با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران

فاطمه نصیریان؛ علی سروش زاده؛ فائزه قناتی؛ حسین اورکی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 145-154

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7272

چکیده
   به‌منظور ارزیابی اثر دمای محیط ریشه بر رشد و فعالیت آنتی اکسیدانت‌های موجود در بنه زعفران، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط اتاق رشد اجرا گردید. در این آزمایش اثر دو دمای 1±23 و 1±33 درجه سانتی‌گراد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و اکسین ...  بیشتر