با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

بیماری پوسیدگی فوزاریومی یکی از مهم­ترین بیماری‌های قارچی بنه زعفران در سراسر جهان است که می‌تواند منجر به کاهش عملکرد محصول و کیفیت بنه‌های دختری تولید شده شود. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی عوامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی بنه زعفران و بررسی میزان بیماریزایی آن‌ها می‌باشد. به­منظور شناسایی گونه‌های Fusarium عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی از بنه‌های زعفران دارای علایم پوسیدگی از مزارع مختلف استان‌های همدان، گلستان، کرمان، کردستان، سمنان، کرمانشاه، اردبیل، آذربایجان­شرقی، خراسان­شمالی، خراسان­رضوی، اصفهان و خراسان­جنوبی نمونه‌برداری شد. جدایه‌های قارچی پس از جداسازی و خالص‌سازی، بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و آغازگرهای اختصاصی گونه شناسایی و تأیید شدند. همچنین میزان بیماریزایی جدایه‌ها با آزمون بیماریزایی به‌صورت مصنوعی در گلخانه مطابق اصول کخ، روی بنه‌های زعفران بررسی شد. نتایج نشان داد که حدود 6/38 درصد از نمونه‌ها، در دامنه 1 تا 5 درصد، آلوده به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بودند. در مجموع، بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و مولکولی 33 جدایه متعلق به گونه‌های Fusarium oxysporum (26 جدایه، 8/78 درصد) و F. solani sensu lato (7 جدایه، 2/21 درصد) شناسایی شدند. نتایج آزمون بیماریزایی نشان داد که تمامی جدایه‌های Fusarium spp. بیماریزا بوده  و درجات مختلفی از شاخص بیماری را نشان می‌دهند. نتایج تعیین آزمون فرم اختصاصی گونه F. oxysporum روی گیاهان مختلف نشان داد که تمامی جدایه‌ها روی گلایول، زنبق و زعفران زینتی ایجاد پژمردگی و زردی اندام‌های هوایی، بافت‌مردگی و پوسیدگی اندام زیرزمینی نموده و تحت عنوان F. oxysporum f. sp. gladioli نام گرفتند. این اولین گزارش در مورد شناسایی گونه F. oxysporum f. sp. gladioli از مزارع زعفران در شهرستان‌های ملایر، بیجار، کنگاور، پارس آباد، مرند، نطنز، نجف­آباد و گونه F. solani sensu lato از مزارع زعفران در شهرستان‌های آزادشهر، شیروان، اسفراین، کاشمر، نجف آباد، بشرویه از روی بنه زعفران می­باشد. یافته‌های این پژوهش، دیدگاه‌های جدیدی را درباره وضعیت سلامت بنه‌های زعفران به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ارائه می‌دهد که می‌تواند در بازنگری استاندارد ملی سلامت بنه‌های زعفران و تعیین مناطق مستعد برای کشت بنه گواهی شده در ایران، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation into the Prevalence of Fusarium Corm Rot Disease in Saffron Fields of Iran

نویسندگان [English]

  • Nima Khaledi 1
  • Mahdi Rezaei 1
  • Mojtaba Alizadeh Farddarabad 2

1 Assistant professor, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

2 MSc., Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

چکیده [English]

Fusarium rot disease is one of the most important fungal diseases of saffron corms worldwide, which can lead to a decrease in product yield and the quality of daughter corms produced. The objective of this study was to isolate and identify agents responsible for Fusarium corm rot in saffron, as well as to assess their pathogenicity. In order to determine the Fusarium species from saffron corms with rotting symptoms were sampled from the different fields in provinces of Hamadan, Golestan, Kerman, Kurdistan, Semnan, Kermanshah, Ardabil, East Azerbaijan, North Khorasan, Razavi Khorasan, Isfahan, and South Khorasan. After isolation and purification, fungal isolates were identified and confirmed based on morphological characteristics and species-specific primers. Also, the pathogenicity of the isolates was artificially tested in the greenhouse on saffron corms according to Koch’s principles. The results indicated that approximately 38.6% of the saffron corms were infected with fusarium rot disease in the 1 to 5% range. 33 isolates were identified based on morphological and molecular characteristics belonging to F. oxysporum (26 isolates, 78.8%) and F. solani sensu lato (7 isolates, 21.2%). The pathogenicity tests revealed that all Fusarium isolates were pathogenic, displaying varying levels of disease index.The result of the host range test of F. oxysporum on different plants revealed that all isolates caused wilting and yellowing of aerial organs, necrosis and rotting of underground organs on Gladiolus (Gladiolus communis L.), Irises (Iris germanica L.) and Crocus (Crocus vernus L.) and was called as F. oxysporum f. sp. gladioli. This is the first report on identification of F. oxysporum f. sp. gladioli from saffron fields in Malayer, Bijar, Kangavar, Parsabad, Marand, Natanz, Najafabad and f F. solani sensu lato from saffron fields in Azadshahr, Shirvan, Esfarayen, Kashmar, Najafabad, Boshruyeh on saffron corms. The findings of this research provide new insights into the health status of saffron corm against fusarium rot disease, which can be used for the revision of the national standard for saffron corms and determining suitable areas for certified corm production of saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathogenicity
  • Morphological
  • Identification
  • Molecular
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Mohammadnia-Afrozi, S., Esfandiarpour, E., & Abbasi Taleghani, R. (2021). Agricultural Statistics. Ministry of Agriculture-Jihad. Available at Web site https://maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/amarbaghi1400.pdf.
Ahrazem, O., Rubio-Moraga, A., Castillo-Lopez, R., Trapero-Mozos, A., & Gómez-Gómez, L. (2010). Crocus sativus pathogens and defence responses. In A.M. Husaini (ed). Functional Plant Science and Biotechnology. Special Issue: Saffron. Global Science Book Isleworth, UK. p. 81-90. Available at Web site http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf.
Amiri-Jami, A. (2023). On the role of saffron bulb infection to soil born fungi on biology, behavior and damage of bulb Mite Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). Journal of Iranian Plant Protection Research, 37, 33-43. https://doi.org/10.22067/jpp.2023.79914.1118.
Aymani, I.E., Qostal, S., Mouden, N., Selmaoui, K., Touhami, A.O., Benkirane, R., & Douira, A. (2019). Fungi associated with saffron (Crocus sativus) in Morocco. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 20, 1180-1188. Available at Web site https://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4840/4479.
Avan, M., Palacıoğlu, G., Aksoy, C., Kaya, R., Bayraktar, H., Katırcıoğlu, Y.Z., & Maden, S. (2021). Characterization and pathogenicity of Rhizoctonia species causing root rot and damping-off on sugar beet in Turkey. Current Microbiology, 78, 1939-1948. https://doi.org/10.1007/s00284-021-02470-4.
Baba, S.A., Mohiuddin, T., Basu, S., Swarnkar, M. K., Malik, A.H., Wani, Z.A., Abbas, N., Singh, A.K., & Ashraf, N. (2015). Comprehensive transcriptome analysis of Crocus sativus for discovery and expression of genes involved in apocarotenoid biosynthesis. BMC Genomics, 16, 698-712.  https://doi.org/10.1186/s12864-015-1894-5.
Belfiori, B., Rubini, A., & Riccioni, C. (2021). Diversity of endophytic and pathogenic fungi of saffron (Crocus sativus) plants from cultivation sites in Italy. Diversity, 13, 535. https://doi.org/10.3390/d13110535.
Bhagat, N., Sharma, S., Ambardar, S., Raj, S., Trakroo, D., Horacek, M., Zouagui, R., Sbabou, L., & Vakhlu1, J. (2021). Microbiome fingerprint as biomarker for geographical origin and heredity in Crocus sativus: A feasibility study. Frontiers in Sustainable Food Systems, 5. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.688393
Boerema, G.H., & Hamers, M.E.C. (1989). Checklist for scientific names of common par-asitic fungi, Amaryllidaceae and Iridaceae. Netherlands Journal of Plant Pathology, 95, 1-29. https://doi.org/10.1007/BF01981520.
Booth, C. (1971). The Genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute. CAB International; Kew, Surrey, England, 237 pp.
Booth, C. (1977). Fusarium laboratory guide to identification of major species. Common wealth Mycological Institute. Kew, Surrey, England, 55 pp.
Brayford, D. (1996). IMI descriptions of fungi and bacteria set 127. Mycopathologia, 133, 47-48. https://doi.org/10.1007/BF00437097.
Burgess, L.W., Summerell, B.A., Bullock, S., Gott, K.P., & Backhouse, D. (1994). Laboratory manual for fusarium research (3nd ed). Fusarium Research Laboratory, Dept. of Crop Science, University of Sydney and Roayal Botanic Gardens, Sydney, Australia.
Caligiore-Gei, P.F., Moratalla-López, N., Poggi, L.M., & Alonso, G.L. (2023). Isolation, identification, and determination of the virulence of the causal agents of corm rot of saffron (Crocus sativus L.) in Valle de Uco, Argentina. Plants, 12, 2717. https://doi.org/10.3390/plants12142717.
Crous, P., Lombard, L., Sandoval-Denis, M., Seifert, K., Schroers, H., Chaverri, P., Gené, J., Guarro, J., Hirooka, Y., Bensch, K., Kema, G., Lamprecht, S., Cai, L., Rossman, A., Stadler, M., Summerbell, R., Taylor, J., Ploch, S., Visagie, C., Yilmaz, N., & Thines M. (2021). Fusarium: more than a node or a foot-shaped basal cell. Studies in Mycology, 98, 1-184. https://doi.org/10.1016/j.simyco.2021.100116.
Dastranj, M., & Sepaskhah, A.R. (2019). Saffron response to irrigation regime, salinity, and planting method. Scientia Horticulturae, 251, 215-224. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.03.027.
Di Primo, P., & Cappelli, C. (2000). Preliminary study on vegetative compatibility groups of Fusarium oxysporum f. sp. gladioli isolates obtained from saffron in Italy. Informatore Fitopatologico, 50, 35-38. (In Italian).
Di Primo, P.D., Cappelli, C., & Katan, T. (2002). Vegetative compatibility grouping of Fusarium oxysporum f. sp. gladioli from saffron. European Journal of Plant Pathology, 108, 869-875. https://doi.org/10.1023/A:1021204022787.
Fallahi, H.R., Abbasi Avval Bohlooli, S., Pahlavan, Z., Hosseini, S.M., Hosseini, S.A.H., & Ghohestani-Bojd, P. (2021). Saffron vegetative growth as affected by transplanting and direct corm planting under field conditions. Journal of Horticulture and Postharvest Research, 13, 1-10. https://doi.org/10.22077/jhpr.2020.3635.1160.
Fiori M., Ligios V., & Schiaffino A. (2011). Identification and characterization of Burkholderia isolates obtained rom bacterial rot of saffron (Crocus sativus L.) grown in Italy. Phytopathologia Mediterranea, 50, 450-461. https://doi.org/10.14601/Phytopathol_Mediterr-8730.
Gupta, R., & Vakhlu, J. (2015). Native bacillus amyloliquefaciens W2 as a potential biocontrol for Fusarium oxysporum R1 causing corm rot of Crocus sativus. European Journal of Plant Pathology, 143, 123-131. https://doi.org/10.1007/s10658-015-0670-3.
Gupta, V., Kumar, K., Fatima, K., Razdan, V.K., Sharma, B.C., Mahajan, V., Rai, P.K., Sharma, A., Gupta, V., Hassan, M., & Hussain, R. (2020). Role of biocontrol agents in management of corm rot of saffron caused by Fusarium oxysporum. Agronomy, 10, 1398. https://doi.org/10.3390/agronomy10091398.
Gupta, V., Sharma, A., Rai, P. K., Gupta, S. K., Singh, B., Sharma, S. K., Singh, S. K., Hussain, R., Razdan, V. K., Kumar, D., Paswal, S., Pandit, V., & Shrama, R. (2021). Corm rot of saffron: epidemiology and management. Agronomy, 11, 339. https://doi.org/10.3390/agronomy11020339.
Hu, S., Wang, X.X., Sun, W.J., Wang, L.L., & Li, W.K. (2021). Investigation on main disease types of Crocus sativus in Chongming. Chinese Society of Plant Pathology, 1, 148-178. https://doi.org/10.26914/c.cnkihy.2021.063781.
Husaini, A.M., Hassan, B., & Ghani, M.Y. (2010). Saffron (Crocus sativus L. Kashmirianus) cultivation in Kashmir: practices and problems. Functional Plant Sciences Biotechnology, 4, 108-115. Available at Web site: http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)108-115o.pdf.
Hussein, M.A., Gherbawy, Y., & El-Dawy, E.G. A. (2020). Characterization, pathogenicity and enzymatic profile of Fusarium solani associated with potato tubers in Upper Egypt. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 53, 495-508. https://doi.org/10.1080/03235408.2020.1761223.
Khaledi, N. (2020). Evaluation of cell wall degrading enzymes of Fusarium species associated with root and corm of saffron in South Khorasan province. Saffron Agronomy and Technology, 8, 243-259. https://doi.org/10.22048/jsat.2020.184121.1349.
Koocheki, A., & Seyedi, S.M. (2015). Phonological stages and formation of replacement corms of saffron (Crocus sativus L.) during growing period. Journal of Saffron Research, 3, 134-154. https://doi.org/10.22077/jsr.2015.290.
Kour, K., Gupta, D., Gupta, K., Dhiman, G., Juneja, S., Viriyasitavat, W., & Islam, M.A. (2022). Smart-hydroponic-based framework for saffron cultivation: a precision smart agriculture perspective. Sustainability, 14, 1120.  https://doi.org/10.3390/su14031120.
Leslie, J.F., & Summerell, A.B. (2006). The Fusarium Laboratory Manual. Ames: Blackwell Publishing Professional. 388 pp. https://doi.org/10.1002/9780470278376.
López, R. C., & Gómez-Gómez, L. (2009). Isolation of a new fungi and wound-inducedchitinase class in corms of Crocus sativus. Plant Physiology and Biochemistry, 47, 426-434. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2009.01.007.
Mansotra, R., Ali, T., Bhagat, N., & Vakhlu, J. (2023). Injury and not the pathogen is the primary cause of corm rot in Crocus sativus (saffron). Frontiers in Plant Science, 14, 1074185. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1074185.
McDonald, B.A. (1997). The population genetics of fungi: tools and techniques. Phytopathology, 87, 448-453. https://doi.org/10.1094/PHYTO.1997.87.4.448.
Mirghasempour, S.A., Studholme, D.J., Chen, W., Cui, D., & Mao, B. (2022a). Identification and characterization of Fusarium nirenbergiae associated with saffron corm rot disease. Plant Disease, 106, 486-495. https://doi.org/10.1094/PDIS-04-21-0871-RE.
Mirghasempour, S.A., Studholme, D.J., Chen, W., Zhu, W., & Mao, B. (2022b). Molecular and pathogenic characterization of Fusarium species associated with corm rot disease in saffron from China. Journal of Fungi, 8, 515. https://doi.org/10.3390/jof8050515.
Mulè, G., Susca, A., Stea, G., & Moretti, A. (2003). Specific detection of the toxigenic species Fusarium proliferatum and F. oxysporum from Asparagus plants using primers based on calmodulin gene sequences. FEMS Microbiology Letters, 230, 235-240. https://doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00926-1.
Müller, M.E.H., Steier, I., Köppen, R., Siegel, D., Proske, M., Korn, U., & Koch, M. (2012). Cocultivation of phytopathogenic Fusarium and Alternaria strains affects fungal growth and mycotoxin production. Journal of Applied Microbiology, 113, 874-887. https://doi.org/ 10.1111/j.1365-2672.2012.05388.x.
Najari, G., Nourollahi, K., & Piri, M. (2018). The first report of (Fusarium oxysporum) causal agent of wild saffron corm rot disease in Iran. Saffron Agronomy and Technology, 6, 119-123. https://doi.org/10.22048/jsat.2017.59518.1185.
Naseri, M., Ramandi, A., & Mohammadi tazehabadi, M. (2023). Effect of saffron corm aqueous extract on blood glucose level enzymes of liver tissue in streptozotocin-induced diabetic Rats. Saffron Agronomy and Technology, 11, 87-97. https://doi.org/10.22048/jsat.2023.365486.1471.
Nehvi, F.A., & Yasmin, S. (2017). Advance in saffron research for integrated development of saffron in Kashmir, India. Acta Horticulturae, 1184, 6368. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1184.9.
Nehvi, F.A., Wani, S.A., Dar, S.A., Makhdoomi, M.I., Allie, B.A., & Mir, Z.A. (2007). New emerging trends on production technology of saffron. Acta Horticulturae, 739, 375-382. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.739.49.
Nelson, P.E., Horst, R.K., & Woltz, S.S. (1981). Fusarium diseases of ornamentalplants. In Nelson, P. E., Toussoun, T. A., Cook, R. J. (eds.). Fusarium: Diseases, Biology and Taxonomy. Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, p. 121-128.
Nelson, P.E., Toussoun, T.A., & Marasas, W.F.O. (1983). Fusarium species, An Illustrated Mannual for Identification. Pennsylvania State University Press, University Park. 193 pp.
Palmero, D., Rubiomoraga, A., Galvezpaton, L., Nogueras, J., Abato, C., Gomezgomez, L., & Ahrazem, O. (2014). Pathogenicity and genetic diversity of Fusarium oxysporum isolates from corms of Crocus sativus. Industrial Crops and Products, 61, 186-192. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.06.051.
Rana, A., Sahgal, M., & Johri, B.N. (2017) Fusarium oxysporum: genomics, diversity and plant-host interaction. In Developments in fungal biology and applied mycology Springer, Singapore, p. 159-199. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4768-8_10.
Ren, T., Dai, D., Yu, M., Li, T., & Zhang, C. (2023). Identification and characterization of pathogens causing saffron corm rot in China. Frontiers in Microbiology, 14, 1188376. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1188376.
Rubio-Moraga, T., Gómez-Gómez, L., Trapero, A., Castro-Díaz, N., & Ahrazem, O. (2013). Saffron corm as a natural source of fungicides: the role of saponins in the underground. Industrial Crops and Products, 49, 915-921. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.06.029.
Saeidi Aboueshaghi, R., Omidi, H., & Bostani, A. (2022). Effect of chicken manure and chemical fertilizers on some morphological characteristics and flowers production and replacement corm of saffron (Crocus sativus L.) under irrigation regimes. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 10, 19-39. https://doi.org/10.22048/jsat.2022.300362.1436.
Shamli, S. (2019). Occurrence of fungal disease of saffron in Golestan province. Saffron Promotional Journal, 1, 27-32. (In Persian).
Vafaei, S.H., & Darvishian, E. (2022). Etiology of corm rot of saffron in Khorramabad. Journal of Saffron Research, 10, 294-285. https://doi.org/10.22077/jsr.2022.5616.1195.
Wani, Z.A., Mirza, D.N., Arora, P., & Riyaz-Ul-Hassan, S. (2016). Molecular phylogeny, diversity, community structure, and plant growth promoting properties of fungal endophytes associated with the corms of saffron plant: An insight into the microbiome of Crocus sativus Linn. Fungal Biology, 120, 1509-1524. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2016.07.011.