با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران‌کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ احمد وندکی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.132153.1301

چکیده
  ریسک در فعالیت‌های کشاورزی، تأثیر بسزایی در تولیدات کشاورزی دارد و ریسک تولید کشاورزان بر اقتصاد خانوار به تبع آن بر اقتصاد جامعه اثر گذار است. از این­رو شناسایی عوامل و تعیین کننده­های مهم مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک زعفران­کاران قاینات صورت گرفته ...  بیشتر