با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

2 مدرس مدعو گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

4 دانشیار، دانشگاه هرات، افغانستان

چکیده

به منظور مطالعه واکنش عملکرد گل و بنه زعفران به نوع مصرف منابع مختلف کودی آزمایشی در طی دو سال زراعی 1396-1395 و 1397-1396 در منطقه شادمهر تربت حیدریه به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل : 1-بذرمالی (آغشته کردن) بنه‎ها با کود نانو بیولوژیک (با نام تجاری بیومیک از شرکت بیوزر)؛ 2-بذرمالی+ یک مرحله مصرف کود نانو بیولوژیک در آب آبیاری؛ 3-بذرمالی+ یک مرحله محلولپاشی کود نانو بیولوژیک ؛ 4-بذرمالی+ آبیاری+ محلولپاشی کود نانو بیولوژیک؛ 5-یک مرحله مصرف کود نانو بیولوژیک با آبیاری؛ 6-یک مرحله محلولپاشی کود نانو بیولوژیک؛ 7-مصرف کود شیمیایی (اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم)؛ 8-مصرف کود گاوی پوسیده؛ 9-کود گاوی + کود شیمیایی و 10- شاهد بودند. صفات مورد مطالعه زعفران شامل عملکرد خشک بنه، عملکرد تر گل، عملکرد تر و خشک کلاله و تعداد گل بود. براساس نتایج مزرعه سال سوم بیشترین عملکرد کلاله خشک (با 14کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل در تیمار بذرمالی+ آبیاری+ محلولپاشی کود نانو بیولوژیک (با 176 درصد افزایش نسبت به شاهد) و بیشترین عملکرد بنه در تیمار بذرمالی کود نانوبیولوژیک (با 41 درصد افزایش نسبت به شاهد) به دست آمد. بررسی روش های مختلف کاربرد کود نانوبیولوژیک نشان داد که روش بذرمالی بنه ها بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد بنه های زعفران و کاربرد همزمان روش بذرمالی بنه ها با محلول پاشی با آبیاری بیشترین تاثیر مثبت را بر خصوصیات گل زعفران داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer

نویسندگان [English]

  • Hassan Feizi 1
  • Ali Hosseini 2
  • Hossein Sahabi 3
  • Ramin Nazarian 4

1 Associate Professor, Department of plant Production, University of Torbat Heydarieh, Iran

2 MSc, University of Torbat Heydarieh, Iran.

3 Assistant Professor, Department of plant Production, University of Torbat Heydarieh, Iran

4 Associate Professor, Agriculture Department, University of Herat, Afghanistan.

چکیده [English]

For evaluation of response of flower and corm yield of saffron to nanobiologic fertilizer application methods in comparison to cow manure and chemical fertilizer an experiment was conducted in Shadmehr region as randomized complete block design with 10 treatments with four replication during two years (2014-2015 and 1015-2016). The treatments were 1. Corm inoculation with nanobiofertilizer (Bioumik product of Biozar company), 2. Corm inoculation+use in irrigation water, 3. Corm inoculation+ foliar application 4. Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water, 5. In irrigation water, 6. Foliar application 7. Use of chemical fertilizer (Urea, Ammonium phosphate and Potassium sulphate) 8. Use of cow manure 9. Use of chemical fertilizer +Use of cow manure and 10. Control. Studied traits were corm dry yield, flower dry yield, stigma dry and fresh yield and flower number. Based on result from third year the highest stigma dry yield (about 14 kg/ha) and flower number were achieved in Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water treatment (by 176 % increase in comparison to control) and the highest corm yield was seen in corm inoculation treatment (by 41 more than control). Results showed that the best method for corm improvement was corm inoculation with nanobiofertilizer and for flower improvement it is recommend to use of Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corm inoculation
  • Corm yield
  • Flower yield
  • Foliar application
Alipoor Miandehi, Z., Mahmodi, S., Behdani, M.A., and Sayyari, M.H., 2014. Effect of manure, bio-and chemicalfertilizers and corm size on saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components. Journal of Saffron Research 1 (2): 73-84. (In Persian with English Summary).
Akrami, M.R., Malakouti, M.J., and Keshavarz, P. 2014. Study of flower and stigma yield of saffron as affected by potassium and zinc fertilizers in Khorasan Razavi Province. Journal of Saffron Research 2 (1): 85-96. (In Persian with English Summary).
Amirghasemi, T. 2001. Saffron, Red Gold of Iran. Ayandegan Publication, Tehran, Iran.
Akbarian, M.M., Heidari Sharifabad, H., Noormohammadi, G., and Darvish Kojouri, F. 2012. The effect of potassium, zinc and iron foliar application on the production of saffron (Crocus sativus). Annals of Biological Research 3 (12): 5651-5658.
Amirghasemi, T. 2001. Saffron, Red Gold of Iran. Ayandegan Publication, Tehran, Iran.
Armak, A., Feizi, H., and Alipanah, M. 2017. Impact of use of different sources of humic, bio and nano fertilizers and nitrogen levels on saffron (Crocus sativus L.) flower yield. Saffron Agronomy and Technology 5 (4): 329-344. (In Persian with English Summary).
Asadi, G., Rezvani Moghaddam, P., and Hassanzadeh Aval, F. 2012. Effects of soil and foliar applications of nutrients on corm growth and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in six-year-old farm. Saffron Agronomy and Technology 2 (1): 31-44. (In Persian with English Summary).
Baghaee, N., and Maleki-Farahane C. 2013. Compared with the basis of Nano and micro iron chelated fertilizer on quantitative yield and Assimilates allocation of crop saffron. Journal of Saffron Research 2: 156-169. (In Persian with English Summary).
Chaji, N., Khorassani, R., Astaraei, A.R., and Lakzian, A. 2013. Effect of phosphorous and nitrogen on vegetative growth and production of daughter corms of saffron. Journal of Saffron Research 1 (1): 1-12.
Chinnamuthu, C.R., and Boopathi, M. 2009. Nanotechnology and agroecosystem. Madras Agriculture Journal 96 (1-6): 17-31.
Cui, H., Sun, C., Liu, Q., Jiang, J., and Gu, W. 2006. Applications of nanotechnology in agrochemical formulation, perspectives, challenges and strategies. Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China, pp. 1-6.
Feizi, H., Seyyedi, S.M., and Sahabi, H. 2015. Effect of corm planting density, organic and chemical fertilizers on formation and phosphorus uptake of saffron (Crocus sativus L.) replacement corms during phonological stages. Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 289-301. (In Persian with English Summary).
Hosseini, M., Sadeghi, B., and Aghamiri, S.A. 2004. Influence of foliar fertilization on yield of saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulturae (ISHS) 650: 207-209.
Hassanzadeh Aval, F., Rezvani Moghaddam, P., Bannayan Aval, M., and Khorasani, R. 2013. Effects of maternal corm weight and different levels of cow manure on corm and flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 1 (1): 22-39. (In Persian with English Summary).
Iran Nanotechnology Innovation Council. 2015. Iranian biologic nanofertilizers an proper alternative option for chemical fertilizer. Nanotechnology monthly. 14th year, Available  at  Web  site  http://en.nano.ir (verified  5 September 2018).
Khaksarnejad, E., and Zabet, M. 2017. The effect of nano iron chelated on the yield and yield component of saffron (Crocus sativus) in South Khorasan. Journal of Saffron Research 5: 45-52 (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Najibnia, S., and Lalehgani, B. 2009. Evaluation of saffron yield (Crocus sativus L.) in intercropping with cereals, pulses and medicinal plants. Iranian Journal of Field Crops Research 7 (1): 173-181. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Jahani, M., Tabrizi, L., and Mohammadabadi, A.A. 2011. Investigation on the effect of biofertilizer, chemical fertilizer and plant density on yield and corm criteria of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Water and Soil 25 (1): 196-206. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Siahmarguee, A., Azizi G., and Jahani, M. 2011. The effect of high density and depth of planting on agronomic characteristic of Saffron (Crocus sativus L.) and corms behavior. Agroecology 3: 36– 49. (In Persian with English Summary).
Lai, R. 2007. Soil Science. In the era of hydrogen economy and 10 billion people, The Ohio State University, USA, pp.1-9.
Maleki Farahani, S., and Aghighi Shahverdi, M. 2015. Evaluation the effect of nono-iron fertilizer in compare to iron chelate fertilizer on qualitative and quantitative yield of saffron. Journal of Crops Improvement 17 (1): 155-168.
Ministry of Agriculture-Jahad. 2018. Agricultural Statistics, (Vol. 2). Islamic Republic of Iran, Ministry of Agriculture-Jahad Press. 241 p. (In Persian).
Monreal, C.M. 2010. Nanofertilizers for increased N and P use eefficiencies by crops. In Summary of Information Currently Provided to MRI Concerning Applications for Round 5 of the Ontario Research Fund-Research Excellence Program. pp.12-13.
Mohammadi Aria, M., Lakzian, A., Haghina, G.H., Besharati, h., and Fotovat, A. 2010. The effect of Thiobacillus and Aspergillus on phosphorous availability of enriched rock phosphate with sulfur and vermicompost. Journal of Water and Soil 24 (1): 1-9. (In Persian with English Summary).
Mollafilabi, A., and Khorramdel, S. 2016. Effects of cow manure and foliar Spraying on agronomic criteria and yield of saffron (Crocus Sativus L.) in a six year old farm. Saffron Agronomy and Technology 3 (4): 237-249. (In Persian with English Summary).
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola J. L., and Garcia-Luice, A. 2005.Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulture 103: 361-379.
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Boroumand Rezazadeh, Z., and Tabrizi, L. 2007. Effects of corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Field Crops Research 1 (5): 155-166. (In Persian with English Summary).
Nehvi, F.A., Lone, A.A., Khan, M.A., and  Maghdoomi, M.I. 2010. Comparative study on effect of nutrient management on growth and yield of saffron under temperate conditions of keshmir. Acta Horticulturae 165–170.
Omidi, H., Naghdi Badi, H., Golzad, A., Torabi, H., and Footoukian, M. 2009. The effect of chemical and bio-fertilizer source of nitrogen on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Medicinal Plants 2 (30) :98-109.
Rezvani Moghaddam, P., Khorramdel, S., Amin Ghafori, A., and Shabahang, J. 2013. Evaluation of growth and yield of saffron (Crocus sativus L.) affected by spent mushroom compost and corm density. Journal of Saffron Research 1 (1): 13-26. (In Persian with English Summary).
Rostami, M., Maleki, M., and Effati, A. 2017. Effect of foliar application of chemical nano-fertilizers on physiological traits of saffron (Crocus sativus L). Saffron Agronomy and Technology 5 (4): 345-359. (In Persian with English Summary).
Saidi Rad, M.H., and Mokhtariyan, A. 2007. Applied scientific principles of planting, harvesting and harvesting saffron. Education and Promotion of Agriculture press. 112 p.