با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زعفران از جمله محصولات صادراتی و دارای مزیت رقابتی در ایران محسوب می‌شود و زعفران‌کاران برای ارتقای کیفیت و عملکرد زراعی خود نیازمند دسترسی به اطلاعات مناسب هستند. ازاین‌رو پرداختن به رفتار اطلاع‌یابی و شناسایی مقوله‌ها، منابع و راهبردهای اطلاع‌یابی و چالش‌ها و مشکلات موجود می‌تواند در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مقتضی یاری‌رسان متولیان امر باشد. ازاین‌رو پژوهش کاربردی حاضر باهدف مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه و عادی استان خراسان جنوبی به روش پیمایشی انجام‌ گرفته است. جامعه‌آماری پژوهش شامل کلیه زعفران‌کاران استان خراسان جنوبی است (17387N=) که از طریق فرمول مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 375 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. یافته‌های پژوهش نشان‌داد پیاز زعفران (با میانگین 58/3 از 5)، آفت‌کش‌ها و کودها (با میانگین 56/3)  و کارگر مزرعه (با میانگین 54/3) به‌ترتیب مهم‌ترین مقوله‌های اطلاع‌یابی دو گروه زعفران‌کاران بوده است. منابع کسب اطلاعات برای دو گروه بیشتر شامل مراجعه به تجارب قبلی (با میانگین 68/2 از 5)، زعفران‌کاران هم‌جوار (با میانگین 67/2)، تماس با افراد مطلع (با میانگین 64/2) و سایر اعضای خانواده (با میانگین 64/2) است. همچنین ارائه اطلاعات به زبان محلی (با میانگین 4 از 5)، توسط افراد بومی(با میانگین 98/3)، واضح و قابل‌فهم بودن(با میانگین 98/3) و کم‌هزینه بودن (با میانگین 82/3) از مهم‌ترین معیارهای هدایت‌کننده رفتار اطلاع‌یابی دو گروه مورد مطالعه بوده‌است. زعفران کاران با مشکلات مشترکی همچون عدم توجه کارشناسان به نیاز کشاورزان (با میانگین 57/3 از 5)، کافی نبودن کارشناسان فنی(با میانگین 42/3) روبرو هستند. همچنین مشخص شد که بین رفتار اطلاع‌یابی و میزان عملکرد دو گروه زعفران‌کاران عادی و نمونه رابطه معناداری وجود ندارد (r= -0.08 و p= 0.133). با توجه به یافته‌های تحقیق مبنی بر عدم توجه کارشناسان کشاورزی به نیازهای اطلاعاتی زعفران‌کاران به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل (با میانگین 47/3 از 5)، پیشنهاد می‌شود سازمان ترویج کشاورزی خراسان جنوبی دوره‌های آموزشی مربوطه را مبتنی بر نیازهای زعفران‌کاران طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of information searching behavior of elite saffron farmers with that of normal saffron farmers in South Khorasan province

نویسندگان [English]

  • somaye zadehrahim 1
  • iraj radad 2
  • hassan behzadi 3

1 MSc in Information and Knowledge Science, Imam Reza International University

2 Assistant Professor of Information and Knowledge science, Imam Reza International University

3 Assistant Professor of Information and Knowledge science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Saffron is one of export products which has a competitive advantage in Iran and saffron farmers need proper information in order to improve the quality of their agricultural performance. Thus, addressing and identification of their information behavior components, sources, and strategies as well as the challenges and problems would help the authorities to make proper policies and decisions. The present research has been conducted in order to compare elite saffron farmers’ information-searching behavior with that of normal saffron farmers in the South Khorasan province. The study population comprised of all the saffron farmers of South Khorasan province (N =17387). Using Morgan formula and cluster sampling, 375 people were selected for the purpose of this study. The results showed that saffron onion (M=3.58 of 5), pesticides and fertilizers (M=3.56) and farmland worker (3.54) were the main components of saffron farmers’ information-searching of the two groups, respectively. The sources of information for both groups included reference to past experience (M=2.68 of 5), neighboring saffron farmers (M=2.67), contact with informants (2.64) and other family members (M=2.64). The information available in local language (M=4 of 5), by native people (M=3.98), clear and intelligible information (M=3.98) and low cost (M=3.82) were among the main criteria that affect the behavior of the two groups in the use of information sources.  Also they are confronted with common problems such as lack of attention to the needs of farmers (M=3.57 of 5), and insufficient number of technical experts (M=3.42). It was also found that there was no significant relationship between information searching behavior of elite and normal saffron farmers and their performance (r= -0.08, p= 0.133). Regarding the “lack of attention to the needs of farmers by technical experts” as the most major problem, South Khorasan Organization of Agricultural Extension is advised to design and implement relevant training courses based on the information needs of saffron farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior
  • saffron farmers
  • Information needs
  • information components
Adebayo, S.A., and Adele, O.I. 2013. Information-seeking behavior of organic vegetable farmers in southwest Nigeria. The
Asian International Journal of Life Sciences 9: 367-378.
Agriculture Jihad Organization Statistics of South Khorasan Province. 2013. The Gardening Database. Available at Web site http http://kj-agrijahad.ir/dbagri/baghebani.php (verified12, August 2014).
Bachhav, N.B. 2012. Information needs of the rural farmers: A study from Maharashtra, India: A survey. Library Philosophy & Practice. Available at Web site. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/866. (verified 12  January 2012).
Benard, R., and Dulle, F. 2014. Assessment of information needs of rice farmers in Tanzania; A case study of Kilombero District, Morogoro.‏ Library Philosophy and Practice. Available at Web site http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1071. (verified 22  January 2014).
Daudu, S., Chado, S.S, and Igbashal, A.A. 2009. Agricultural information sources utilized by farmers in Benue State, Nigeria. Publication Agriculture and Technology 1 (5): 39- 48.
Gardening Database, 2013. Available at Website: http://www.kj-agrijahad.ir/dbagri/2013.html. (verified12  , August 2014).
Ghiyasi, AS., and Paryab, J. 2012. The exploration of watermelon farmers information searching behavior and resources on sustainable agriculture in Jovin county. In First National Conference Strategies for Achieving Sustainable Development, Tehran, Iran 3 may 2012, p.1-7. (In Persian with English Summary).
Hejazi, Y., and Sharifi, M. 2007. The impact of information sources and communication channels in accepting the rice pest management case study of Dorudzan city of Marvdasht county, Fars province. Agriculture Magazine 24 (4): 48-56. (In Persian with English Summary).
Human, A. 2006. Mathematics, Statistics and Probability.Payke Nashr Publication, Tehran. p. 60-85. (In Persian).
Kavithaa, N.V., Rajkumar, N, Vimal, S., and Lakshmi, C.M. ­2014. Information seeking behavior of dairy farmers. International Journal of Science, Environment and Technology 3 (4): 1502 – 1506.
Kumar, M. 2014. Information seeking behavior among the farmers of Khojanpur and Mavaiya villages in raebareli: A comparative study. International Journal of scientific research 3 (3): 168-170.
Meena, H.R., and Meena, K.L. 2012. Sources of information and knowledge of farmers about dairy farming. Journal of Recent Advances in Agriculture 1 (2): 56-62.‏
Malek Mohammadi, A., Rezvanfar, A., Azarkerdar, H., and Balabar, M. 2007. Study on the information seeking behavior of strawberry farmers in Kordestan province. Iranian Journal of Agricultural Sciences 2-39 (1): 49-59. (In Persian with English Summary).
Myrgohari, M., and Movahed Mohammadi, H. 2007. Review and prioritizing the educational and agricultural extension needs of farmers using the difference measuring in the level of technical knowledge approach and its application (Case study of wheat farmers in Tehran and Isfahan). Iranian Journal of Agricultural Extension and Education 4 (1): 61-72. (In Persian with English Summary).
Oladele, O.I. 2010. Determinants of farmers' information seeking and utilization on seeds and planting materials in Lagos and Ogun States, Nigeria. Journal of New Seeds 11: 380-389.
Rezvanfar, A., Hashemi, F., and Shafiei, F. 2011. Examining influential factors on the use of information sources and communication channels to prevent soil contamination among vegetable farmers (Case study: Ray city). Iranian Journal of Agricultural Science, 43 (1): 27-37. (In Persian with English Summary).
Rezvanfar, A., Moradynezhad, H., and Vahedi, M. 2002. Investigating women farmers’ needs in Shirvan Chirdavel county of Ilam. Journal of Rural Research and Development 19 (3):113-119. (In Persian with English Summary).
Sadeghi, B. 1993. The effect of flower weight and saffron onion on flowering saffron. Scientific and Industrial Research Organization of Iran, Khorasan, 6: 53. (In Persian with English Summary).
Safari Rad, F. 2002. The examination of post graduate students information seeking behavior in Shiraz. Cultural Research Magazine 6: 193-201. (In Persian with English Summary).
Saleh, A.G., and Lasisi, F.I. 2011. Information needs and information seeking behavior of rural women in Bornu state, Nigeria. Library Philosophy & Practice. Available at Web site. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/655. (verified 22  January 2011).
Tasviri Ghamsari, F., and Radmehr, A.S. 2005. Investigating researchers’ information searching behavior in Agricultural Engineering Institute. National Library Studies and Information Organization, 65: 24-36. (In Persian with English Summary).
Verma A.K., Meena H.R., Singh Y.P., Chander M., and Narayan, R. 2012. Information seeking and sharing behaviour of the farmers: A case study of uttar Pradesh State, India. Journal of Recent Advances in Agriculture 1 (2): 50-55.
Yusuf, S.F.G., Masika, P., and Ighodaro, D.I. 2013 Agricultural information needs of rural women farmers in Nkonkobe Municipality: The extension challenge. Journal of Agricultural Science 5 (5): 107-114.
Zamani Miandasht, N. 2004. The investigation of the factors affecting the information seeking behavior of extension managers and experts, M.A dissertation, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (In Persian).