با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بنه (پیاز) زعفران در بهبود عملکرد محصول، اقدام به عرضه بنه گواهی‌شده که استانداردهای موردنیاز برای تضمین عملکرد بالای تولید به‌ویژه در سال‌های نخست کشت رادار است، ضروری است. با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر بازار رسمی برای این محصول (بنه گواهی‌شده زعفران) وجود ندارد، در این مطالعه تلاش شد با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط، ضمن اندازه‌گیری حداکثر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای این کالای غیر بازاری، به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب این نوع از بنه پرداخته شود. نمونه موردبررسی در این مطالعه را 150 نفر از زعفران کاران در منطقه تربت‌حیدریه و زاوه در استان خراسان رضوی تشکیل داده است. با به‌کارگیری مدل لاجیت چندگانه برای تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب یکی از انواع بنه استاندارد زعفران (نوع A بنه با وزن 5-10 گرم و تا 60% گلدهی در سال اول، نوع B بنه با وزن 15-10 گرم و تا 80% گلدهی در سال اول، نوع C بنه با وزن 20-15 گرم و تا 90% گلدهی در سال اول، نوع D بنه با وزن بیش از 20 گرم و تا بیش از 90% گلدهی در سال اول) مشخص شد، افزایش سطح تحصیلات، سن مزرعه، انجام تیمار پیش از کشت و نیز داشتن شغل جانبی، احتمال انتخاب بنه‌های نوع A را به میزان معناداری افزایش می‌دهد. در مقابل افزایش متغیرهای سن کشاورز و وزن بنه مصرفی کنونی، احتمال انتخاب این نوع از بنه‌ها را کاهش می‌دهد. به همین ترتیب در انتخاب بنه‌های نوع B و C، متغیرهای تحصیلات، سطح زیر کشت، داشتن شغل جانبی، سن مزرعه و انجام تیمار پیش از کشت مؤثر تشخیص داده شد. مقدار انتظاری متوسط تمایل به پرداخت (WTP) برابر82500 ریال تعیین شد که در مقایسه با متوسط قیمت کنونی بنه‌های موجود در بازار نشان می‌دهد زعفران کاران حاضرند برای این نوع از بنه‌ها قیمتی بالاتر از متوسط قیمت بازار پرداخت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring Saffron Farmers Willing to Pay for Standard Saffron Corm

نویسنده [English]

  • Toktam Mohtashami

Assistant professor, Department of Agricultural Economics, University of Torbath Heydarieh

چکیده [English]

Given the importance of saffron corms in improving crop yields, it is necessary to supply standard corms that meet the standards required to ensure high yields, especially in the early years of cultivation. Given that currently, there is no official market for this product (standard corm), this study attempted to use the conditional valuation method to measure the maximum willingness to pay of saffron farmers for this non-marketed product, while investigate the factors affecting the selection of this type of corms. The study population consisted of 150 saffron growers in Torbat Heydariyeh and Zaveh area of Razavi Khorasan province. Using Multiple Logit Model to determine factors affecting the selection of one of the certified saffron corms (Type A, corm weighing 5-10 g and up to 60% flowering in the first year, Type B corm weighing 10-15 g and 80% flowering in the first year, Type C corms weighing 15-20 g and up to 90% flowering in the first year, Type D corms weighing more than 20 g and more than 90% flowering in the first year), it was found that increase in education, area, pre-crop treatment and having a lateral occupation significantly increases the probability of selecting corms type A. In contrast, increasing of age and onion weight decreases the likelihood of selection of these corms. Likewise, in selection of B and C corms, education, area of cultivation, lateral occupation, age and pre-cultivation treatment were found to be significant and effective. After estimating the parameters of the Multi Logit model, the expected mean value of willingness to pay (WTP) was set at 82500 Rials, which is higher than the current average price of corms available on the market indicating that saffron growers are willing to pay more for these certified corms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Saffron corm
  • Willingness to pay
  • Multiple Logit Model
 
Aghaei, M., and Rezagholizadeh, M. 2011. Iran's comparative advantage in production of saffron. Journal of Economics and Agriculture Development 25 (1): 121- 132. (In Persian with English Summary).
Agricultural Statistics. 2017. Iran’s Minister of Agriculture, Department of Planning and Economy. http://www.maj.ir/.
Ahmadi, F., Aminifard, M.H., Khayat, M., and Samadzadeh, A. 2017. Effects of different humic acid levels and planting density on antioxidant activities and active ingredients of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 5 (1): 61-71. (In Persian with English Summary).
Amian, S., Kavoosi Kelashemi, M., Amiri, Z., and Gheibi, S. 2017. Evaluation of factors affecting the willingness of consumers to pay for organic chicken meat in Urmia. Agricultural Economics Research 9 (3): 75-96. (In Persian with English Summary).
Díaz, F. 1998. Picturing our frames to reframe ourselves. Culture and Psychology 4: 123-134.
Freeman, A. 2003. On assessing the state of the art of the contingent valuation method for valuing environmental changes. In R. G. Cummings, D. S. Brookshire, and W. D. Schulze (eds.), Valuing Environmental Goods: An Assessment of the Contingent Valuation Method, Rowman and Allanheld, Totowa, New Jersey.
Hanemann, W.M. 1994. Valuing the environment through contingent valuation, Journal of Economic Perspectives 8 (4): 19-43.
Hausman, J.A., and McFadden, D. 1984.Specification tests for the multinomial logit model. Econometrica 52 (5): 1219-1240
Kazemzade, R., and Iranpoor, M. 2011. Evaluating the effect of standardization of Iran's pistachio quality on its export income by artificial neural network. Iranian Journal of Trade Studies 15: 213-243. (In Persian with English Summary).
Khodaverdizadeh, M. 2017. Factors affecting consumers willingness to pay for organic cucumber in Urmia. Journal of Agricultural Economics Research 9 (35): 97-122. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M. 2015. Relationship between nitrogen and phosphorus use efficiency in saffron (Crocus sativus L.) as affected by mother corm size and fertilization. Industrial Crops and Products 71: 128-137
Molaei, M., and Zarei, Y. 2016. Consumer preferences for organic agricultural products (Case study: Edible vegetables in Urmia). Agricultural Economics and Development 24 (94): 123-145. (In Persian with English Summary).
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L., and Garcia-Luice, A. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulture 103: 361-379.
Mollafilabi, A. 2014. Effect of new cropping technologies on growth characteristics, yield, yield component of flower and corm criteria of saffron (Crocus sativus L.). PhD. Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
Mousavi, N., Sajedi, S.H., and Mozaffari, Z. 2016. Valuation of organic dairy products, proteins and factors affecting willingness to pay: A Case Study of milk in the city of Shiraz. Quarterly Journal of Applied Studies 5 (17): 273-300. (In Persian with English Summary).
Naderi Darbaghshahi, M.R., Khajeh Bashi, S.M., Bani Taba, S.A., and Dehdashti, S.M. 2008. Effects of method, planting density and depth on the yield and operation duration of agronomic saffron field in Isfahan region. Seedling Seed 24: 643-657. (In Persian with English Summary).
Negbi, M. 1999. Saffron cultivation: past, present and future prospects. In M. Negbi (eds.). Saffron. Harwood Academic Publishers. pp. 1-17.
Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A., Molafilabi, A., and Seyyedi, S.M. 2013. The effects of different levels of applied wheat straw in different dates on saffron (Crocus sativus L.) daughter corms and flower initiation criteria in the second year. Saffron Agronomy and Technology 1: 55-70. (In Persian with English Summary).
Sahabi, H., Jahan, M., Kochaki, A., and Nasiri, M. 2017. Effect of mother corm weight and foliar application of nutrients on flower and corm yield of Spanish and Iranian saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 5 (2): 123-131. (In Persian with English Summary).
Shabahang, J., Khorramdel, S., Amin Ghafori, A., and Gheshm, R. 2013. Effects on management of crop residues and cover crop planting on density and population of weeds and agronomical characteristics of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Saffron Research 1 (1): 57-72. (In Persian with English Summary).
Tavakoli, A., Sorooshzade, A., and Ghorbani Javid, M. 2013. Effect of buds removing and corm size on growth characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 1: 69-84. (In Persian with English Summary).
Torabi, S., Dourandish, A., Daneshvar, M., Kiani Rad, A., and Mohammadi, H. 2018. Investigating the effective factors on the willingness of apple growers to pay for climate index insurance in Damavand city. Agricultural Economics and Development 26 (104): 71-11. (In Persian with English Summary).