با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
استخراج وتعیین کروسین در نمونه های زعفران بااستفاده ازمیکرواستخراج مایع-مایع پخشی

سمیه حیدری؛ مریم خلیلی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 225-237

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38674

چکیده
  اصلی‌ترین عامل ایجاد قدرت رنگی در زعفران ترکیبی به نام کروسین به فرمول شیمیایی C44H64O24 است. کروسین یکی از چند کاروتنویید محدود موجود در طبیعت است که به‌آسانی در آب حل می‌شود. این حلالیت یکی از دلایل کاربرد وسیع آن به‌عنوان رنگ دهنده در مواد غذایی و دارویی نسبت به سایر کاروتنوییدها می‌باشد. قدرت رنگی زعفران یکی از پارامترهای عمده تعیین ...  بیشتر

کشاورزی و علوم پایه
تاثیر حلال در پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های زعفران به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور- اسپکتروفتومتری UV- Vis

سمیه حیدری

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 96-115

https://doi.org/10.22048/jsat.2013.4813

چکیده
  در این پژوهش از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور – اسپکتروفتومتری UV- Vis به‌منظور استخراج و اندازه گیری آلاینده کادمیوم در نمونه‌های زعفران استفاده شد. اتانول به عنوان حلال پخشی، 1- آندکانول به عنوان حلال استخراج و استون به‌عنوان حلال رقیق کننده استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که نوع و حجم حلال پخشی، ...  بیشتر