با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور مشهد

2 استادیار دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه پیام نور مشهد

3 کارشناس ارشد بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

4 استادیار بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

چکیده

زمان اولین آبیاری در زعفران (Crocus sativus L.)، عاملی بحرانی است که بر کمیت و کیفیت آن تأثیرگذار می‌باشد. استفاده از کودهای آلی نیز به عنوان ابزاری جهت نیل به بهبود عملکرد زعفران بسیار موثر می‌باشد. بدین منظور، آزمایشی تحت عنوان مطالعه تأثیر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی زعفران در شرایط اقلیمی خواف، به صورت کرت‌های خردشده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی وابسته به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواف در سال زراعی 92-1391 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ اولین آبیاری (15 مهر، 30 مهر و 15 آبان ماه) و پنج سطح کود (شاهد، 5 لیتر در هکتار هیومیک اسید، 40 لیتر در هکتار هیومیک اسید، 5 تن در هکتار کود دامی و 40 تن در هکتار کود دامی) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد و تعداد گل، وزن تر کل بنه، متوسط وزن هر بنه، تعداد کل بنه، تعداد بنه سبک‌تر از 4، 6-4، 8-6 و بیشتر از 8 گرم و طول برگ بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ اولین آبیاری بر کلیه صفات مورد مطالعه به استثنای وزن تر کل بنه و متوسط وزن هر بنه زعفران اثر معنی‌داری در سطح یک درصد داشت. اثر تیمارهای مختلف کود آلی نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای تعداد بنه کمتر از 4 گرم معنی‌دار بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیش‌ترین عملکرد (613/92 کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل (80/25) و تعداد بنه با وزن 6-4 گرم (93/40) با اولین آبیاری در 30 مهرماه حاصل شد. درحالی‌که بیش‌ترین وزن تر کل بنه (58/563 گرم در مترمربع)، متوسط وزن هر بنه (58/6 گرم)، تعداد کل بنه در مترمربع (13/85)، تعداد بنه با وزن 6 تا 8 گرم (87/22) و سنگین‌تر از 8 گرم (00/8) در شرایط اولین آبیاری در تاریخ 15 آبان ماه به دست آمد. تاریخ اولین آبیاری 15 مهرماه از نظر تعداد بنه کمتر از 4 گرم و طول برگ نسبت به سایر تاریخ‌های اولین آبیاری برتری نشان داد. علاوه بر این نتایج حاکی از برتری تیمار کودی 40 تن در هکتار کود دامی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه بود. به طوری که عملکرد گل و وزن تر کل بنه در این تیمار نسبت به شاهد (بدون کود) به ترتیب 78/15 و 44/37 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of first irrigation date and organic fertilizer treatments on Saffron (Crocus sativus L.) yield under Khaf climatic conditions

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Osmani Roudi 1
  • Ali Masoumi 2
  • Hassan Hamidi 3
  • Seyed AliReza Razavi 4

1 M.Sc. Graduated in Plant Breeding, Payame Noor University of Mashhad

2 Assistant Professor of Crop Physiology, Payame Noor University of Mashhad

3 M.Sc. of Seed and Plant Improvement Recearch Departement, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research,Education & Extension Organization, Mashhad, Iran.

4 Professor of Seed and Plant Improvement Recearch Departement, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research,Education & Extension Organization, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effects of first irrigation date and organic fertilizers on growth and yield characteristics of saffron, an experiment was conducted as a split-plot based on a randomized complete-block design with three replications, in Khaf city during growing season 2013-2014. Date of first irrigation treatment in three levels (15 September, 30 October and 15 November) was allocated as main plots and fertilizer treatment in five levels (control, humic acid at 5 and 40 liters per hectare, cow manure at 5 and 40 t.ha-1) was set as subplots. Analysis of variance showed that the date of first irrigation had a significant effect on all studied traits except for total fresh weight of corm and the average weight of corm of saffron. Effects of different organic fertilizer treatments on all studied traits were significant, except for corm number with 8 g (8.00) weight were obtained in first irrigation on 6th November. The first irrigation at 7th October was superior to the other irrigation treatments for corm number with

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal manure
  • corm number
  • Corm weight
  • Humic acid
  • Number of flower
Alizadeh, A., Sayari, N., Ahmadian, J., and Mohamadian, A. 2009. Study for zoning the most appropriate time of irrigation of saffron (Crocus sativus L.) in Razavi, northern and southern Khorasan provinces. Journal of Water and Soil 23: 109-118. (In Persian with English Summary)
Amiri, M.E. 2008. Impact of animal manures and chemical fertilizers on yield components of saffron (Crocus sativus L.). American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Sciences 4: 274–279.
Anonymous. 2013. Statistical yearbook of Khorasan-e-Razavi Province 2012. Department of Agricultural Statistics. Jihad-e-Agriculture Organization in Khorasan-e-Razavi Province. (In Persian)
Bachman, G.R., and Metzger, J.D. 2008. Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource Technology 99: 3155–3161.
Behdani, M. 2005. The ecological distribution and protection of function fluctuations of saffron in Khorasan. PhD. Thesis, Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English Summary)
Behdani, M.A., Koocheki, A.R., Nassiri, M., and Rezvani Moghadam, P. 2005. Evaluation of quantitative relationships between saffron yield and nutrition (on farm trial). Iranian Journal of Field Crop Research 3: 1-14. (In Persian with English Summary)
Behdani, M.A., Nassiri, M., and Koocheki, A. 2004. Modeling saffron flowering time across a temperature gradient. Acta Horticulturae 650: 215–218.
Behzad, S., Razavi, M., and Mahajeri, M. 1992. The effect of various amounts of ammonium phosphate and urea on saffron production. International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants: Acta Horticulturae 306, 337-339.
Koocheki, A.R., Fallahi, J., Amiri, M.B., and Ehyaei, H.R. 2012. Effect of humic acid application and mother corm weight on some quantitative characteristics of saffron (Crocus sativus L.) with emphasized on ecological operations. Proceedings of the 12 nd Iranian Crop Sciences Congress. Islamic Azad University, Karaj. Iran. (In Persian with English Summary)
Mohammad-Abadi, A.A., Rezvani-Moghaddam, P., and Fallahi, H.R. 2011. Effects of planting pattern and the first irrigation date on growth and yield of saffron. Journal of Agroecology 3: 84-93. (In Persian with English Summary)
Mohammadzadeh, A.R. 2007. Influence of organic matter from various sources on the yield of soffron. Proceedings of the 10th Congress of Soil Science. Karaj. Iran. (In Persian)
Mohammadzadeh, A.R., and Pasban, M. 2007. Effects of resources and values of organic fertilizers on the yield of saffron. Proceedings of the 10th Congress of Soil Science. Karaj. Iran. (In Persian)
Mosaferi Ziaoldini, H., Alizadeh, A., and Mousavi, J. 2007. Effect of summer irrigation on performance of saffron. The Journal of Agricultural Science and Technology 21: 163-169. (In Persian with English Summary)
Munshi, A.M. 1994. Effect of N and K on the floral yield and corm production in saffron under rainfed condition. Indian Journal of Arecanut, Spices and Medicinal Plants 18: 24-44.
Sabzevari, S., Khazaie, H.R., and Kafi, M. 2010. Study on the effects of humic acid on germination of four wheat cultivars (Triticun aestivum L.). Journal of Iranian Field Crop Research 8: 473-480. (In Persian with English Summary)
Sadeghi, B., Aghamiri, A., and Negari, K. 2003. Effect of summer irrigation on saffron yield. In: Proceedings of the 3rd National Symposium on Saffron. Mashhad, Iran. pp. 171-172. (In Persian)
Saeedi Rad, M.H., and Mokhtarian, A. 2013. Principles of applied science, planting, growing, harvesting of saffron. The third edition. Publications, Research, Education, Agriculture and Natural Resources. 103 p. (In Persian)
Teimori, S., Behdani, M.A., Ghaderi, M.G., and Sadeghi, B. 2013. Investigation on the effect of organic and chemical fertilizers on morphological and agronomic of saffron (Crocus sativus L.) corm criteria. Journal of Saffron Research 1: 36-47. (In Persian with English Summary).
Temperini, O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G., and Rouphael, Y. 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effects of the age of saffron fields and plant density. Food, Agriculture and Environment 7: 19-23.