با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد.

2 استاد، گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) به تنش شوری تحت تأثیرکاربرد سیلیکون، نانوسیلیکون و پلیمر سوپرجاذب آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد‌ شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و دو سال زراعی (98-1396) در مزرعه‌ای واقع در بخش ضیاء الدین شهرستان تربت‌ حیدریه انجام شد. فاکتور اصلی کیفیت آب آبیاری در دو سطح (شامل آب با هدایت الکتریکی 98/1 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان شاهد و آب با هدایت الکتریکی 6 دسی‌زیمنس بر متر) و فاکتور فرعی کاربرد سیلیکون و سوپرجاذب در شش سطح (شامل عدم مصرف به‌عنوان شاهد، سیلیکون، نانوسیلیکون هر کدام با غلظت 5/1 در هزار، سوپر جاذب (4/0 گرم به ازای هرکیلوگرم وزن خشک خاک)، سیلیکون با سوپرجاذب و نانوسیلیکون با سوپرجاذب) بود. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش و مصرف سیلیکون و سوپرجاذب در هر دو تیمار شوری و عدم تنش شوری باعث افزایش معنی‌‌دار صفات مهم زایشی شامل تعداد گل‌، وزن متوسط تک گل، متوسط طول کلاله و عملکرد گل‌ و کلاله زعفران در هر دو سال آزمایش شد. اثر تیمارها روی صفات رویشی برگ زعفران شامل تعداد برگ، متوسط طول برگ، عملکرد برگ، میزان کلروفیل a و b و همچنین روی صفات بنههای دختری تولید شده شامل تعداد کل بنه دختری، متوسط وزن بنه و عملکرد بنه دختری در هر دو سال آزمایش معنی‌دار بود. مصرف توأم نانو سیلیکون با سوپرجاذب باعث کاهش5/27 و 7/23 درصدی میزان سدیم و همچنین افزایش1/22 و 33 درصدی میزان پتاسیم برگ و بنه زعفران نسبت به شاهد در شرایط شوری در سال دوم آزمایش شد. بیشترین میزان پرولین بنه (6/124 میلی‌گرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار شاهد و شوری در سال دوم و بیشترین مقدار پرولین برگ(23/205 میلی‌گرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار شاهد و شوری در سال اول آزمایش به‌دست آمد . مصرف نانوسیلیکون همراه با سوپرجاذب در شرایط شوری باعث افزایش 8/46% و 3/54% به ترتیب در عملکرد گل و کلاله زعفران سال دوم نسبت به سال اول شد. نتایح آزمایش نشان داد که کاربرد تلفیقی نانو سیلیکون و سوپرجاذب باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی زعفران در شرایط شوری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of some physiological and functional responses of saffron(Crocus sativus L.) to salinity stress under the influence of silicon, nanosilicon and superabsorbent polymer

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khoshpeyk 1
  • reza sadarabadi 2
  • ahmad ahmadian 3

1 PhD Student, Agricultural Science Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Professor, Agricultural Science Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of plant Production Department, and Researcher of Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

In order to study the physiological responses of saffron(Crocus sativus L.) to salinity stress under application Silicon, nanosilicon and superabsorbent polymers, experiment as split plots in a randomized complete block design, in three replications and two cropping years it was done in a farm located in Ziauddin section of Torbat Heydariyeh city. the main factor of irrigation water quality in two levels (includes water with electrical conductivity of 1.96 dS /m as a control and water with an electrical conductivity of 6 dS /m). and sub-factor of application of silicon and superabsorbent in six levels, (includes non-consumption as a control, Silicon, nanosilicon each with a concentration of 1.5 per thousand, superabsorbent (0.4 g / kg dry weight of soil). Silicon with superabsorbent and nano Silicon with superabsorbent) the results showed that salinity reduces and consumes silicon and superabsorbent in both salinity treatments and lack of salinity stress significantly increases important traits of reproductive growth, Included number of flowers, weight of single flower, average stigma length and yield of saffron flower and stigma in every 2 years of experiment. effect of treatments on saffron leaf vegetative growth traits including number of leaves, average leaf, leaf yield, chlorophyll a and b content and also on the characteristics of produced female corms including total number of female corms, average corm weight and yield of female corm in every 2 years. Salinity increased sodium and decreased leaf and corm potassium. while the use of silicon and superabsorbent due to maintaining the stability of cell membranes, Significantly reduced the sodium content of leaves and corm under stress and increased the amount of potassium. concomitant use of nano-silicon with superabsorbent reduces sodium content by 27.5% and 23.7%, respectively. also, 22.1% and 33% increase in potassium content of saffron leaves and corm compared to the control in salinity conditions were tested in the second year. consumption of nanosilicone with superabsorbent in salinity conditions increased 46.8% and 54.3% in the yield of saffron flowers and stigmas in the second year compared to the first year, respectively. it also reduced the amount of proline in saffron leaves and corm in both years of experiment. The experimental results showed that the combined application of nano silicon and superabsorbent increased the quantitative and qualitative yield of Saffron in salinity conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • Bolourab A
  • salinity stress
  • Saffron
 
Abedi Kupai, J., and Mesforoush, M. 2009. Evaluation of the application of superabsorbent polymer on yield, water use efficiency and storage of nutrients greenhouse cucumber.  Iranian Journal of Irrigation and Drainage 3 (2): 100-111. (In Persian with English Summary).
Abedini, A., and Abedikopayi, J. 2017. Effect of application of three types of polymer superabsorbents on production performance and growth indices of saffron plant (Crocus sativus L.) and water efficiency. The Second National Congress of Irrigation and Drainage of Iran 17 (1): 163-173. (In Persian with English Summary).
Arnon, A.N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal. 23: 112-121.
Aseme, M., and Poorakbar, L. 2016. Effect of silicate nanoparticles on some growth factors in Saffron plant under salinity stress. 19th National Congress and 7th International Biology Congress of Iran. Tabriz. University of Tabriz and Iranian Biological Association. (In Persian with English Summary).
Ashkavand, P., Kochak sarayi, M., Zarafshr, M., and Ghanbari, A. 2016. Silica nanoparticles on vegetative and physiological traits of Hawthorn seedlings. Wood and Forest Science and Technology Agricultural Science and Natural Resources 23 (1): 41-61. (In Persian with English Summary).
Azizi-Zehan, A.A., Kamgar-Haghighi, A.A., and Sepaskhah, A.R. 2008. Crop and pan coefficients for saffron in a semi-arid region of Iran. Journal of Arid Environment 72: 270-278.
Babaee Sabzikar Langaroodi, N., Ashouri, M., Dorodian, H.R., and Azarpour, E. 2013. Study effects of super absorbent application, saline water and irrigation management on yield and yield components of peanut (Arachis hypogaea L.) Annals of Biological Research 4 (1):160-169.
Bates, L.S., Waldron, R.P., and Teare, I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studied. Plant and Soil 39: 205-207.
Bendani, M., and Abdol zadeh, A. 2007. The effect of silicon nutrition on salinity tolerance of Poxinelia plant. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 14 (3): 111-119. (In Persian with English Summary). Cheraghvareh, L. 2013. Investigation of the effect of silicon on growth and stress tolerance in tobacco plant. Master Thesis. Tabriz Faculty of Natural Sciences.
Daneshmandi, M.Sh., and Azizi, M. 2009. Effect of water absorbent polymer under drought stress conditions on physicomorphological properties, Product Yield and Accumulation of  Basil Compatibility Metabolites (Ocimum basilicum L.). Sixth Iranian Congress of Horticultural Sciences, University of Guilan. (In Persian).
Ebrahim, T. 2017. Reducing soil salinity limits using superabsorbents. Master Thesis. Soil Sciences, Isfahan University of Technology.
Epstein, E. 1999. Silicon. Annuals Review Plant Physiology and Plant Molecular Biology 50: 641-664.
Haghighi, M., Afifipour, Z., and Mozafarian, M. 2012. The effect of N-Si on tomato seed germination under salinity levels. Journal of Biological and Environmental Sciences 6 (16): 87-90.
Hajiboland, R., and Cheraghvareh, L. 2014. Influence of Si supplementation on growth and some physiological and biochemical parameters in salt-stressed tobacco (Nicotiana rustica L.) Plants. Journal of Sciences 25 (3): 205-217.
Hamada, A.M., and EL-enany, A.E. 1994. Effect of NaCl salinity on growth, pigment and mineral element contents, and gas exchange of broad bean and pea plants. Biologia Plantarum 36: 75- 81.
Kafi, M., Borzoei, A., Salehi, M., Kamand, A., Masoomi, A., and Nabati, J. 2014. Environmental Stress Physiology in Plants. Third Edition, Jihad-e-Daneshgahi Mashhad Press. Mashhad, Iran. 502 p.
Kafi, M., Rashed Mohasel, M.H., Koocheki, A., and Mollafilabi, A. 2002. Saffron, Production and Processing. Zaban and Adab Publications, Iran. 276 p. (In Persian).
Kalteh, M., Alipour, Z., Ashraf, S., Marashi Aliabadi, M., and Falah, A. 2014. Effects of silica nanoparticles on Basil (Ocimum basilicum) under salinity stress. Journal of Chemical Health Risks 4 (3): 49-55.
Koocheki, A., Siahmgoyi, A., Azizi, G., and Jahan, M. 2011. The effect of high density and depth of planting on agronomic characteristic of Saffron (Crocus sativus L.) and corms behavior. Agricultural Ecology 1 (3): 36-49. (In Persian with English Summary).
Khoramdel, S., Gheshm. R., Ghafori, A., and Esmaeil poor, B. 2013. Evaluation of the effect of soil texture and levels of superabsorbent polymer on agronomic properties and yield of saffron. Journal of Saffron Research 1 (2): 120-135. (In Persian with English Summary).
Liang, Y.C. 1999. Effects of silicon on enzyme activity and sodium, potassium and calcium concentration in barely under salt stress. Plant and Soil 209: 217-228.
Liang, Y., Sun, W., Zhu, Y.G., and Christie, P. 2007.  Mechanisms of silicon mediated alleviation of a biotic stresses in higher plants: a review. Environmental Pollution 147: 422-428.
Liang, Y.C., Zhang, W.H., Chen, Q., Liu, Y.L., and Ding, R.X. 2006.  Effect of exogenous silicon (Si) on H+-ATPase activity, phospholipids and fluidity of plasma membrane in leaves of salt-stressed barley (Hordeum vulgare L.). Environmental and Experimental Botany 57: 212-219.
Lotifi Mohammadabadi, F. 2014. The role of stacosorb and zanos superabsorbents in improving the initial growth of plants under salinity stress. Master Thesis. Yazd Faculty of Agriculture and Natural Resources.
Ma, J.F., and Takahashi, E. 1993. Interaction between calcium and silicon in water-cultured rice plants. Plant and Soil 148: 107-113.
Mobasser, H.R., Ghanbari mellidareh, A., and Sadeghi, A.H. 2008. Effect of silicon on the amount of nitrogen and agronomic traits in rice (Oryza sativa L.). Silicon in Agriculture Conference. South Africa. 26-31 October 2008.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L., and Garcίa-Luis, A. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulturae Journal 103: 361-379.
Munns, R., James, R.A., and Lauchli, A. 2006. Approaches to increasing the salt tolerance of wheat and other cereals. Journal of Experimental Botany 57 (5): 1025-1043.
Nabati, J., Kafi, M., Masoumi, A., and Zare Mehrjerdi, M. 2013. Effect of salinity and silicon application on photosynthetic characteristics of sorghum (Sorghum bicolor L.) International Journal of Agricultural Sciences 3: 483-492.
Nykanen, V.P.S., Nykanen, A., Puska, M.A., and Goulart-Silva, G. 2011. Dual-responsive and super absorbing thermally cross-linked hydrogel based on methacrylate substituted polyphosphazene. Soft Condensed Matter 7: 4414- 4424.
Pirasteh-Anosheh, H., Emam, Y., Ashraf, M., and Foolad, M.R. 2012. Exogenous application of salicylic acid and chlormequat chloride alleviates negative effects of drought stress in wheat. Journal of Advanced Studies in Biology 11: 501-520.
Sabet Teimouri, M., Avarseji, Z., and Kafi, M. 2010. Effect of Different Salinity and Potassium Levels on Saffron (Crocus sativus L.) Morphophysiological Characteristics. World Food System - A Contribution from Europe. Zurich, Germany.
Shi, Y., Li, J., Shao, J., Deng, Sh., Wang, R., Li, N., Sun, J., Zhang, H., Zhu, H., Zhang, Y., Zheng, X., Zhou, D., Huttermann, A., and Chen, Sh. 2010. Effects of Stockosorb and Luquasorb polymers on salt and drought tolerance of Populus popularis. Scientia Horticulturae 124: 268-273.
Sonobe, K., Hattorri, T., Tsuji, W., Eneji, A., Kobayashi, S., Kawamura, Y., Tanaka, K., and Inanaga, S. 2010. Effect of silicon application on sorghum root responses to water stress. Journal of Plant Nutrition 34: 71-82.
Torbaghan, M.E., and Ahmadi, M.M. 2011. The effect of salt stress on flower yield and growth parameters of saffron (Crocus sativus L.) in greenhouse condition. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science 1 (10): 421-427.
Wu, L., Liu, M.Z., and Liang, R. 2008. Preparation and properties of a double-coated slow-release NPK compound fertilizer with superabsorbent and water-retention. Bio Resource Technology 99: 547-554.
Zarafshar, M., Akbarinia, M., Askari, H., Hosseini, S.M., Rahaie, M., and Struve, D. 2015. Insignificant acute toxicity of SiO2 nanoparticles to pear seedlings. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 (1): 13-22.
Zare, H.M., Ghanbarzadeh, Z., Behdad, A., and Mohsenzadeh, S. 2015. The effect of silicon and nano-silicon in reducing damage caused by salinity stress on corn seedlings. Plant Biology of Iran 7 (26): 59-74(In Persian with English Summary).
Zuccarini, P. 2008. Effects of silicon on photosynthesis, water relations and nutrient uptake of Phaseolus vulgaris under NaCl stress. Biologia Plantarom 52 (1): 157-160.