی در محتوای کلاس‌های آموزشی و ترویجی و اصلاح ساختار نظام بیمه محصولات کشاورزی از راهکارهای موثر در راستای بهبود بهره‌وری مزارع زعفران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Farmers’ Attitude towards Sustainable Agriculture and Its Impact on the Total Factor Productivity (Case Study: Saffron Farms in Gonabad County)

نویسندگان [English]

  • Arash Dourandish 1
  • Mohammadreza Ramezani 2
  • Milad Aminizadeh 2

1 Associate professor of agricultural economics, Ferdowsi university of Mashhad

2 Ph.D. Student of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Increasing factor productivity in the agricultural sector is essential, and with the growing population, the need to invent more productive systems is highlighted. However, agronomic activities have always been accompanied by environmental impacts. Therefore, the two categories of productivity and agricultural sustainability should be considered simultaneously. The present study aimed at identifying factors affecting the total factor productivity of saffron farms in Gonabad County with an emphasis on the role of attitude towards sustainable agriculture. In order to achieve the research objectives, 110 questionnaires were completed and after calculating the total factor productivity using the Tornqvist-Theil index, an Ordered-logit model was used to identify factors affecting productivity. The results indicate that attitudes toward sustainable agriculture and income have positive and significant effects on farmers' access to higher levels of productivity, while variable of participation in training courses significantly reduces the probability of achieving higher levels of productivity. Variables of sown area, agricultural insurance and main job do not have significant effects on the probability of achieving different levels of productivity. Undertaking policies which improve attitude of saffron producers towards sustainable agricultural activities and informing them about the effects of unsustainable farming, a fundamental revision of the content of training courses, financial support of farmers for provision of agricultural inputs and reforming the structure of the agricultural insurance system are effective ways to improve productivity of saffron production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Attitude
  • Sustainability
  • Saffron
  • Ordered Logit
Ait-Oubahou, A., and El-Otmani, M. 1999. Saffron cultivation in Morraco, In Moshe Negbi (Ed.), Saffron (pp. 96-99). Harwood Academic Publisher, Amsterdam.
Akinwande, O., Dikko, H.G., and Agboola, S. 2015. Variance inflation factor: As a condition for the inclusion of suppressor variable(s) in regression analysis. Statistics 5 (7): 754-767.
Azizi-Zohan, A.A., and Pasandideh, M. 2013. Investigate the causes of decline in agricultural production after a period of cultivation of saffron. Land Management 1 (1): 92-98. (In Persian with English Summary).
Bagheri, A. 2010. Potato farmers' perceptions of sustainable agriculture: the case of Ardabil province of Iran. Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (1): 1977-1981.
Bagheri, A., Shabanali Fami, H., Rezvanfar, A., Asadi, A., and Yazdani, S. 2008. Perceptions of Paddy Farmers towards Sustainable Agricultural Technologies: Case of Haraz Catchments Area in Mazandaran province of Iran. American Journal of Applied Sciences 5 (1): 1384-1391.
Cabral, J.P.S. 2010. Water microbiology. Bacterial pathpgens and water. Environmental Reasearch and Public Health 7 (1): 3657-3703.
Dashti, Gh., Negahban, S., and Hayati, B. 2015. Relationship between factor productivity and agricultural sustainability in potato farms of Ardabil plain. Agricultural Science and Sustainable Production 25 (1): 99-111. (In Persian with English Summary).
Debdulal M. 2008. Marginal and interaction effects in ordered response models. Available at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13325/.
Emami Meibodi, A. 2011. The Economic Foundation of Efficiency and Productivity Measurement. Allameh Tabataba’E university, Tehran. (In Persian).
Food and Agriculture Organization. 2017.  The future of food and agriculture; Trends and challenges. Available at www.fao.org/ag/ca/. (Verified 13 November 2018).
Golkaran Moghadam, S. 2013. Comparison and analysis efficiency of saffron farmers in selected township of Khorasan Razavi province. Agricultural Economics and Development 21 (84): 79-101. (In Persian with English Summary).
Golmohammadi, F. 2014. Saffron and its farming, economic importance, export, medicinal characterisitics and various uses in South-Khorasan province-East of Iran. International Journal of Farming and Allied Sciences 3 (5): 566-596.
Greene, W.H., and Hensher, D.A. 2010. Modeling Ordered Choices: A primer. Cambridge University Press.
Hajipour, M., and Falsoleyman, M. 2014. The study of effective factors on alteration of farm operating systems Case Study: Sahlabad-Nehbandan farming joint stock company. Geography and Territorial Spatial Arrangement 4 (10): 39-54. (In Persian with English Summary).
Hatami-Sardashti, Z., Jami-Alahadi, M., Mahdavi-Damghani, A., and Behdani, M. 2011. Evaluation of sustainability in saffron agroecosystems in Birjand and Qaen counties. Agroecology 3 (3): 396-405. (In Persian with English Summary).
Hejrati, M.H., and Afshari, M. 2010. The role of land ownership in rural development case study: PaeenRokh village of Torbat Heydarieh. Human Geography 1: 123-136. (In Persian).
International Trade Center (ITC). 2018. Available at www.trademap.org. (Verified 20 January 2019).
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. 2018. Available at www. en.iccima.ir/. (Verified 16 January 2019).
Kaper, J.B., Natato, J.P., and Mobley, L.T. 2004. Pathogenic Escherichia coli. Nature Reviews Microbiology 2 (2): 123-140.
Kavand, H., Kalbali, E., and Sabuhi, M. 2014. Application of data envelopment analysis to evaluate the efficiency of saffron growers (Case study: Qaen county). Saffron Agronomy and Technology 2 (1): 17-30. (In Persian with English Summary).
Khuda, B., Hassan, I., and Maqbool, A. 2005. Factors affecting cotton yield: A case study of Sargodha (Pakistan). Agriculture and Social Science 1 (4): 332-334.
Ministary of Agriculture Jihad. 2018. The MAJ database. Available at Web site http://www.maj.ir. (Verified 27 December 2018).
Mohtashami, T., and Zandi Daregharibi, B. 2018. Factors affecting excessive nitrogen fertilizer use in saffron cultivation: Case study of Torbat Heydarieh area. Saffron Research 6 (1): 127-140. (In Persian with English Summary).
Mohtashami, T., Karbasi, A., and Zandi Dare Gharibi, B. 2016. Economic analysis and comparison of technical efficiency in small and large saffron farms of Khorasan Razavi province. Saffron Agronomy and Technology 4 (2): 119-132. (In Persian with English Summary).
Nosrati, S.H., Hayati, B., Pishbahar, E., and Mohammad Rezai, R. 2013. Analyzing the factors affecting fish consumption among the households of Tabriz county. Agricultural Economics and Development 27 (3): 230-241. (In Persian with English Summary).
Power, E.F., Kelly, D.L., and Stout, J. 2013. Impacts of organic and conventional dairy farmer attitude, behaviour and knowledge on farm biodiversity in Ireland. Nature Conservation 21 (1): 272–278.
Rafiee, H., Khourmizi, R., and Ganjkhanloo., M. 2011. Investigation of total factor productivity and calculation of efficiency and return to scale in Milk production units Case study: Gilan province. Agricultural Economics Research 3 (4): 117-132. (In Persian).
Rahman, S. 2003. Environmental impacts of modern agricultural technology diffusion in Bangladesh: an analysis of farmers’ perceptions and their determinants. Environmental Management 68: 183–191.
Ramezani, M., Rafiee, H., and Norouzi, H. 2019. Investigating the effective socioeconomic factors on
unsustainable system of high-density planting of saffron (Case study: Gonabad county). Saffron Agronomy and Technology 7 (2): 259-274. (In Persian with English Summary).
Salami, H. 1997. Concepts and measurement of agricultural productivity. Agricultural Economics and Development 18: 7-32. (In Persian).
Scherer, L.A., Verburg, P.H., and Schulp, C.J.E. 2018. Opportunities for sustainable agriculture intensification in European agriculture. Global Environmental Change 48 (1): 43-55.
Shahnoushi, N., Firouz, A., Zhale-Rajabi, M., Daneshvar, M., and Dehghanian, S. 2012. The use of the Order Logit model in an investigation of the effective factors on bread waste. Economic Research 46 (3): 11-132. (In Persian with English Summary).
Shaikh, S., Hongbing, O., Khan, K., and Ahmed, M. 2016. Determinants of rice productivity: An analysis of Jaffarabad district–Balochistan (Pakistan). European Scientific Journal 12 (13): 41-50.
Shams, A., Vedadi, E., and Ahmadi, Z. 2015. Study of farmers’ attitude towards sustainable agriculture and its relation with their chemical input use in Asadabad township. Iran Agricultural Extension and Education Journal 11 (1): 197-210. (In Persian with English Summary).
Tatlidil, F.F., Boz, I., and Tatlidil, H. 2009. Farmers’ perception of sustainable agriculture and its determinants: a case study in Kahramanmaras province of Turkey. Environment, Development and Sustainability 11: 1091-1106.
Torkamani, J., and Mousavi, S. 2011. Effects of crop insurance on productivity and risk management: a case study of Fars province. Agricultural Economics Research 3 (9): 1-24. (In Persian with English Summary).
Tosan, M., Alizadeh, A., Ansari, H., and Rezvani Moghadam, P. 2015. Evaluation of yield and identifying potential regions for saffron (Crocus sativus L.) cultivation in Khorasan Razavi province according to temprature parameters. Saffron Agronomy and Technology 3 (1): 1-12. (In Persian with English Summary).
White, H. 1980. A hetroskedasticity-consistant covariance matrix estimator and a direct test for hetroskedasticity. Econometrica 48: 817-838.
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, Stefan., and Zamani, G.H. 2014. Understanding farmers’ intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Environmental Management 135: 63-72.