با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
بررسی ارتباط بین اقلیم و اگروتوریسم زعفران در منطقه قاینات

مرتضی اسمعیل نژاد

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 145-155

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10388

چکیده
  اقلیم مهم‌ترین عامل در توسعه صنعت توریسم محسوب می‌شود. مسافرت‌های گروهی و دسته‌جمعی با شرایط آب و هوایی پیوند می‌خورد. عامل ارتفاع و اعتدال درجه حرارت به همراه مناسب بودن شکل ظاهری زمین و قابلیت دسترسی آن، از عواملی محسوب می‌شوند که شرایط توریسم را فراهم می‌آورند. شهرستان قاینات با توجه به داشتن زمین‌های زراعی مناسب برای کشت ...  بیشتر