با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری باغبانی، پردیس بین الملل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران

چکیده

به منظور یافتن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و زایشی، همچنین عملکرد اقتصادی زعفران با استفاده از مواد آلی اصلاح کننده خاک، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده شامل: سه دور آبیاری 30، 50 و 70 روزه بعنوان کرت‌های اصلی و سه عامل ورمی کمپوست، تراکوتم و بلور آب آ بصورت ساده و ترکیبی همچنین شاهد به‌عنوان کرت‌های فرعی به مدت سه سال زراعی (96- 1393) در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها روی کلیه صفات کمی و کیفی مورد مطالعه معنی‌دار بود (p ≤ 0.01). به‌طوری‌که بیشترین تعداد متوسط برگ (43/9 برگ در کلنی) و بنه دختری (346/7 بنه دختری در متر مربع)  در تیمار دور آبیاری 50 روزه به‌ترتیب با کاربرد ترکیب ورمی‌کمپوست با تراکوتم و بلور آب آ حاصل شد. همچنین بالاترین عملکرد متوسط رشد زایشی شامل تعدادگل (474/2 گل در مترمربع) در تیمار دور آبیاری 50 روزه با کاربرد تلفیقی سه گانه بلور آب آ، ورمی‌کمپوست و تراکوتم، عملکرد گل تر (2509/2 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد اقتصادی کلاله خشک (24/8 کیلو‌گرم در هکتار) در تیمار دور آبیاری 30 روزه با کاربرد تلفیقی بلور آب آ و ورمی کمپوست در سال سوم به‌‌دست آمد. بیشترین عملکرد مواد مؤثره شامل کروسین (13/7 درصد) در تیمار دور آبیاری 30 روزه و پیکروکروسین (6/7 درصد) در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد تلفیقی ورمی کپوست و بلور آب آ و سافرانال (2/9 درصد) در تیمار دور آبیاری 30روزه با کاربرد ترکیبی سه گانه ورمی‌کمپوست، بلور آب آ و تراکوتم در سال سوم حاصل شد. بالاترین کارایی آب مصرفی به مقدار 0/0096 کیلوگرم (کلاله خشک) در مترمکعب در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد ترکیبی بلور آب آ با ورمی‌کمپوست در سال سوم مشاهده شد. کمترین عملکرد در تمام صفات مورد بررسی مربوط به تیمار شاهد بود. نتیجه این‌که می‌توان ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک را به صورت تلفیقی و با اعمال دور آبیاری 50 روزه به‌منظور افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و بهبود عملکرد کمی وکیفی گیاه زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the effect of irrigation management on economic yield and production of active ingredients of saffron medicinal plant (Crocus sativus L.) by application of organic fertilizer and nanocomposite superabsorbent polymers

نویسندگان [English]

  • Amin Ramezani 1
  • Hossein Aroiee 2
  • Majid Azizi 3
  • Ahmad Ahmadian 4

1 Ph.D, Department of Horticultural Sciences, International Pardis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

4 Assistant Professor, Department of plant Production, University of Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

In order to find and recommend a method for improving vegetative and reproductive traits and economic yield of saffron using organic compounds of soil amendment, a split plot experiment including three irrigation intervals of 30, 50 and 70 days as main plots and three factors of vermicompost, Terracottem and Bolourab A, as well as control, as sub plots was carried out for three years (2014-2017) at Saffron Research Institute, Torbat-e-Heydarieh University. The results showed that the effects of treatments on all quantitative and qualitative traits, were significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolourab A
  • Crocin
  • Picrocrocin
  • Safranal
  • Terracottem
  • Vermicompost
Abedini, A., and Abedi-Koupai, J. 2016. The effect of application of three types of superabsorbent polymers on production performance and saffron (Crocus sativus L.)  growth indices and water use utilization. 2th Iranian National Congress on Irrigation and Drainage. Esfahan Industrial University, Iran, 24-26 August 2016. (In Persian).
Abedi-Koupai, J., and Mesforoush, M. 2009. Evaluation of application of superabsorbent polymer on yield, water use efficiency, storage of nutrients in greenhouse cucumber. Journal irrigation and drainage of Iran 2 (3): 100-111. (In Persian).
Behdani, M.A., Koocheki, A., Nasiri Mahallati, M., and Rezvani Moghaddam, P. 2005. Evaluation of quantitative relationships between saffron yield and nutrition (on farm trial). Iranian Journal of Field Crop Research 3 (1): 1-14.(In Persian with English Summary).  
Esmaili, V., Moradi, P., and  Ansari, K.H. 2013. Changes amount of picrocrocin, crocin and safranal in saffron (Crocus sativus L.) under affective kind of vermicompost and bio-fertilizers. 2th Iranian Congress Saffron. Torbate-hydarieh, Iran. 28 Octber 2013. (In Persian).
Fallahi, H.R., Zamani, GH., Mehrabani, M., Aghhavani-Shajari, M., and Samadzadeh, A. 2016. Influence of superabsorbent polymer rates on growth of saffron (Crocus sativus L.) replacement corms. Journal Crop Science Biotechnology 19 (J): 77-84.
Ghasemi, M., and Khoshkhoi, M. 2007. Effects of superabsorbent polymer on irrigation interval and growth and development of Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum KITAM). Journal Science and Technology Horticulture of Iran 8 (2): 65-82.
Heidari, Z., Besharati, H., and Maleki Farahani, S. 2014. Effect of some chemical fertilizer and bio-fertilizer on quantitative and qualitative characteristics of Saffron. Saffron Agronomy and Technology 2 (3): 177-189. (In Persian with English Summary).  
Islam, M.R., Xue, X., Mao, S., Ren, C., Eneji, A.E. 2011. Effects of water-saving superabsorbent polymer on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in oat (Avena sativa L.) Under drought stress. Journal Science Food Agriculture 91: 680-686.
Kafi, M., Rashed-Mohassel, M.H., Koocheki, A., and Mollafilabi, A. 2006. Saffron, Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad press, Iran. (In Persian).  
Khorramdel, S., Gheshm, R., Amin Ghafori, A., and Esmaielpour, B. 2014. Evaluation of soil texture and superabsorbent polymer impacts on agronomical characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal Saffron Researches 1: 120-135. (In Persian with English Summary). 
Koocheki, A., and Sabet Taimouri, M. 2014. Effect of farm's age, corm weight, and manure on the yield of corm and stigma of saffron (Crocus sativus L.) in Mashhad conditions. Journal Agronomy 105: 148-157. (In Persian). 
Koohestani, S., Askari, N., and Maghsoudi, K. 2009. Assesment effects of superabsorbent hydrogels on corn yield (Zea mays L. ) under drought stress conditions. Iran. Water Research Journal 5: 71-78. (In Persian with English Summary).
Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh, M.K., and Ahuja, P.S. 2009. State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: A comprehensive  review. Food Reviews  International  25: 44-85.
Kuntal, D., Raman, D., Thippenahalli, N.S., and Sekeroglu, N. 2007. Influence of bio-fertilizers on the biomass yield and nutrient content in Stevia rebaudiana. Journal of  Medicinal Plants Research 1 (1): 5-8.
Loomis, W.D., and Corteau, R. 1972. Essential oil biosynthesis. Journal of Recent Advance in Phytochemistry  6: 147-185.
Lozano, P., Castellar, M., Simancas, M., and Iborra, L. 1999. Quantitative  high-performance liquid chromatographic method to analyze commercial saffron  (Crocus sativus L.) products. Journal of Chromatogramphy 830: 477-483.
Mohammadpour, J., Ghodsi, M.R., and Esmi, A.R. 2013. Evaluation of effects irrigation interval and different fertilizers on some morphological traits and yield of saffron (Crocus sativus L.). 2th Iranian Congress Saffron. Torbate-hydarieh, Iran. 28 Octber 2013. (In Persian). 
Poggi, L.M., Portela, J.A., Pontin, M.A., and Molina, R.V. 2009. Corm size and incubation effects on time to flowering and threads yield and quality, in saffron production in Argentina. 3th International Symposium on Saffron Biology and Technology, Kosani, Greece. pp, 51.
Rasouli, Z., MalekiFarahani, S., and Besharati, H. 2015. Some vegetative characteristics of saffron (Crocus sativus L.) as affected by various fertilizers. Iranian Journal of Soil Research 27: 35-36. (In Persian with English Summary).
RezvaniMoghaddam, P., Khorramdel, S., and Filabi, A. 2015.  Evaluation of soil physical and chemical characteristics impacts on morphological criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Saffron Research 3 (2): 188-203. (In Persian with English Summary).
SabetTaimouri, M., Kafi, M., Orsagi, Z., and Orougi, K. 2010. The effect of drought stress, corm tunic and size on morpho-ecophysiologicaly characteristics of saffron (Crocus sativus L.) in the greenhouse conditions. Journal of Agroecology 2 (2): 323-334. 
Sadeghi, B., Hossieni, M., Masrouri, M., and Mollafilabi, A. 2014. The effect of nutrition on corm-bed for enlargement of saffron corms. Research Project of Institute of Food Science and Technology, Khorasan Razavi, Iran. 23p. (In Persian).
Sharif, M., Khattak, R.A., and Sarir, M.S. 2002. Effect of different levels of lignitic coal drived humic acid on growth of maize plants. Communication in Soil Science and Plant Analysis 33: 3567-3580.
Temperini,O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G., and Rouphael, Y. 2009.  Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effects of the age of saffron fields and plant density. Journal of Food, Agriculture and Environment 7 (1): 19-23.
Tour, R.K., Geoffrey, P., and Savagea, A.H. 2006. Influence of different types of fertilizers on the major antioxidant components of tomatoes. Journal of Food Composition and Analysis 19: 20-27. 
Wu, L., Liu, M.Z., and Liang, R. 2008. Preparation and properties of a double-coated slow-release NPK compound fertilizer with superabsorbent and water-retention. Bioresource Technology  99: 547-554.