دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1397، صفحه 269-391 

مقاله علمی پژوهشی

1. ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 269-277

حسین صحابی؛ محسن جهان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


3. مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 291-308

زکیه شریعتمداری؛ محمود شور؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی تهرانی فر؛ احمد احمدیان


6. بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) استان خراسان رضوی

صفحه 339-353

علی اصغر پادارلو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حسن فیضی


7. بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک

صفحه 355-366

فاطمه پیرملک؛ علیرضا کرباسی؛ محمد قربانی؛ فاطمه رستگاری پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 393-533 پاییز 1397، صفحه 269-391 تابستان 1397، صفحه 125-267 بهار 1397، صفحه 3-123