بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیکو عملکردی زعفران (Crocus sativus L.) به تنش شوری تحت تاثیرکاربرد سیلیکون، نانوسیلیکون و پلیمر ابرجاذب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

2 استاد، گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه، ایران

10.22048/jsat.2021.292041.1430

چکیده

به‌منظور مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) به تنش شوری تحت تأثیرکاربرد سیلیکون، نانوسیلیکون و پلیمر سوپرجاذب آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد‌ شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و دو سال زراعی (98-1396) در مزرعه‌ای واقع در بخش ضیاء الدین شهرستان تربت‌ حیدریه انجام شد. فاکتور اصلی کیفیت آب آبیاری در دو سطح (شامل آب با هدایت الکتریکی 98/1 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان شاهد و آب با هدایت الکتریکی 6 دسی‌زیمنس بر متر) و فاکتور فرعی کاربرد سیلیکون و سوپرجاذب در شش سطح (شامل عدم مصرف به‌عنوان شاهد، سیلیکون، نانوسیلیکون هر کدام با غلظت 5/1 در هزار، سوپر جاذب (4/0 گرم به ازای هرکیلوگرم وزن خشک خاک)، سیلیکون با سوپرجاذب و نانوسیلیکون با سوپرجاذب) بود. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش و مصرف سیلیکون و سوپرجاذب در هر دو تیمار شوری و عدم تنش شوری باعث افزایش معنی‌‌دار صفات مهم زایشی شامل تعداد گل‌، وزن متوسط تک گل، متوسط طول کلاله و عملکرد گل‌ و کلاله زعفران در هر دو سال آزمایش شد. اثر تیمارها روی صفات رویشی برگ زعفران شامل تعداد برگ، متوسط طول برگ، عملکرد برگ، میزان کلروفیل a و b و همچنین روی صفات بنههای دختری تولید شده شامل تعداد کل بنه دختری، متوسط وزن بنه و عملکرد بنه دختری در هر دو سال آزمایش معنی‌دار بود. مصرف توأم نانو سیلیکون با سوپرجاذب باعث کاهش5/27 و 7/23 درصدی میزان سدیم و همچنین افزایش1/22 و 33 درصدی میزان پتاسیم برگ و بنه زعفران نسبت به شاهد در شرایط شوری در سال دوم آزمایش شد. بیشترین میزان پرولین بنه (6/124 میلی‌گرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار شاهد و شوری در سال دوم و بیشترین مقدار پرولین برگ(23/205 میلی‌گرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار شاهد و شوری در سال اول آزمایش به‌دست آمد . مصرف نانوسیلیکون همراه با سوپرجاذب در شرایط شوری باعث افزایش 8/46% و 3/54% به ترتیب در عملکرد گل و کلاله زعفران سال دوم نسبت به سال اول شد. نتایح آزمایش نشان داد که کاربرد تلفیقی نانو سیلیکون و سوپرجاذب باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی زعفران در شرایط شوری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of some physiological and functional responses of saffron(Crocus sativus L.) to salinity stress under the influence of silicon, nanosilicon and superabsorbent polymer

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khoshpeyk 1
  • reza sadarabadi 2
  • ahmad ahmadian 3
1 PhD Student, Agricultural Science Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Professor, Agricultural Science Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of plant Production Department, and Researcher of Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh, Iran
چکیده [English]

In order to study the physiological responses of saffron(Crocus sativus L.) to salinity stress under application Silicon, nanosilicon and superabsorbent polymers, experiment as split plots in a randomized complete block design, in three replications and two cropping years it was done in a farm located in Ziauddin section of Torbat Heydariyeh city. the main factor of irrigation water quality in two levels (includes water with electrical conductivity of 1.96 dS /m as a control and water with an electrical conductivity of 6 dS /m). and sub-factor of application of silicon and superabsorbent in six levels, (includes non-consumption as a control, Silicon, nanosilicon each with a concentration of 1.5 per thousand, superabsorbent (0.4 g / kg dry weight of soil). Silicon with superabsorbent and nano Silicon with superabsorbent) the results showed that salinity reduces and consumes silicon and superabsorbent in both salinity treatments and lack of salinity stress significantly increases important traits of reproductive growth, Included number of flowers, weight of single flower, average stigma length and yield of saffron flower and stigma in every 2 years of experiment. effect of treatments on saffron leaf vegetative growth traits including number of leaves, average leaf, leaf yield, chlorophyll a and b content and also on the characteristics of produced female corms including total number of female corms, average corm weight and yield of female corm in every 2 years. Salinity increased sodium and decreased leaf and corm potassium. while the use of silicon and superabsorbent due to maintaining the stability of cell membranes, Significantly reduced the sodium content of leaves and corm under stress and increased the amount of potassium. concomitant use of nano-silicon with superabsorbent reduces sodium content by 27.5% and 23.7%, respectively. also, 22.1% and 33% increase in potassium content of saffron leaves and corm compared to the control in salinity conditions were tested in the second year. consumption of nanosilicone with superabsorbent in salinity conditions increased 46.8% and 54.3% in the yield of saffron flowers and stigmas in the second year compared to the first year, respectively. it also reduced the amount of proline in saffron leaves and corm in both years of experiment. The experimental results showed that the combined application of nano silicon and superabsorbent increased the quantitative and qualitative yield of Saffron in salinity conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • Bolourab A
  • salinity stress
  • Saffron