با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بنه بر عملکرد گل و صفات فیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی دشت ورامین

فاطمه قبادی؛ مجید قربانی جاوید؛ علی سروش‌زاده

دوره 2، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 265-276

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.8620

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و اندازه بنه‌ مادری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی زعفران، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران واقع در دشت خشک ورامین در سال زراعی 93-1392 به اجرا درآمد. چهار تاریخ کاشت 20 خرداد، 16 شهریور، 5 مهر و 20 مهر و ...  بیشتر