با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

چکیده:
زعفران از جمله محصولاتی است که به عنوان یک‌ کشت جایگزین در استان کرمان معرفی می‌گردد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زعفران در دشتخاک، در سال 1395 صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- استنباطی است. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه، که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است (آلفای کرونباخ معادل 76/0)، به روش نمونه‌گیری تصادفی از 164 نفر جمع‌آوری گردید. از بین دو مدل لاجیت و پروبیت، بر اساس آماره‌های آکائیک و بیزین- شوارتز، مدل پروبیت، به عنوان مدل مناسب برگزیده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی مثل میزان تحصیلات، میزان درآمد کشاورزی، تغییرکشت بر اساس اولویت کم‌آبی و تغییر کشت بر اساس اولویت توصیه سایر کشاورزان، تأثیر مثبت بر این پذیرش و عامل بار تکفل، تأثیر منفی بر پذیرش تغییرکشت داشته‌اند. ازآن‌جاکه کم‌آبی، جزء مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش تغییر کشت می‌باشد، بنابراین تمامی راهکارها، باید در جهت مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی باشد. امید است در آینده، دهستان دشتخاک، به عنوان یک الگوی نمونه و کارساز در جهت تغییر کشت، برای سایر بخش‌های استان کرمان، که با مشکل کم‌آبی در توسعه صنعت کشاورزی خود، دست به گریبان هستند تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Adoption of Saffron Cultivation Case Study of Dashtkhak village in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Poorkhaleghi Chatroodi 1
  • Hossein Mehrabi Bashrabadi 2
  • Elham Khajepoor 3

1 Department of Agricultural,Faculty of Agricultural,Shahid Bahonar University of Kerman

2 Department of Agricultural, Faculty of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

3 Department of Agricultural, Faculty of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

چکیده [English]

abstract

One of the alternative crops in Kerman province is saffron. This study aimed to investigate theeffective factors on Saffron cultivation in Dashtkhat during 1395. This is a practical and descriptive-inferential study. A questionnaire waS randomly distributed among 164 people and the reliability and validity of the gathered data was evaluated using Cronbach's α (0.76). Amonglogit and probit models, probit model was chosen based on the statistical results of Akaike and Bayesian criteria. Results of the study show that factors such as education, agronomic income, the drought level-based crop replacement and the replacement of crop based on the recommendation of other farmers had positive effects on farmers’ acceptance while dependency ratio factor had a negative effect on accepting any kind of alternation in crop cultivation. Since water scarcity is one of the most important factors influencing the acceptance level of crop replacement, all of the strategies designed for dealingwith water crisis should aim for the optimal management of groundwater aquifers. it is hoped that in the future, the Dashtkhas Village will become a prototype model for transforming crops, for other parts of the province of Kerman, which are facing the problem of dehydration in the development of their agricultural industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative cropping
  • crop replacement
  • water scarcity
  • probit model
  • logit model
Aghapour Sabbaghi, M. 2013. Effective factors on acceptance of social water community (Casestudy: Gotvand’s irrigation and drainnage network land). Agricultural Economic and Development 79 (20): 67-88.
Alapar, M., Lucila, A., and Ehui, S. K. 2004. Factors affecting adoption of dual-purpose forages in the Philippine uplands. Agricultural Systems 81 (2): 95-114.
Amirteimori, S., and Amirteimori, S. 2013. Sustainable exploitation of Rafsanjan underground water resources: Time series prediction approach. First National Conference on Sustainable Management of Soil and Environment Resources, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 10-11 September 2013. (In Persian).
Azadi, H., Soliemanian, Kh., Mazloom Aliabadi, A., Kabirian, H., and Khorashadi Zadeh, Gh. 2006. The determinants of increasing the area under rapeseed cultivation in Khorasan Razavi province: Content analysis. Jahad 277: 26-47. (In Persian).
Azar, A., and Momeny, M. 2012. Statistics and Its Application in Management (Volume 2):  Statistics Analysis. Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities (SMT), Tehran.
Ghimiri, R., Wen-chi, H., and Shrestha, R.B. 2015. Factors  affecting adoption of improved rice varieties among rural farm households in Central Nepal. Rice Science 22 (1): 35-43.
Gujarati, D.N. 2012. Basic Econometrics (Volume 2). Translated by Abrishami, H. Tehran University Publishing, Iran. p. 708-713
Homayoonifar, M., and Malekdar, M. 2005. Effective factors on the development of rapeseed cultivars in Mazandaran province. Journal of Sustainable Growth and Development Research 5 (4): 113-122. (In Persian).
Jamal, K., Kamarulzaman, N.H., Abdullah, A.M., Ismail, M., and Hashim, M. 2014. Adoption of fragrant rice farming: The case of paddy farmers in the East Coast Malaysia. UMK Procedia 1: 8 – 17.
Mariano, M., Jim, V.R., and Fleming, E. 2012. Factors influencing farmers’ adoption of modern rice technologies and good management practices in the Philippines. Agricultural Systems 110: 41 – 53.
Pakravan, M., Mehrabi Bashrabadi, H., Gilanpoor, O., and Esmaeili, F. 2011. Investigation of Iranian pistachio export status using relative advantage and commercial mapping. Agricultural Economics and Development 19 (76): 1-26. (In Persian).
Poortaheri, M., Roknadin Eftekhari, A., and Savadi Malidareh, A. 2013. Socio-economic consequences of changing the pattern of cultivation and its role in rural development Case Study: Changing rice cultivation pattern to citrus in Balatajan Village, Mazandaran Province. Geography and Development 12 (35): 217-232. (In Persian).
Souri, A. 2013. Econometrics. Volume 1 and 2 with Application Eviews8 and stata12. Cultural Science Publishing, Iran. p. 685-853
Salehi, L., Zarifian, Sh., and Rezvanfar, A. 2009. Analysis of kiwi farmers viewpoints of West of Mazandaran province on the factors influencing the change in cultivation of rice and citrus cultivars to Kiwi. Agriculture and Natural Resources 16 (1): 34-43. (In Persian).