با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

   با توجه به اهمیت محصول زعفران در شهرستان قائن سعی شده است به تاًثیر و کاربرد عوامل کیفی کنترل نشده در تعیین کارایی مزارع زعفران شهرستان قائن توجه شود. از این‌رو داده­های مورد استفاده شامل 173 بهره­بردار محصولات زراعی شهرستان قائن در سال 1395-1394 بود که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی جمع­آوری و پرسشنامه مربوط تکمیل شد. در این تحقیق از مدل­های یک مرحله‌ای بانکر و موری و مدل سه مرحله­ای جدید (New) در برآورد کارایی به­کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مقدار کارایی مقیاس با مقدار 82/0 بیشترین میانگین را نشان می­دهد. همچنین مقدار کارایی فنی با بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس مقدار 62/0 و 50/0 را نشان داد و این مفهوم را می­رساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی با بازده متغیر و ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب دارای پتانسیل 38% و 50% در مقدار نهاده­ها می­باشد و می­توانند نهاده­های مورد استفاده را بدون کاهش در تولید محصول کاهش دهند. همچنین مقادیر کارایی مدل بانکر و موری (مدل بدون در نظرگرفتن عوامل کیفی) تفاوتی را نسبت به مدل جدید (با در نظر گرفتن عوامل کیفی) نشان نداد لذا به نظر می­رسد نقش مقیاس فعالیت تنها در مفاهیم کارایی مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس متبلور نمی­شود بلکه دارای ارتباطی با کارایی فنی نیز می‌باشد لذا انجام مطالعات تکمیلی با تمرکز بر روی مساعدت‌های مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of uncontrolled quality inputs on saffron fields efficiency (case study: Qaen County)

نویسندگان [English]

  • Alireza Sargazi 1
  • Mahdiyeh Ghavidel 2

1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

2 PhD Student of Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol

چکیده [English]

The purpose of this paper is the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of saffron farms in the Qaen County. In this paper, we tried to study the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of saffron farms considering the importance of saffron in Qaen County. Information and data is collected through completion of 173 questionnaires in years 2015-16. The results of the research show that the efficiency of the scale with the value of 0.82 represents the highest mean. Also, the technical efficiency with constant and constant returns to the scale of 0.62 and 0.50 showed that the sample farms in terms of technical efficiency with variable and constant efficiency versus the scale have a potential of 38% and 50% in the amount of inputs and can reduce the inputs used without decreasing the production of the product. Also, the performance values ​​of the Bunker and Murray models (the model without considering the qualitative factors) did not show any difference compared with the new model (considering qualitative factors). Therefore, it seems that the role of activity scale does not appear only in the concepts of scale efficiency and type of return to scale, but it also has a relationship with technical efficiency. Thereby, doing complementary studies will focus on the activities of the scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Uncontrolled inputs
  • Data Envelopment Analysis
  • performance
  • Qaen
Arsalanbod, M. 2005. Technical efficiency, allocative and cost tomato growers in the west Azerbaijan. In Fifth Biennial Conference of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan. Iran, 21–23 May 2005, p. 25–36. (In Persian).
Banker, R.D., and Murray, W. 1986. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Journal of Management Science 30 (9): 25-41.  
Dehghanii, H., Zeraei, Gh., and Sadri, N. 2007. A survey irrigation management water use efficiency in greenhouse and issue and challenges. In the First Technical Workshop for Promotion Water Use with Cultivation Greenhouse Crop,  Iran, 1–2 Jun 2007, p. 32–50. (In Persian).
Ferija, A., Chebil, A., Speelman, S., Buysse, J., and Van Huylenbroeck, G. 2010. Water use and technical efficiencies in horticultural green houses in Tunisia. AGWAT 2808: 1- 8.
Karagiannis, G, and Sarris, A. 2004. Measuring and explaining scale efficiency with the parametric apporoach: the case of greek tobacco growerse. Journal of Agricultural Economics 33 (1): 441-451. (In Persian).
Moayedi Shahraki, A.r., Jami Ahmadi, M., and Behdani, M. 2010. MoEvaluation of energy efficiency of saffron (Crocus sativus L.) cultivation in South Khorasan. Journal of Agroecology  2 (1): 55-62. (In Persian).
Mousavi, R. 2001. Survey efficiency of wheat production. Thesis of economic science MSc, Faculty of Agriculture, University of Alameh-Tababaei, Iran. (In Persian with English Summary).
Pakravan, M.R., Mehrabi Bashraabadi, H., and Shakibaee, A.R. 2009. Determination of efficiency for rapeseed producers in Sari County. Journal of Agricultural Economics 1 (4): 92-77. (In Persian).
Sargazi, A.R., and Sabouhi, M. 2011. Estimation of excess water used in irrigation of greenhouse units of Sistan region by data envelopment analysis method. Second national conference on data envelopment analysis, Iran, 13–14 August 20011, pp. 25–36. (In Persian).
Tung, P. 2010. Thchnical efficiency of improved extensive shrimp farming in Camu province. Thesis in Fisheries, Faculty of Fisheries, Vietnam.