با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
مطالعه امکان تولید آفلاتوکسین B1 در زعفران و محصولات حاصل از آن

عباس محمدی؛ سیمین نجار؛ فهیمه سنگی کاظم آباد

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 185-194

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.29711.1098

چکیده
  زعفران از با ارزش‌ترین محصولات دارویی استان‌های خراسان­رضوی و جنوبی است که در تمام مراحل برداشت، انتقال و انبارداری ممکن است به گونه‌های مختلف قارچ Aspergillus آلوده گردد. یکی از توکسین­های ناشی از این آلودگی، آفلاتوکسینB1 است. این پژوهش با هدف بررسی تولید این توکسین توسط قارچ Aspergillus flavus در مراحل مختلف برداشت، انتقال و انبارداری زعفران ...  بیشتر