دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-111 

مقاله علمی پژوهشی

1. مروری بر اثرات قلبی عروقی زعفران و مواد مؤثره آن

صفحه 3-13

بی بی مرجان رضوی؛ محسن ایمن شهیدی؛ خلیل آبنوس؛ حسین حسین زاده


3. شناسایی برخی تقلبات زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

صفحه 29-38

نسرین مشتاقی؛ الهام حمیدی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ عباس همتی کاخکی


4. برنامه عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران

صفحه 39-68

ابوالفضل معصوم زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جعفر شمسی؛ خلیل دهنوی


6. بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

صفحه 85-101

محمود شبان؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی


مقاله علمی کوتاه

7. اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در زعفران به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی

صفحه 102-111

حامد رضا بهشتی؛ جواد فیضی؛ مهناز ژیانی اصغرزاده؛ سمیه سادات فکور جنتی