با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
سرهم‌بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفران

محمدرضا رضائی؛ حمید رضا شریفی؛ علیرضا سیفی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.318852.1446

چکیده
  گیاهCrocus sativus ، گیاهی تریپلویید است که به روش رویشی با استفاده از بنه تکثیر می­شود. به دلیل تولید مثل غیرجنسی، تفرق صفات و تنوع ژنتیکی در این گیاه با محدودیت مواجه است. نشانگرهای EST-SRR مزایایی از جمله هم­غالبیت، اختصیاصیت برای لوکوس خاص و پلی­مورفیسم بالا نسبت به نشانگرهای دیگر دارند. با توجه به دردسترس بودن داده­های ترنسکریپتوم، ...  بیشتر