با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترا، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.)یکی از محصولات کشاورزی با ارزش می­باشد که فقط در مناطق محدودی از دنیا کشت می­شود. امروزه با توجه به ارزش اقتصادی زعفران، کشاورزان زیادی بدون توجه به توانایی و قابلیت اراضی برای کشت این گیاه، صرفاً با توجه به مشابهت اقلیمی اقدام به کشت آن در برخی مناطق کشور نموده­اند که گاهی اوقات نتایج رضایت­بخشی در پی نداشته است. پیش­بینی عملکرد زعفران با توجه به خصوصیات خاک می­تواند به ارزیابی قابلیت اراضی برای کشت این گیاه ارزشمند کمک نماید. بدین منظور در یکی از مناطق جدید کشت زعفران در منطقه وامنان استان­ گلستان، تعداد 100 نمونه خاک برداشت و خصوصیات فیزیکی و شیمیائی شامل درصد اجزای تشکیل دهنده بخش معدنی بافت خاک، عناصر غذایی فسفر و پتاسیم قابل دسترس، نیتروژن کل، شاخص واکنش خاک، هدایت الکتریکی، ماده آلی و کربنات کلسیم معادل پس از برداشت، وزن تر گل زعفران بر حسب کیلوگرم در هکتار به دست آمد. با استفاده از شبکه­ عصبی مصنوعی و ایجاد مدل­های متفاوت با مجموعه داده­های متفاوتی از خصوصیات خاک به عنوان ورودی و عملکرد زعفران به عنوان خروجی، توانایی این مدل در پیش­بینی عملکرد زعفران با مدلهای رگرسیونی مقایسه شد. بر اساس نتایج ضریب همبستگی، مؤثرترین عوامل بر عملکرد زعفران، فسفر قابل دسترس و ماده آلی بودند. بررسی نتایج مدل­های ایجاد شده در دوره آزمون نشان داد مقادیر ضریب تبیین (R2) از 45/0 تا 89/0 متغیر می­باشد. با بررسی مدل­های برتر می­توان نتیجه­گیری نمود که مدل بهینه در برآورد عملکرد زعفران وقتی به دست آمد که فسفر، ماده آلی، آهک و پتاسیم ورودی­های مدل بودند و مقادیر R2 و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) آن نیز به ترتیب برابر 874/0 و 996/0 کیلوگرم بر هکتار به دست آمدند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of Saffron Yield based on Soil properties Using Regression and Artificial Neural Networks Models in the Vamenan Region of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tashakkori 1
  • Ali Mohammadi Torkashvand 2
  • Abbas Ahmadi 3
  • Mehrdad Esfandiari 2

1 Ph.D, Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Soil Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is one of the most expensive crop which is grown in restricted areas of the world. Due to its economic values, some farmers, based on similarities of climatic conditions have cultivated it in some regions of country regardless of land capability and suitability, which sometimes the result was not satisfactory. Saffron yield prediction based on soil properties enables us to assess the land suitably for cultivation of this valuable plant. For this purpose, 100 soil samples were collected from Vamenan Saffron fields in Golestan province and the soil chemical and physical properties including the percentage of constituents of the mineral part of soil texture (Sand, Silt, Clay), Phosphorus, potassium, Nitrogen, pH, Electrical Conductivity (EC), Organic matter and Calcium Carbonate Equivalent were measured. In addition, the weight of Saffron wet flower (kg.Ha-1) was measured. In the present study, various combinations of soil properties as input were applied and nine models were developed using artificial neural networks and multiple linear regression models for predicting the saffron yield. Performance of the models was validated using Root Mean Square Error (RMSE), Correlation Coefficient (R) and Geometric Mean of Error Ratio (GMER) methods. The results of the correlation analyses showed phosphorus and organic matter are most effective factors in the production of Saffron. Results showed that performance of the models is much different where R2 value varies from 0.45 to 0.89. Comparing the performance of Saffron yield estimation models indicated the optimal model was obtained from the combination of phosphorous, organic matter, potassium and calcium carbonate equivalent as input and values of R2 and RMSE equal to 0.874 and 0.996 kg.ha-1, respectively.Evaluation of model results indicated that the coefficient varied was obtained from 0.45 to 0.89. The best model in saffron yield estimation was obtained when phosphorous, organic matter, potassium and electrical conductivity were as the input, so that values of R2 and root mean square error (RMSE) were obtained 0.891 and 0.89 kg.ha-1, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron Yield
  • Soil Texture
  • Multilayer Perceptron
  • Phosphorus
  • Golestan
Aghhavani-Shajari, M., Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A., Fallahi, H.R., and Taherpour Kalantari, R. 2015. Evaluation of the effects of soil texture on yield and growth of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 311-322. (In Persian).
Akbarpour, A., Khorashadizadeh, O., Shahidi, A., and Ghochanian, E. 2013. Performance evaluation of artificial neural network models in estimate production of yield saffron based on climate parameters. Journal of Saffron Research 1 (1): 27-35.
Behdani, M.R., Koochaki, A., Nasiri, M., and Rezvani, P. 2006. Evaluation of quantitative relationships between saffron yield and nutrition (on farm trial). Iranian Journal of Crop Research 3 (1): 1-14. (In Persian).
Behdani, M.A., Jami-alahmadi, M., and Akbarpoor, A. The evaluation of plant effective indices on growth and production of saffron agro ecosystem in Southern Khorasan. Acta Horticulture 850: 179-184.
Chaji, N., Khorassani, R., Astaraei, A., and Lakzian, A. 2013. Effect of phosphorous and nitrogen on vegetative growth and production of daughter corms of saffron. Journal of Saffron Research 1: 1-12.
Cybenko, G. 1989. Dynamic load balancing for distributed memory multiprocessors. Journal of Parallel and Distributed Computing 7 (2): 279-301.
Dole, J.M., and Wilkins, H.F. 1999. Floriculture principles and species. Prentice Hall 537-545.
Fageria, N.K., Moreira, A., and Dos Santos, A.B. 2013. Phosphorus uptake and use efficiency in field crops. Journal of Plant Nutrition 36 (13): 2013-2022.
Fausett, L.V. 1994. Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms, and applications.  Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 329p.
Gonzalez-Fernandez, I., Iglesias-Otero, M.A., Esteki, M., Moldes, O.A., Mejuto, J.C., and Simal-Gandara, J.A. 2018. Critical review on the use of artificial neural networks in olive oil production, characterization and authentication. Critical Reviews in Food Science and Nutrition pp.1-14.
Haynes, R.J., and Naidu, R. 1998. Influence of lime, fertilizer and manure applications on soil organic matter content and soil physical conditions: Nutrient Cycling in Agroecosystems 51: 123-137.
Hesse, P.R. 1971. A Text Book of Soil Chemical Analysis. John Murray. London.
Jain, S.K., Nayak, P.C., and Sudheer, K.P. 2008. Models for estimating evapotranspiration using artificial neural networks, and their physical interpretation. Hydrological Processes 22 (13): 2225-2234.
 Khadempour, F., KhasheiSiuki, A., and Behdani, M.A. 2020. Evaluation of the efficiency of Lazy algorithm in estimating yield of Saffron based on climatic parameters. Saffron Agronomy and Technology 8 (2): 295-304.
Knudsen, D., Peterson, G.A., and Pratt, P.F. 1982. Lithium, sodium, and potassium. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties pp. 225-246.
Koocheki, A., Rezvani-Moghaddam, P., and Fallahi, H.R. 2016. Effects of planting dates, irrigation management and cover crops on growth and yield of saffron (Crocus sativa L.). Journal of Agroecology 8 (1): 435-451. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M. 2015. Relationship between nitrogen and phosphorus use efficiency in saffron (Crocus sativus L.) as affected by mother corm size and fertilization. Industrial Crops and Products 71: 128-137.
Kouzegaran, S., Baygi, M.M., Babaeian, I., and Khashei-Siuki, A. 2020. Modeling of the saffron yield in Central Khorasan region based on meteorological extreme events. Theoretical and Applied Climatology 139 (3):1207-1217.
Munshi, A.M. 1994. Effect of N and К on the floral yield and corn production in saffron under rain-fed condition. Indian Journal of Cocoa, Arecanut Spices 18: 24-44.
Nadian, H., Nateghzadwh, B., and Jafari, S. 2012. Effect of salinity and nitrogenfertilizers on some quantity and quality parameters of sugarcane (Saccharum sp.). Journal of Food Agriculture and Environment 10: 470-474.
Naghizadeh, M., Gholami-shabestari, M., and Shamsaddin-saied, M. 2014. The study of some physiological responses of three Iranian saffron (Crocus sativus L.) landraces to salinity stress. Saffron Agronomy and Technology 2 (2): 127-136. (In Persian).
Niazian, M., Sadat-Noori, S.A., and Abdipour, M. 2018. Modeling the seed yield of Ajowan (Trachyspermum ammi L.) using artificial neural network and multiple linear regression models. Industrial Crops and Products 117: 224-234.
Ranjbar, A., Emami, E., Karimi Karouyeh, A., and Khorassani, R. 2015. Determining the most important soil properties affecting the yield of Saffron in the Ghayenat area. Journal of Water and Soil 29 (3): 673-682. (In Persian).
Rashed-Mohsel, M.H., Azizi, J., and Sabet-Teimouri, M. 2006. Examination of Crocus sativus L. response to organic and inorganic fertilizers. The Second International Symposium on Technology and Agronomy of Crocus sativus, L-Mashhad- Iran. (In Persian).
Rezvani-Moghaddam, P., Khorramdel, S, and Mollafilabi, A. 2015, Evaluation of soil physical and chemical characteristics impacts on morphological criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Saffron Research 3 (2): 188-203. (In Persian).
Riahi-Modavar, H., Khashei-Siuki, A., and Seifi, A. 2017. Accuracy and uncertainty analysis of artificial neural network in predicting saffron yield in the south Khorasan province based on meteorological data. Saffron Agronomy and Technology 5 (3): 55-71. (In Persian).
Rostami, M., Mohmmad-Parast, B., and Golfam R. 2015. The effect of different levels of salinity stress on some physiological characteristics of saffron (Crocus Sativus L.). Saffron Agronomy and Technology 3 (3): 177-193. (In Persian).
Sabet-Teimouri, M., Kafi, M., Avarseji, Z., and Orooji, K. 2010. Effect of drought stress, corm size and corm tunic on morphoecophysiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) in greenhouse conditions. Agroecology 2 (2): 323-334. (In Persian).
Salari, A., Bashiri, M., Maroosi, A. 2017. forecasting saffron yield using data mining and determining climate parameters influencing its yield in the province of Khorasan Razavi. Journal of Saffron Research 5 (1): 1-17. (In Persian).
Shahandeh, H., and Mousavi, M.A. 1998. ssessment of physico-chemical properties of soil in relation to water and Crocus sativus L. in Gonabad. Khorasan Researech Center. (In Persian).
Shirdeli, A., and Tavassoli, A. 2015. Predicting yield and water use efficiency in saffron using models of artificial neural network based on climate factors and water. Saffron Agronomy and Technology 3 (2): 121-131. (In Persian).
Singh, H. 2017. Development of a crop yield prediction model for corn using an artificial neural network and high resolution remotely sensed imagery. Doctoral Dissertation, McGill University Montreal (Quebec), Canada.
Temperini, O., Rea, R., Temperini, A., Colla, G., and Rouphael, Y. 2009. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in Italy: Effects of the age of saffron fields and plant density. Journal of Food, Agriculture and Environment 7 (1): 19-23.
Tietje, O., and Hennings, V. 1996. Accuracy of the saturated hydraulic conductivity prediction by pedotransfer functions compared to the variability within FAO textural classes. Geoderma 69: 71-84.
Torkashvand. A.M., Ahmadi, A, and Nikravesh, N.L. 2017. Prediction of kiwifruit firmness using fruit mineral nutrient concentration by artificial neural network (ANN) and multiple linear regressions [MLR). Journal of Integrative Agriculture 16 (7): 1634-1644.
Zabihi, H., and Feizi., H. 2014. Saffron Response to the Rate of Two Kinds of Potassium Fertilizer', Saffron Agronomy and Technology 2 (3): 191-198. (In Persian).