با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصول زعفران

الناز نجاتیان پور؛ محمد قدوسی؛ جواد حسن پور

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 513-529

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.92906.1249

چکیده
  کشاورزی بدلیل وابستگی به متغیرهای بیولوژیکی و شرایط اقلیمی دارای شرایط ویژه ایی است. رفتار این متغیرها تاثیر چشمگیری بر روی عملکرد محصولات کشاورزی و درآمد کشاورز دارد. بنابراین در این بخش تشخیص و ارزیابی ریسک ها برای تصمیم گیری صحیح و دستیابی به نتایج درست بسیار حائز اهمیت است. تربت حیدریه مهمترین مرکز کشت و تولید زعفران در خراسان ...  بیشتر