با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اسامی داوران سال 1401
نام و نام خانوادگی سمت/ سازمان رشته تخصصی شناسه پژوهشگر (ORCID)
محمد  سیدی پژوهشگر پژوهشکده زعفران تربت حیدریه کشاورزی و علوم پایه 0000-0002-0006-9898
احسان  عظیمی راد مهندسی برق- دانشگاه تربت حیدریه سایر موضوعات مرتبط با زعفران؛ فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی 0000-0001-8916-0614
سید علیرضا  حسینی کاخک دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحیو آسیب شناسی ورزشی
سایر موضوعات مرتبط با زعفران؛ علوم و صنایع دارویی و پزشکی
جعفر  یعقوبی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اقتصاد و بازاریابی 0000-0002-2849-9590
حامد  نجفی علمدارلو اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس اقتصاد و بازاریابی 0000-0002-5842-7512
محمدرضا بخشی اقتصاد کشاورزی دانشگاه بیرجند اقتصاد و بازاریابی  
حسن  فیضی عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات 0000-0003-2497-8604
سید مهدی  زیارت نیا موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات 0000-0001-6094-8256
مهسا  اقحوانی شجری دانش آموخته دکتری فردوسی مشهد سایر موضوعات مرتبط با زعفران؛ کشاورزی و علوم پایه
سودابه عین افشار مرکز تحقیقات خراسان علوم‌ و صنایع ‌غذائی‌

شیمی مواد غذایی
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی  
حامد  کاوه استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات؛ کشاورزی و علوم پایه 0000-0003-0346-5180
حسین  محمدی دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد و بازاریابی  
آرش  دوراندیش دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی اقتصاد و بازاریابی  
محمد بهزاد  امیری زراعت اکولوژی گیاهان زراعی-دانشگاه گناباد زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات؛ کشاورزی و علوم پایه 0009-0004-4225-8074
فرزاد مندنی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه کشاورزی و علوم پایه  
محمد تقی  گلمکانی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی- بیوتکنولوژی غذایی- دانشگاه شیراز فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی 0000-0001-5173-1178
پروین شرایعی دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
نشانی: مشهد، مرکز تحقیقات کشاورزی
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی 0000-0002-4278-5542
ساره  بقایی راوری گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. کشاورزی و علوم پایه 0000-0002-9881-447X
ستاره اثمری سعد آباد گروه گیاهپزشکی مرکز تحقیقات خراسان رضوی کشاورزی و علوم پایه 0000-0003-3183-457X
سیداسماعیل  رضوی هیات علمی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کشاورزی و علوم پایه  
سید حبیب اله  موسوی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و بازاریابی  
علیرضا کرباسی استادگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد و بازاریابی  
محمد  زکی عقل گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات 0000-0001-5032-8344
روح الله مرادی دانشکده کشاورزی بردسیر، گروه تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات  
سرور  خرم دل دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد کشاورزی و علوم پایه  
بصیر  عطاردی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، کشاورزی و علوم پایه  
فاطمه معلم بنهنگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- گروه اگروتکنولوژی کشاورزی و علوم پایه 0000-0009-9999-9999
حمید رضا  فلاحی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند کشاورزی و علوم پایه 0000-0002-1083-2738
حسین صحابی استادیار دانشگاه تربت حیدریه کشاورزی و علوم پایه 0000-0001-8201-3152
خانم دکتر  ملانیا عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری تخصص بیوشیمی و بیوتکنولوژی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات  
محسن خلیلی متخصص فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و گروه نوروفیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران علوم و صنایع دارویی و پزشکی  
مسعود  علی پناه گروه گشاورزی، علوم دامی، ژنتیک و اصلاح دام کشاورزی و علوم پایه  
عباس  عبدشاهی دانشکده مهندسی زراعی وعمران روستایی- دانشگاه رامین اهواز اقتصاد و بازاریابی  
حامد  رفیعی اقتصاد تولید و مدیریت- دانشگاه تهران اقتصاد و بازاریابی؛ کشاورزی و علوم پایه
سید سعید اسلامیان هیئت علمی گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان کشاورزی و علوم پایه 0000-0002-6648-3354
علی  شهیدی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند   0000-0003-0716-2144
 
 
اسامی داوران سال 1400
نام و نا خانوادگی سمت / سازمان رشته تخصصی شناسه پژوهشگر (ORCID)
عباس  عبدشاهی گروه  مهندسی زراعی وعمران روستایی- دانشگاه رامین اهواز اقتصاد و بازاریابی  
خدیجه بوذرجمهری گروه جغرافیا ، دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا  
حمید رضا  فلاحی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند کشاورزی و علوم پایه 0000-0002-1083-2738
جعفر  یعقوبی  گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اقتصاد و بازاریابی  
سید حبیب اله  موسوی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و بازاریابی  
حامد  نجفی علمدارلو گروه اقتصاد کشاورزی-دانشگاه تربیت مدرس اقتصاد و بازاریابی 0000-0002-5842-7512
روح الله مرادی گروه تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان تولیدات گیاهی  
حسن  فیضی  گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه تولیدات گیاهی 0000-0003-2497-8604
فاطمه درگاهیان گروه تحقیقات بیابان  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران. سایر موضوعات مرتبط با زعفران  
مرتضی  خداقلی گروه تحقیقات جنگلها و مراتع سایر موضوعات مرتبط با زعفران  
احمد  سام دلیری گروه اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه سید جمال الدین اسد ابادی اسد اباد همدان اقتصاد و بازاریابی  
سرور  خرم دل  گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد کشاورزی و علوم پایه  
حسنعلی  نقدی بادی گروه گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، تهران کشاورزی و علوم پایه  
فرزاد مندنی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه کشاورزی و علوم پایه  
حمیدرضا  ذبیحی گروه تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کشاورزی و علوم پایه  
حمید رضا  شریفی  گروه تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد کشاورزی و علوم پایه  
احسان  عظیمی راد  گروه مهندسی برق- دانشگاه تربت حیدریه سایر موضوعات مرتبط با زعفران؛ فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی 0000-0001-8916-0614
محمودرضا  گلزاریان گروه بیو سیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی-پردازش تصویر
کشاورزی و علوم پایه  
حمید رضا پوررضا گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد. ایران کامپیوتر  
ایرج  اله دادی گروه علوم زراعی و اصلاح نبات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران کشاورزی و علوم پایه  
مهسا  اقحوانی شجری گروه کشاورزی فردوسی مشهد سایر موضوعات مرتبط با زعفران؛ کشاورزی و علوم پایه
مهدی  ارزنلو دانشگاه تبریز-  گروه قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی کشاورزی و علوم پایه  
میلاد  آئینی گروه گیاهپزشکی - بیماری شناس
دانشگاخ شهید چمران
گیاهپزشکی  
سعید  طریقی گروه گیاهپژشکی گرایش: پروکاریوت های بیماری زا در گیاهان دانشگاه فردوسی کشاورزی و علوم پایه  
حامد  کاوه  گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات؛ کشاورزی و علوم پایه 0000-0003-0346-5180
محمود  احمدپور برازجانی  گروه اقتصاد کشاورزی  دانشگاه زابل اقتصاد و بازاریابی 0000-0003-1534-5282
امین  طاهری گراوند گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه لرستان فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی  
محرم منصوری زاده گروه کامپیوتر دانشگاه بو علی-  ارتباط هوشمند انسان و ماشین، یادگیری ماشین، بینائی ماشین و پردازش تصاویر، سایر موضوعات مرتبط با زعفران  
علی  ماروسی گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه سایر موضوعات مرتبط با زعفران  
امیر سالاری  گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه کشاورزی و علوم پایه  
علیرضا  سیروس مهر گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران کشاورزی و علوم پایه 0000-0002-9764-6216
علیرضا  کرباسی  گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد مدعو دانشگاه تربت‌حیدریه اقتصاد و بازاریابی  
علی شهیدی گروه آب دانشگاه بیرجند کشاورزی و علوم پایه 0000-0003-0716-2144
سید سعید اسلامیان گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان هیدرولوژی  
رضا اسماعیلی  گروه اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی اقلیم شناسی  
مهرداد ایرانشاهی  گروه فارماکوگنوزی  ، دانشکده داروسازی علوم و صنایع دارویی و پزشکی  
حسین حسین زاده  گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد. علوم و صنایع دارویی و پزشکی 0000-0002-3483-851X
محمد رضا  بخشی  گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه بیرجند اقتصاد و بازاریابی  
محموذ  دانشور گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سیاست و توسعه کشاورزی
اقتصاد و بازاریابی؛ کشاورزی و علوم پایه 0000-0003-3063-3418
حسین صحابی  دانشگاه تربت حیدریه کشاورزی و علوم پایه  
علی  ایزدی دربندی   دانشگاه تهران-  گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
(ژتنیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
سید مهدی  زیارت نیا گروه پژوهشی علوم و صنایع غذایی -  بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات 0000-0001-6094-8256
علی اشرف  جعفری گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
حسن  برزگر گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی 0000-0002-5188-3582
محمد  حجتی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی 0000-0001-9873-0914
مجید عزیزی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران کشاورزی و علوم پایه  
 
اسامی داوران سال 1399
نام داور وابستگی سازمان
حسن  مکاریان  دانشگاه شاهرود
سید محسن حسام زاده حجازی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جواد رضائی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علیرضا  بندانی دانشگاه تهران
حجت  امامی  دانشگاه فردوسی مشهد
رضا  صدر آبادی حقیقی  دانشگاه آزاد مشهد
حسین  حمامی دانشگاه بیرجند
عباس  عبدشاهی دانشگاه رامین اهواز
جعفر  یعقوبی دانشگاه زنجان
علی شهیدی دانشگاه بیرجند
علی اشرف  جعفری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد رضا  بخشی دانشگاه بیرجند
حسین صحابی استادیار دانشگاه تربت حیدریه
خدیجه بوزرجمهری  دانشگاه فردوسی مشهد
محمد  قربانی  دانشگاه فردوسی مشهد
حامد  نجفی علمدارلو دانشگاه تربیت مدرس
سید حبیب اله  موسوی  دانشگاه تربیت مدرس تهران
حامد  رفیعی دانشگاه تهران
روح الله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد  جوادی  دانشگاه پیام نور، ایران
سعید  صمدیان فرد دانشگاه تبریز
امیر سالاری دانشگاه میناب
حمید رضا  شریفی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سرور  خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد
سودابه عین افشار مرکز تحقیقات خراسان علوم‌ و صنایع ‌غذائی‌
مرضیه حسینی نژاد پژوهشکده صنایع غذای 
پروین شرایعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
محمدباقر رضایی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
مهدی  محب الدینی  دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود  تقی زاده  دانشگاه فردوسی مشهد
حسن  فیضی دانشگاه تربت حیدریه
مهسا  اقحوانی شجری دانش آموخته دکتری فردوسی مشهد
محمد حسین لباسچی مؤسسه تحقیقات جنگلهاومراتع
حامد  کاوه دانشگاه تربت حیدریه
حمید رضا  فلاحی  دانشگاه بیرجند
حسن  برزگر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد تقی  گلمکانی دانشگاه شیراز
شمسعلی  رضازاده گروه  فارماکوگنوزی و داروسازی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی )
اکرم  پزشکی نجف آبادی گروه  علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
گرایش: شیمی مواد غذایی
لیلا  جعفری مدیر گروه مهندسی کشاورزی  دانشگاه هرمزگان
اگرواکولوژی
حسین  بدری پور سازمان جنگل ها و مراتع
حسین  محمودی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
عبدالمجید  مهدوی دامغانی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
راضیه  عظیمی اترگله  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
آیدین  حمیدی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
عباس  خاشعی سیوکی  دانشگاه بیرجند
آرش  دوراندیش دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی عزتی  دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمود  صوتی خیابانی دانشگاه تبریز
عبداله ملا فیلابی پژوهشکده علوم صنایع غذایی مشهد
دانیال  کهریزی دانشگاه رازی
علی  ایزدی دربندی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران
عادل دباغ محمدی نسب  دانشگاه تبریز
مرتضی  خداقلی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، رئیس بخش تحقیقات مرتع
اسامی داوران سال 1398
 
نام داور وابستگی سازمان
سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حامد  رفیعی دانشگاه تهران
محمد  خنجری صادق دانشگاه بیرجند
محمد  کاوسی کلاشمی دانشگاه گیلان
سید محسن حسام زاده حجازی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حامد  ابراهیمیان دانشگاه تهران
سارا سنجانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محمد رضا  بخشی  دانشگاه بیرجند
فاطمه سفیدکن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حامد  نجفی علمدارلو دانشگاه تربیت مدرس
محمد صادق ابراهیمی  دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم عسکری دانشگاه شیراز
علی  ایزدی دربندی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران
دانیال  کهریزی دانشگاه رازی
علی مهرآفرین  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
مجید  امینی دهقی دانشگاه شاهد
مرتضی عزتی  دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدعلی  زارع چاهوکی مرتعداری دانشگاه تهران تهران
سعید  طریقی  دانشگاه فردوسی
خلیل بردی  فتوحی فر دانشگاه تهران
ناصر  صفایی  دانشگاه تربیت مدرس
حمید رضا  فلاحی  دانشگاه بیرجند
محسن  زواره دانشگاه گیلان
محمدباقر رضایی انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سید وحید اسلامی  دانشگاه بیرجند
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد
حسن  فیضی  دانشگاه تربت حیدریه
سرور  خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد
حامد  کاوه دانشگاه تربت حیدریه
علی اشرف  جعفری  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرضیه حسینی نژاد پژوهشکده صنایع غذایی
محمد  سیدی پژوهشگر پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
رضا  نجارزاده دانشگاه تربیت مدرس
سودابه عین افشار مرکز تحقیقات خراسان علوم‌ و صنایع ‌غذائی‌
سودابه عین افشار دانشگاه مازندران
سعید  نظیفی دانشگاه شیراز
سید علیرضا  وکیلی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا  ولی زاده دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا  گلزاریان دانشگاه فردوسی مشهد
محمود  سلطانی فیروز دانشگاه تهران
ابوذر  نصیراحمدی دانشگاه کاسل آلمان
محرم منصوری زاده دانشگاه بو علی
فرشید اشراقی  اقتصاد کشاورزی گرگان
حسن  برزگر  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
الناز  میلانی  جهاد دانشگاهی مشهد
مرضیه  علیزاده  دانشگاه رازی
حسنعلی  واحدی دانشگاه رازی
محمدرضا  عبدی  دانشگاه اصفهان
اکرم حلاج نیا  دانشگاه فردوسی مشهد
حجت  امامی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید  مؤذنی دانشگاه فردوسی مشهد
جمیل واعظی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه  پیرانی اسگویی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا  صدر آبادی حقیقی  دانشگاه آزاد مشهد
عبداله ملا فیلابی  پژوهشکده علوم صنایع غذایی
حسین  حمامی  دانشگاه بیرجند
الهام  الهی فرد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان
عباس  عبدشاهی دانشگاه رامین اهواز
جعفر  یعقوبی  دانشگاه زنجان
نسرین  مشتاقی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت دانشگاه فردوسی مشهد
مجید رستمی  دانشگاه ملایر
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد
تکتم  محتشمی استادیار اقتصاد کشاورزی
حسین صحابی دانشگاه تربت حیدریه
محمد  قربانی دانشگاه فردوسی مشهد
خدیجه  بوزرجمهری دانشگاه فردوسی مشهد
آرش  دوراندیش دانشگاه فردوسی مشهد
 
اسامی داوران سال 1397
نام داور وابستگی سازمانی
شهرام   امیرمرادی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
روح الله مرادی دانشکده کشاورزی بردسیر، گروه تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه شفیعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
تکتم  محتشمی دانشگاه تربت حیدریه
امیر حسین  بیکی دانشگاه قم
حسین صحابی دانشگاه تربت حیدریه
علیرضا  سیفی دانشگاه فردوسی مشهد
سرور  خرم دل  دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا  فلاحی  دانشگاه بیرجند
حامد  نجفی علمدارلو دانشگاه تربیت مدرس
حامد  کاوه  دانشگاه تربت حیدریه
جلیل فرزادمهر دانشگاه تربت حیدریه
حسن  فیضی  دانشگاه تربت حیدریه
سید مهدی  جعفری  دانشگاه گرگان
حمیدرضا  ذبیحی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد حسین امینی فرد دانشگاه بیرجند
قربانعلی  اسدی  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آیدین  حمیدی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمد رضا  احتشامی  دانشگاه گیلان
ابراهیم  کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی
محمود  بیات  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد بنایان اول  دانشگاه فردوسی مشهد
سارا سنجانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حامد  رفیعی  دانشگاه تهران
محمد  کاوسی کلاشمی دانشگاه گیلان
محمد خداوردیزاده دانشگاه ارومیه
بهنام  کامکار دانشگاه گرگان
محمد رضا  بخشی  دانشگاه بیرجند
جعفر  یعقوبی دانشگاه زنجان
عباس  عبدشاهی دانشگاه رامین اهواز
فرشید اشراقی دانشگاه گرگان
آرش  دوراندیش  دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر علی زاده عضو هیات علمی
علی  ایزدی دربندی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران
مهسا  اقحوانی شجری دانش آموخته دکتری فردوسی مشهد
احمد احمدیان  دانشگاه تربت حیدریه
سید علیرضا بهشتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, مشهد
رضا  صدر آبادی حقیقی دانشگاه آزاد مشهد
شهرام  بانچ شفیعی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عباس  خاشعی سیوکی دانشگاه بیرجند
محمود دانشور  دانشگاه فردوسی مشهد
حامد منصوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
هادی  رمضانی اعتدالی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
ایرج  اله دادی  پردیس ابوریحان،دانشگاه تهرا، پاکدشت، تهران، ایرا
علیرضا  کرباسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صادق ابراهیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهلول  عباس زاده  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
منصور مومنی دانشگاه تهران
محمد حسین عباسپورفرد  دانشگاه فردوسی مشهد
محسن  جهان دانشگاه فردوسی مشهد
مجید  اسماعیلیان دانشگاه اصفهان  
مهدی  جباری نوقابی  دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد
حسن مکاریان دانشگاه شاهرود
سید محسن حسام زاده حجازی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زهرا طهماسبی دانشگاه ایلام
عبداله ملا فیلابی ژوهشکده علوم صنایع غذایی
محمد  قربانی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی  فراوانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی  محبی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامکار  جایمند  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه سفیدکن  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور