با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه‌های زعفران: موانع و ارائه راهکارها

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 457-479

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.119700.1287

چکیده
  زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی ژئوفیت-تریپلوئید بوده و بر پایه رشد بنه‌ها یا اندام‌های زیرزمینی خود، تکثیر می‌یابد. با وجود اهمیت اندازه و کیفیت بنه‌های مادری در تولید زعفران، تاکنون برنامه‌ای جامع پیرامون استانداردسازی بنه‌های آن تدوین نشده است. در این ارتباط، عدم وجود مزارع استاندارد جهت تولید بنه‌های با کیفیت، نبود معیار مشخصی ...  بیشتر