با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه شاهد، تهران.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد. تهران

3 دانشیار گروه خاک شناسی، دانشکده علوم کشاورزی،دانشگاه شاهد. تهران.

چکیده

یکی از آثار سوء تنش رطوبتی بر گیاهان زراعی، کاهش جذب عناصر غذایی توسط ریشه و کاهش رشد و عملکرد است. لذا به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و معدنی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، این آزمایش به صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار اجرا شد. آبیاری به عنوان کرت اصلی در سه سطح (تامین 100%، 66% و 33% ظرفیت مزرعه) و تغذیه به عنوان کرت فرعی در شش سطح (شاهد (بدون مصرف کود)، مصرف 100% کود معدنی توصیه شده، مصرف 100% کود آلی توصیه شده، مصرف 25% کود معدنی + 75% کود آلی توصیه شده، مصرف 50% کود معدنی + 50% کود آلی توصیه شده و مصرف 75% کود معدنی + 25% کود آلی توصیه شده) به کار برده شدند. نتایج نشان داد اثر اصلی آبیاری و تغذیه بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل آبیاری و تغذیه بر تمامی صفات بجز قطر بنه دختری معنی‌دار بود. مقایسه میانگین مرکب اثر متقابل آبیاری و تغذیه نشان داد در هر یک از سطوح آبیاری بیشترین عملکرد بنه‌های دختری در تیمار مصرف 25% کود معدنی + 75% کود آلی و کمترین آن در تیمار شاهد به دست آمد و با افزایش شدت تنش رطوبتی تاثیر این تیمار در افزایش عملکرد بنه‌های دختری بیشتر شد؛ به طوری که در سطح اول آبیاری این افزایش نسبت به شاهد 7%، در سطح دوم 14% و در سطح سوم 33% بود. همچنین در هر یک از سطوح آبیاری بیشترین عملکرد کلاله و خامه در تیمار مصرف 25% کود معدنی + 75% کود آلی و کمترین آن در تیمار شاهد به دست آمد. با افزایش شدت تنش رطوبتی تاثیر این تیمار در افزایش عملکرد کلاله و خامه نسبت به تیمار شاهد بیشتر شد؛ به طوری که در سطح اول آبیاری این تیمار توانست نسبت به تیمار شاهد، 64%، در سطح دوم 77% و در سطح سوم 103% عملکرد را افزایش دهد. این نتیجه بیانگر تاثیر معنی‌دار کودهای مورد استفاده در افزایش تحمل گیاه به خشکی و حفظ پتانسیل تولید در این شرایط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Chicken Manure and Chemical Fertilizers on Some Morphological Characteristics and Flowers Production and Replacement Corm of Saffron (Crocus Sativus L.) under Irrigation Regimes

نویسندگان [English]

  • Roohollah Saeidi Aboueshaghi 1
  • Heshmat omidi 2
  • Amir bostani 3

1 PhD. Student in crop physiology, Shahed University, Tehran.

2 Associate Professor,Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Science, Shahed University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor,Department of Soil Science, Faculty of Agriculture Science, Shahed University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In order to investigate the effect of chicken manure and chemical fertilizers on some morphological characteristics and yield flowers and replacement corms of saffron under irrigation regimes, a split plot experiment on the basis of complete randomized block design was conducted at the shahrekord and two consecutive crop years (2018-2019 and 2019-2020) with three replications. Irrigation as main plot at three levels (Fc (0% moisture depletion), %33 moisture depletion and %66 moisture depletion) and nutrition as sub-plot at six levels (control (without fertilizer application), 100% recommended chemical fertilizer, 100% recommended chicken manure, 25% chemical fertilizer + 75% chicken manure, 50% chemical fertilizer + 50% chicken manure and 75% chemical fertilizer + 25% chicken manure) were used. Chicken manure at a rate of 3 tons per hectare and chemical fertilizers including: urea 100 kg, potassium sulfate 150 kg, triple superphosphate 50 kg, iron sulfate 45 kg, zinc sulfate 15 kg and manganese sulfate 20 kg, all per hectare based on soil decomposition and the plant needs, were used. Also, the morphological traits and production of flowers and replacement corms was evaluated. The results showed that the interaction effect of year × irrigation × nutrition on all studied traits except leaf number, leaf length and replacement corm diameter was significant at 1% level. The mean comparison compound of the interaction of year × irrigation × nutrition showed that the highest dry yield of stigma and style in the second year, under %33 moisture depletion and 75% chicken manure + 25% chemical fertilizer treatment at the rate of 9.21 kg /ha and the lowest amount In the first year, %66 moisture depletion and control was obtained at the rate of 3.3 kg / ha. With increasing water stress intensity, the effect of 75% chicken manure + 25% chemical fertilizers treatment on the yield of replacement corm increased compared to the control and the effect of this treatment in the second year was more compared to the first year, so that in the first year and field capacity (%0 moisture depletion), increasing yield of replacement corm in this treatment compared to the control was 3.2%, in %33 moisture depletion 11.8% and in %66 moisture depletion, 26.7% , and in the second years, was respectively 11.2%, 15.5% and 38.9%. Therefore, this treatment had the highest effect on increasing the yield of saffron stigma and style in all irrigation regimes in this experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Replacement corm
  • Stigma
  • Water stress
Aghhavani-Shajari, M., Rezvani-Moghaddam, P., Koocheki, A.R., Fallahi, H.R., and Taherpour-Kalantari, R. 2015. Evaluation of the effects of soil texture on yield and growth of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 311-322. (In Persian with English Summary).
Aitoubahou, A., and El-Otmani, M. 1999. Saffron cultivation in Morocco. In: Neghbi, M. (Ed.), Saffron. Harwood Academic Publication, pp. 73-87.
Adeniyan, O.N., Ojo, A.O., Akinbode, O.A., and Adediran, J.A. 2011. Comparative study of different organic manures and NPK fertilizer for improvement of soil chemicalproperties and dry matter yield of maize in two different soils. Soil Science and Environmental Management 2 (1): 9-13.
Akbarian, M.M., Heidari Sharifabad, H., Noormohammadi, Gh., and Darvish Kojouri, F. 2012. The effect of potassium, zinc and iron foliar application on the production of saffron (Crocus sativus L.). Annals of Biological Research 3 (12): 5651-5658.
Alidadi, H., Saffari, A.R., and Peiravi, R. 2013. Effect of biofertilizers compost, vermicompost and sulfur compost on yield of saffron. World Applied Science Journal 21 (9): 1386-1390.
Alipoor, Z., Mahmoodi, S., Behdani, M.A., and Sayyari, M.H. 2015. Effect of bio, manure and chemical fertilizers and corm weight on the corm characteristics of saffron (Crocus sativus L.). Plant Production Technology 7 (2): 13-24. (In Persian with English Summary).
Amiri, M.E. 2008. Impact of animal manures and chemical fertilizers on yield components of saffron (Crocus sativusL.). American Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science 4: 274-279.
Amirjani, M.R., Askary Mehrabadi, M., and Azizmohamadi, F. 2016. Effect of ZnO nanoparticles on vegetative factors, elements content and photosynthetic pigments of wheat (Triticum aestivum L.). Iranian Journal of Plant Biology 8 (27): 33-48.  (In Persian with English Summary).
Amirnia, R., Bayat, M., and Tajbakhsh, M. 2014. Effects of nano fertilizer application and maternal corm weight on flowering at some saffron (Crocus sativus L.) ecotypes. Turkish Journal of Field Crops 19 (2): 158-168.
Azizi-Zohan, A.A., Kamgar-Haghighi, A.A., and Sepaskhah, A.R. 2006. Effect of Irrigation Method and frequency on corm and saffron (Crocus sativus L.) production. The Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 10 (1): 45-54.
Baniabbass, Z., Zamani, G.H., and Sayyari, M. 2012. Effect of drought stress and zinc sulfat on the yield and some physiological characteristics of Sunflower (Helianthus annuus L.). Advances in Environmental Biology 6 (2): 518-525.
Barasa, J.N., Okalebo, J.R., Othieno, C.O., and Omami, E.N. 2010. Applications of limeand phosphorus fertilizer to improve crop production in acid soils: A case study ofFrench bean production in Uasin Gishu district, Kenya. Annual International Conference, MOI University, 7th September.
Behdani, M.A., Koocheki, A., Nassiri,M., and Rezvani Moghaddam, P. 2008. Models to predict flowering time in the main saffron production region of Khorasan Province. Journal of Applied Sciences 8: 907-909.
Behdani, M.A. 2004. Ecological zoning and monitoring of saffron yield fluctuations in khorasan. PhD Thesis, School of Agriculture, Mashhad Ferdowsi University. (In Persian).
Beygi, M., Savaghebi, G., and Motesharezadeh, B. 2012. Study of zinc efficiency in selected common bean cultivars. Journal of Water and Soil 26: 33-41. (In Persian with English Summary).
Borlina, M.N., Bovi, O.M., Granja, N.P., and Carmello, Q.A. 2001. Essential oil production and quality of Mentha qravensis L. in nutrient solution. Acta Horticulture 548: 181-188.
Briat, J.F., Dubos, C., and Gaymard, F. 2015. Iron nutrition, biomass production, and plant product quality. Trends in Plant Science 20 (1): 33-40.
Bybordy, A., and Mamedov, G. 2010. Evaluation of application methods efficiency of zinc and iron for canola (Brassica napus L.). Notulae Scientia Biologicae 2 (1): 94-103.
Chaji, N., Khorassani, R., Astaraei, A.R., and Lakzian, A. 2013. Effect of phosphorous and nitrogen on vegetative growth and production of daughter corms of saffron. Journal of Saffron Research 1 (1): 1-12. (In Persian with English Summary).
Chen, S., Zhang, X., Pei, D., and Sun, H. 2005. Effects of corn straw mulching on soil temperature and soil evaporation of winter wheat field. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 21: 171-173.
Dewal, G.S., and Pareek, R.G. 2004. Effect of phosphorus, sulphur and zinc on growth, yield and nutrient uptake of wheat (Triticum aestivum L). Indian Journal of Agronomy 49: 160-162.
Ellison, A.M., and Gotelli, N.J. 2002. Nitrogen availability alters the expression of carnivore in the northern pitcher plant, Sarracenia purpurea. Communicated by Ernesto Medina, Venezuelan Institute of Scientific Investigations, Caracas, Venezuela, 31 January.
Emami, R., and Farajzadeh Memari Tabrizi, E. 2015. Effect of nitrogen and phosphorus fertilizers consumption on growth characteristics of wild rye (Secale montanum L.). Journal of plant Ecophysiology 7 (23): 131-143. (In Persian with English Summary).
Fageria, N.K. 2007. Yield physiology of rice. Journal of Plant Nutrition 30: 843-879.
Fageria, N.K., Moreira, A., and Dos Santos, A.B. 2013. Phosphorus uptake and use efficiency in field crops. Journal of Plant Nutrition 36: 2013-2022.
Fallahi, H.R., and Mahmoodi, S. 2018. Influence of organic and chemical fertilization on growth and flowering of saffron under two irrigation regimes. Saffron Agronomy and Technology 6 (2): 147-166. (In Persian with English Summary).
Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., and Basra, S.M.A. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agronomy of Sustainable Development 29: 185-212.
Farzaneh, A., Ghani, A., and Azizi, M. 2010. The effect of water stress on morphological characteristic and essential oil content of improved sweet basil (Ocimum basilicum L.). Journal of Plant Production 17 (1): 103-111. (In Persian with English Summary).
Heidari, Z., Besharati, H., and Maleki Farahani, S. 2014. Effect of some chemical fertilizer and biofertilizer on quantitative and qualitative characteristics of Saffron. Saffron Agronomy and Technology 2 (3): 177-189. (In Persian with English Summary).
Herencia, J.F., Ruiz-Porras, J.C., Melero, S., Garcia-Galavis, P.A., Morillo, E., and Maqueda, C. 2007. Comparison between organic and mineral fertilization for soil fertility levels, crop macronutrient concentrations, and yield. Agronomy Journal 99: 973-983.
Hosseini, M. 1997. Effect of foliar nutrition on yield of saffron. 3rd National Symposium on Saffron. Mashhad, Iran, 2-3 Dec. (In Persian).
Hosseini, M., and Rahimi, H. 2018.  Effect of irrigation regimes on yield and qualitative criteria of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Saffron Research (semi-annual) 5 (2): 247-255. (In Persian with English Summary).
Hu, Y., Burucs, Z. Von Tucher, S., and Schmidhalter, U. 2007. Short-term effects of drought and salinity on mineral nutrient distribution along growing leaves maize seedlings. Environmental and Experimental Botany 60: 268-275.
Jahan, M., and Jahani, M. 2007. The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering. Acta Horticulturae 739: 81-86.
Jones, H.G. 1980. Interaction and integration of adaptive response to water stress. Royal Science Society of London 273: 193-205.
Juan, J.A., Corcoles, H.L., M-Munoz, R., and Picornell, R. 2009. Yield and yield components of saffron under different cropping systems. Industrial Crops and Products 30: 212-219.
Kahrariyan, B., Yeganehpoor, F., Beyginiya, V. and Samadiyan, F. 2013. Effect of FE foliar application on morphological and physiological traits of different dryland wheat cultivars. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 12 (1): 1583-1589.
Kafi, M. 2002. Saffron, production and processing. Ferdowsi University of Mashhad Press. Mashhad. Iran. 276 pp. (In Persian).
Karimiferezgh, M., Khazaei, H.R., Kafi, M., and Nezami, A. 2018. Comparison of the effect of irrigation levels and methods on leaf area and replacement corm production of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 6 (3): 279-290. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Mollafilabi, A., and Seyyedi, S.M. 2014. The effects of high corm density and manure on agronomic characteristics and corms behavior of Saffron (Crocus sativus L.) in the second year. Journal of Saffron Research 1 (2): 144-155. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M. 2016. Effects of different water supply and corm planting density on crocin, picrocrocin and safranal, nitrogen uptake and water use efficiency of saffron grown in semi-arid region. Notulae Scientia Biologicae 8 (3): 334-341.
Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Mollafilabi, A., and Seyyedi, S.M. 2014. Effects of corm planting density and manure rates on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L.) in the first year after planting. Agroecology 6 (4): 719-729. (In Persian).
Kumar, M., Vikas, Y., Narendra, T., and Atul Kumar, J. 2009. Antioxidant enzyme activities in maize plants colonized with Piriformospora indica. Microbiology 155: 780-790.
Limon-Ortega, A., Govaerts, B., and Sayre, K.D. 2008. Straw management, crop rotation, and nitrogen source effect on wheat grain yield and nitrogen use efficiency. European Journal of Agronomy 29: 21-28.
Leithy, S., El-Meseiry, T.A., and Abdallah, E.F. 2006. Effect of biofertilizer, cell stabilizer and irrigation regime on rosemary herbage oil quality. Journal of Applied Sciences Research 2: 773-779.
Marschner, H. 2011. Mineral Nutrition of Higher Plants. 3rd ed. Academic Press.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola J.L., and Garcia-Luice, A. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulture 103: 361-379.
Mosavi, S.R., Galavi, M., and Ahmadvand, G. 2007. Effect of zinc and manganese foliar application on yield, quality and enrichment on potato (Solanum tuberosum L.). Asian Journal of Plant Sciences 6: 1256-1260.
Naderi-Darbaghshahi, M.R., Khajeh-Bashi, S.M., bani-Ateba, S.A.R., and Deh-Dashti, S.M. 2008. The effects of planting method, density and depth on yield and exploitation period of saffron field (Crocus sativus L.) in Esfahan. Seed and Plant Journal 24 (4): 643-657. (In Persian with English Summary).
Nehvi, F.A., Khan, M.A., and Lone, A.A. 2010. Impact of microbial inoculation on growth and yield of saffron in Kashmir. Journal of Acta Horticulture 850: 171-174.
Odeley, F., and Animashaun, M.O. 2007. Effects of nutrient foliar spray on soybean growth and yield (Glaycine max L.) in south west Nigeria. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 1842- 1850.
Omidi, H., Naghdi Badi, H.A., Golzad, A., Torabi, H., and Footoukian, M.H. 2009. The effect of chemical and biofertilizer source of nitrogen on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Medicinal Plants 8 (2): 99-109. (In Persian with English Summary).
Parsa, H., Kheiry, A, Sani Khani, M, and Razavi, F. 2018. The effect of nitrogen-fixing biofertilizers and urea on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.). Journal of saffron Research (semi-annual) 6 (1): 141-153. (In Persian with English Summary).
Rezvani Moghaddam, P., Mohammad Abadi, A.A., Fallahi, J., and Aghhavani Shajari, M. 2010. Effects of chemical and organic fertilizers on number of corm and stigma yield of saffron (Crocus sativus L.). 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research.
Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A., Mollafilabi, A., and Seyyedi, S.M. 2013. Effect of biological and chemical fertilizers on replacement corm and flower yield of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Crop Science 15: 234-246.
Rezvani Moghaddam, P., Khorramdel, S., and Mollafilabi, A. 2015. Evaluation of soil physical and chemical characteristics impacts on morphological criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Saffron Research (In Press). (In Persian with English Summary).
Sabet Teimouri, M., Kafi, M., Avarseji, A., and Orooji, K. 2010. Effect of drought stress, corm size and corm tunic on morphoecophysiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) in greenhouse condition. Journal of Agroecology 2 (2): 323-334. (In Persian with English Summary).
Sepaskhah, A.R., and Kamgar-Haghighi, A.A. 2009. Saffron irrigation regime. International Journal of Plant Production 3 (1): 1-16.
Slama, I., Messedi, D., Ghnaya, T., Savour, A., and Abdelly, C. 2005. Effect of water deficit on growth and proline metabolism in Sesuvium portulacastrum. Environmental and Experimental Botany 56 (3): 231-238.
Seyyedi, S.M., Ebrahimian, E., and Rezaei Chiyaneh, E., 2018. Saffron daughter corms formation, nitrogen and phosphorus uptake in response to low planting density, sampling rounds, vermicompost and mineral fertilizers. Communications in Soil Science and Plant Analysis 49 (5): 585-603.
Shariat-Madari, Z., Shoor, M., Rezvani- Moghaddam, P., Tehranifar, A., and Ahmadian, A. 2018. Study of the effects of organic and chemical fertilizers on the characteristic of the corms and flowers of saffron. Journal of Saffron Agronomy and Technology 6 (3): 291-308. (In Persian with English Summary).
Temperini, O., rea, R., Temperini, A., Colla, G., and Rouphael, Y. 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: effect of the age saffron fields and plant density. Food, Agriculture and Environment 7: 19-23.
Thalooth, A.T., Tawfik, M.M., and Magda Mohamed, H. 2006. Comparative study on the effect of foliar application of zinc, potassium and magnesium on growth, yield and some chemical constituents of mungbean plants grown under water stress conditions. World Journal of Agricultural Sciences 2: 37-46.
Temperini, O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G., and Rouphael, Y. 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effects of the age of saffron fields and plant density. Food, Agriculture and Environment 7: 19-23.
Teimori, S., Behdani, M.A., Ghaderi, M.G., and Sadeghi B. 2013. Investigation on the effect of organic and chemical fertilizers on morphological and agronomic of saffron (Crocus sativus L.) corm criteria. Journal of Saffron Research 1 (1): 36-47. (In Persian with English Summary).
Wani, S.A., Chand, S., Wani, M.A., Ramzan, M., and Hakeem, K.R. 2016. Azotobacter chroococcum–A potential biofertilizer in agriculture: An Overview. In: Soil Science: Agricultural and Environmental Prospectives (pp. 333- 8). Springer International Publishing. pp. 8-333.
Zhang, M., Duan, L., Zhai, Z., Li, J., Tian, X., Wang, B., He, Z., and Li, Z. 2004. Effects of plant growth regulators on water deficit-induced yield loss in soybean. Proceedings of the 4th International Crop Science Congress, Brisbane, Australia.
Zokaee-Khosroshahi, M., Esna-Ashari, M., Ershadi, A., and Imani, A. 2014. Morphological changes in response to drought stress in cultivated and wild almond species. International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (1): 79-92.