با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

مطالعه حاضر به تعیین کارایی فنی و بررسی بازاریابی و ساختار بازار زعفران می‌پردازد. در این تحقیق جهت بررسی کارایی فنی، حاشیه‌های بازاریابی زعفران و شناسایی مسیرهای بازاررسانی از آمار پیمایشی با تکمیل 140 پرسشنامه از بهره برداران و 25 پرشسنامه خرده فروش 14 پرسشنامه عمده فروش و مصاحبه با تعدادی کارشناس کشاورزی مربوط به سال 1391 در شهرستان‌های استان خراسان رضوی و جهت تعیین ساختار بازار از آمار و اطلاعات سری زمانی 91-1374 استفاده شده است. تخمین کارایی فنی از روش DEA، برآورد حاشیه‌های بازاریابی از دیدگاه دیگبی و برای تعیین ساختار بازار از شاخص‌های نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، متوسط کارایی فنی بهره‌برداران 49/63 و حداقل و حداکثر کارایی فنی به ترتیب 04/19 و 100 می باشد. اختلاف زیاد زعفران‌کاران با حداقل و حداکثر کارایی فنی و فراوانی زیاد بهره‌برداران با کارایی کم حاکی از آن است که می‌توان با مدیریت صحیح میزان تولید را افزایش داد. متوسط حاشیه خرده‌فروشی از حاشیه عمده‌فروشی آن‌ها بیشتر بوده و متوسط ضریب هزینه بازاریابی زعفران 78/14درصد می‌باشد. یعنی به عبارت دیگر سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی زعفران 78/14 درصد است. بازار حاکم بر محصول زعفران طی دوره تحلیل انحصار چندجانبه تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A survey on technical efficiency, marketing and market structure of saffron crop, Iran

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Shaban 1
 • Abolfazl Mahmoodi 2
 • Mohsen Shawkat Fadai 3

1 Graduate Msc student, agricultural economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor agricultural economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor in agricultural economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current study attempted to determine technical efficiency as well as study the marketing and market structure of Saffarn crop in Iran. To access the research goals 140 farms, 25 retailers and 14 wholesalers randomly selected. The necessary data collected through interview and filling questionarie. Apart from this, some agricultural Expert from selected cities of Razavi province have been chosen to interview. To determine the market time-series data for the period of 1995-12 was used. To determine technical efficiency DEA method, to calculate marketing margins Digbi method and to find market structure concentration ratio and Herfindal index were used. The results indicated that, the average technical efficiency was 63.49 and minimum and maximum technical efficiency respectively 19.04 and 100, retailer margin mean of Saffron was more than wholesale margin mean and average marketing cost coefficient of Saffron was about 14.78. It means that, marketing factors share in final price is 14.78. Address to the results the Saffaran’s market structure is oligopoly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concentration ratios
 • Herfindahl Index
 • Marketing cost coefficient
 • Technical Efficiency
 1. Estakhr, M., and Ismaili, A. 2010. Analysis of internal marketing palm hearts in opioid city. Agricultural Economics Research Journal 2 (2): 126-109.
 2. Ashrafi, M, Sdralashrafy, M., and Karbasi, A. 2005. Marketing margin of grapes and raisins, Journal of Business 35: 238-213.
 3. shervaneyan, A., and Najafi, b. 1999. Marketing of tomatoes in the province. Journal of Agricultural and Development Economics 26: 97-77.
 4. Meybodi Emami, A. 2000. Measurement of efficiency and productivity (Academic and Applied). Institute for Trade Studies and Research. ISBN Publications
 5. Hassan poor, B. 2002. Economic Analysis of Production Angvrkaran Angvrv estimate technical efficiency and a Boyer Ahmad. Journal of Agricultural Economics and Development 38: 83-112
 6. Najafi, Baha al-Din., and aesthetics, M. 1994. Technical Efficiency of Wheat Farmers Fars. Journal of Agricultural and Development Economics 7: 71-86.
 7. Alshi, M., and Kumar, R. 1988. Technological change and factor shares in cotton: a case study of akoala cotton farms. Journal of Indian of Agricultural Economics 407-415.
 8. Kaliragan, K., and Folinn, J. C. 1983. The measurement of farm speeitic technical effiecncy Pakistan, Journal Economic 2: 167-180.
 9. Umesh, K. B., and Bisaliah, S. 1986. Productivity defferential between small and large farm: an econometric study. Journal of Asian Economic review 3: 17-33.
 10. Richards, I., Timothy, A.H. and Singh, H.R. 1996. Marketing order suspensions and fresh lemon Retail-FOB Margin. Journal of Agricultural and Applied Economics 51: 263-277.
 11. Salehi, J. 1995. Saffron Iran Commerce 3: 56-62.
 12. Wohlgenant, M.K., and Mullen, J.D. 1987. Modelling thefarm-retail price spread for beef, Western Journal of Agricultural Economic 12: 119-125.
 13. Akbar Zadeh, j. 2005. Factors affecting the export of Iranian saffron. Msc thesis, University of Zabol. Zabol, Iran.