با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اکولوژیک، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مدل سطح-پاسخ (RSM) مجموعه­ای از تکنیک­های آماری مورد استفاده برای بهینه­سازی نهاده­های تولید می­باشد. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر سطوح کمپوست زباله شهری و بنه بر شاخص­های عملکرد گل زعفران با استفاده ازمدلسازی سطح-پاسخ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارها شامل کمپوست زباله شهری با سه سطح ( 0، 10 و 20 تن در هکتار) و وزن بنه مادری با سه سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار) بودند، که با توجه به سطوح بالا و پایین هریک از فاکتورها توسط نرم افزار Minitab. V.17 تعیین شدند. وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، وزن تر گل، تعداد گل،تعداد بنه، وزن خشک بنه و تعداد جوانه در هر بنه به عنوان متغیرهای وابسته مورد اندازه­گیری قرار گرفتند و تغییرات این متغیرها با استفاده از مدل رگرسیونی ارزیابی شد. به منظور ارزیابی کیفیت و بسندگی مدل از آزمون عدم برازش و آنالیز واریانس استفاده شد. معادله چند جمله ای درجه دوم کامل  برای تعیین معنی­داری مدل و اجزای مدل و ضریب تبیین (R2)  برای ارزیابی کیفیت مدل برازش شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر جزء خطی  بین کمپوست زباله شهری و مقدار بنه بر تمام صفات مورد مطالعه به جز وزن تر گل، وزن خشک بنه 4-0 گرم و تعداد جوانه در بنه­های موجود در گروه­های وزنیِ 4-0 و 8-4 گرم معنی­دار بود. اثر درجه دو متغیر مستقل کمپوست زباله شهری و مقدار بنه در صفات تعداد گل، وزن ترگل، وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، تعداد بنه در گروه­های وزنیِ 4-0، 8-4 و >8 گرم، وزن خشک بنه 8-4 و >8 گرم و تعداد جوانه در گروه وزنیِ>8 گرم معنی­دار بود. هم­چنین برهمکنش معنی­داری بین کمپوست زباله شهری و مقدار بنه در متغیرهای  تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، تعداد بنه در گروه­های وزنیِ 8-4  و >8 گرم، وزن خشک بنه در گروه­های 8-4  و >8 گرم و تعداد جوانه در گروه وزنیِ>8 گرم مشاهده شد. آزمون عدم برازش در مورد هیچ­کدام از صفات معنی­دار نشدکه این امر نشان­دهنده برازش مطلوب مدل رگرسیون درجه دوکامل بود. بیش­ترین تعداد گل، وزن تر گل،  عملکرد کلاله خشک و هم­چنین وزن خشک خامه مربوط به تیمار 5  تن بنه در هکتار+20 تن در هکتار کمپوست زباله شهری بدست آمد. مقدار بهینه وزن بنه، مقدار کمپوست زباله شهری و درجه مطلوبیت برای صفات مرتبط با گل به ترتیب 5 تن در هکتار، 20 تن در هکتار و 92/0 d=و برای صفات مرتبط با بنه،  12 تن در هکتار و 20 تن در هکتار و95/0 d=محاسبه گردید. براساس نتایج حاصله، کمپوست زباله شهری و وزن بنه مادری بر اکثر صفات مربوط به بنه اثر مثبت گذاشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing the effect of mother corm and urban waste compost levels on flower and corm yield of saffron using surface-response modeling in the first year

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Parsapour 1
  • Parviz Rezvani Moghaddam 2
  • Surur Khorramdel 3

1 MSc. student in Agroecology, Department of Agrotechnology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

3 Associated Professor, Department of Agrotechnology,Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Response surface methodology (RSM) is defined as a set of mathematical and statistical techniques that are used to optimize yield of a product. In order to study the effects of urban waste compost and corm rates on flower yield of saffron using RSM, an experiment was conducted at the Research Field of the Ferdowsi University of Mashhad, Iran during the growing season of 2017-2018. The treatments were determined based on low and high levels of urban waste compost (0 and 20 t.ha-1, respectively) and corm weight (5 and 15 t.ha-1, respectively). These were computed by using Minitab V. 17. Dry weight of stigma, dry weight of style, fresh weight of flower, flower number, corm number, dry weight of corm, and number of buds per corm were calculated as dependent variables and changes of these variables were evaluated by using a regression model. Lack-of-fit test was used to evaluate the quality of the fitted model. The adequacy of the model was tested by analysis of variance. In general, the full quadratic polynomial equation was tested to determine significance of the model and the components (such as linear, squared and first-order interaction terms). The quality of the fitted model was judged using the determination coefficient (R2). The results show that the effect of linear component on all traits studied except fresh weight of flower, dry weight of corm 0-4g, and number of buds per corm 0-4 and 8-4 grams were significant. The effect of total grade two had a significant effect on the traits of flower number, fresh weight of flower, dry weight of stigma, dry weight of style, number of daughter corms per 0-4, 4-8 and >8 grams, dry weight of corm per 4-8 and >8 grams and number of buds per >8 grams was significant. Also, the interaction effect of two factors of urban waste compost and weight corm on the number of flowers, fresh weight of flower, dry weight of stigma, dry weight of style, number of daughter corms per 4-8 and >8 grams, dry weight of corm 4-8 and >8 grams, and number of buds per corm >8 grams were significant. Lack of fit test had no significant effect on the studied traits. The full square model for the response variables gave insignificant lack-of-fit indicating that the data of experiment were satisfactorily explained. The highest flower number, fresh weight of flower, stigma dry weight and style dry weight were observed for 5 t.ha-1 corm+ 20 t.ha-1 compost. Optimum of corm weight and urban waste compost and desirability for the traits related to flower and corm with 5 t.ha-1, 20 t.ha-1and d = 0.92 were urban waste compost with 12 t.ha-1, 20 t.ha-1and d = 0.95, respectively. Based on the results, municipal waste compost and corm weight had a positive effect on most of the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stigma yield
  • Corm yield
  • Production optimization
  • Sustainable production
  • Daughter corm
  • Lack-of-fit test
 
 
Agricultural Statistics, 2017. Iran's Minister of Agriculture, Department of Planning and Economy. http://www.maj.ir/.
Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., ModaressSanavy, A., and JalaliJavaran, M. 2007. Study of effects of root temperature, corm size, and gibberellin on underground organs of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Biology 19 (1): 5-18. (In Persian with English Summary).
Aslan, N. 2007. Application of response surface methodology and central composite rotatable design for modeling the influence of some operating variables of a multi-gravity separator for chromite concentration. Powder Technology 86: 769–776.
Behdani, M.A., and Fallahi, H.R. 2015. Saffron (Crocus sativus L.): Technical Knowledge Based on Research Approaches, University of Birjand Press. (In Persian).
Behdani, M.A., Jami-Alahmadi, M., and Akbarpour, A. 2010. Research Project: Category Ecological Approach to Optimize the Production of Saffron in Southern Khorasan, Birjand University. 107 p. )In Persian).
Behdani, M.A., Koocheki, A., NassiriMahallati, M., and Rezvani Moghaddam, P. 2005. Evaluation of quantitative relationships between saffron (Crocus sativus L.) yield and nutrition (on farm trial). Iranian Journal of Field Crops Research 3 (1): 1-14. (In Persian with English Summary).
Behdani, M.A., Koocheki, A., NassiriMahallati, M., and Rezvani Moghaddam, P. 2006. Evaluation of quantitative relationships between saffron (Crocus sativus L.) yield and nutrition (on farm trial). Iranian Journal of Field Crops Research 3: 1–14. (In Persian with English Summary).
Dokora, F.D., Matiru, V., King, M., and Phillips, D.A. 2002. Plant growth promotion in legumes and cereals by lumichrome, a rhizobial signal metabolite. In: Finan, T.M., O'Brain, M.R, layzell, D.B., Vessey, K., Newton, WE, Eds. Nitrogen Fixation: Global Perspectives. Wallingford, UK: CABI publishing. pp. 321-322.
Ghanbari, J., and Khajoei-Nejad, G.R.  2017. Effect of compost and combination of compost and biochar application on soil bulk density of planting bed and seedling emergence rate and early growth of saffron (Crocus sativus L.) ecotypes. Journal Saffron Agronomy and Technology 6 (1): 17-33. (In Persian with English Summary).
Ghobadi, F., GhorbaniJavid, M., and Sorooshzadeh, A. 2015. Effect of planting date and corm size on flower yield and physiology traits of saffron (Crocus sativus L.) under varamin plain climatic conditions. Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 265-276. (In Persian with English Summary).
Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L., and Ruberto, G. 2008. Effect of mother corm dimension and sowing time on stigma yield, daughter corms and qualitative aspects of saffron (Crocus sativus L.) in a Mediterranean environment. Journal of the Science of Food and Agriculture 88: 1144–1150.
Jahan, M., and Jahani, M. 2007. The effects of chemical and organic fertilizers on saffron (Crocus sativus L.)  flowering. Acta Horticulture 739: 81-86.
Khademi, K., Sepahvand, A., Siyah Mansour, R., Mohammedans, A., and President, N. 2013. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) in both dry and irrigated conditions in a period of six years in the city of Khorramabad. Journal of Saffron Research 2 (1): 110-119. (In Persian with English Summary).
Khorramdel, S., Rezvani Moghaddam, P., MoallemBanhangi., F., and Shabahang., J. 2018. Optimization of cow manure levels and corm weight in saffron (Crocus sativus L.) by central composite design. Journal of Saffron Research 6: 233-249. (In Persian with English Summary).
Kizilkaya, R. 2008. Yield response and nitrogen concentrations of spring wheat (Triticum aestivum) inoculated with Azotobacterchroococcum strains. Journal of Ecological Engineering 33: 150–156.
Koocheki, A., Jahani, M., Tabrizi, L., and Mohammad Abadi, A.A. 2011a. Investigation on the effect of biofertilizer, chemical fertilizer and plant density on yield and corm criteria of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Water and Soil 25: 196-206. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., JamshidEyni, M., and Seyyedi, S.M. 2015. The effect of mother corm size and type of fertilizer on nitrogen use efficiency in saffron (Crocus sativus L.). Journal Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 243-254. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Seyyedi, S.M., Azizi, H., and Shahriyari, R. 2014. The effects of mother corm size, organic fertilizers and micronutrient foliar application on corm yield and phosphorus uptake of saffron (Crocus sativus L.). Journal Saffron Agronomy and Technology 2 (1): 3-16. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Siahmarguei, A., Azizi., G., and Jahani, M. 2011. Effect of crop sowing and sowing depth on crop characteristics and saffron (Crocus sativus L.) behavior corms. Journal of Agroecology 3 (1): 36-49. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Tabrizi, L., Jahani, M., and Mohammad Abadi, A.A. 2011. Evaluation of high corm density and three methods planting on some agronomic traits of saffron (Crocus sativus L.) and corm situation. Journal of Horticultural Science 42 (4): 379-391. (In Persian).
Koocheki, A., Tabrizi, L., Jahani, M., and Mohamad abadi, A.A. 2011. The effect of high density and depth of planting on agronomic characteristic of saffron (Crocus sativus L.) and corms behavior. Journal of Agroecology 3: 36- 40. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Tabrizi, L., Jahani, M., Mohammad Abadi, A.A., and MahdaviDamghani, A.M. 2009. Performance of saffron (Crocus sativus L.) under different planting patterns and high corm density. In: 3rd International Symposium on Saffron Forthcoming Challenges in Cultivation Research and Economics. Krokos, Kozani, Greece, 20-23 May 2009, pp. 33-40.
MoallemBanhangi, F., Rezvani Moghaddam, P., Asadi, Gh., and Khorramdel, S. 2019. Effects of different amounts of corms and planting depths of corms on flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal Saffron Agronomy and Technology 7 (1): 55-67.
MoayediShahraki, E., Jami Al-Ahmadi, M., and Behdani, M.A. 2010. Study of energy efficiency of saffron (Crocus sativus L.) in Southern Khorasan. Journal of Agroecology 2: 55–62. (In Persian with English Summary).
NassiriMahallati, M., Koocheki, A., Amin ghafouri, A., and Mahluji Rad, M. 2015. Optimizing corm size and density in saffron (Crocus sativus L.)  cultivation by central composite design. Journal Saffron Agronomy and Technology 3 (3): 161-177. (In Persian with English Summary).
NassiriMahallati, M., Koocheki, A., BoroumandRezazadeh, Z., and Tabrizi, L. 2007. Effects of corm size and storage period on allocation of assimilates in different parts of saffron plant (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Field Crops Research 5:155-166. (In Persian with English Summary).
Renau-Morata, B., Nebauer, S.G., Sánchez, M., and Molina, R.V. 2012. Effect of corm size, waterStress and cultivation conditions on photosynthesis and biomass partitioning during the vegetative growth of saffron (Crocus sativus L.). Industry Journal of Crop Production 39: 40–46.
Rezvani Moghadam, P., Khorramdel, S., Shabahang, J., and Amin Ghafouri, A. 2013. On evaluation of the effect of planting method, weight and density on the growth and yield characteristics of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Agroecology 1 (3): 52- 68. (In Persian with English Summary).
Rezvani Moghaddam, P., Khorramdel, S., Amin Ghafori, A., and Shabahang, J. 2013. Evaluation of growth and yield of saffron (Crocus sativus L.) affected by spent mushroom compost and corm density. Journal of Saffron Research 1 (1): 13-26.
Rezvani Moghaddam, P., Khorramdel, S., and Mollafilabi, A. 2015. Evaluation of soil physical and chemical characteristics impacts on morphological criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Saffron Research 3 (2): 188-203.
Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A., Molafilabi, A., and Seyyedi, S.M. 2013. Effect of biological and chemical fertilizers on replacement corm and flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Crop Science 15: 234–246. (In Persian with English Summary).
Sumner, M.E. 2000. Beneficial use of effluents, wastes, and biosolids. Journal of Soil Science Plant Annual 31 (11-14): 1701-1715.
Teimori, S., Behdani, M.A., Ghaderi, M.G., and Sadeghi, B. 2013. Investigation on the effect of organic and chemical fertilizers on morphological and agronomic of saffron (Crocus sativus L.) corm criteria. Journal of Saffron Research 1: 36-47. (In Persian with English Summary).
White, P.J., and Veneklaas, E.J. 2012. Nature and nurture: the importance of seed phosphorus content. Plant Soil. 357: 1–8.