با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 دانشجوی دکتری ابیوتکنولوژی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

دیابت با افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش پتانسیل آنتی اکسیدانی به دلیل افزایش تشکیل رادیکال های آزاد همراه است. خاصیت آنتی اکسیدانی کلاله زعفران گزارش شده است. به نظر می‌رسد سطح و عملکرد BDNF و فاکتور رشد عصبی (NGF) در دیابت به دلیل وجود مقاومت به انسولین مختل می‌شود. تغییر سطح BDNF و NGF با افزایش دیابت نوع 2 مرتبط است. این مطالعه با هدف بررسی اثر کروسین و سافرانال بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و کاتالاز و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و عصب (BDNF) انجام شد.در این مطالعه 36 موش صحرایی به 6 گروه به شرح زیر تقسیم شدند: گروه کنترل، دیابتی درمان نشده، دیابتی تحت درمان با دو غلظت 100 و 50 میلی-گرم بر میلی‌لیتر از کروسین و سافرانال به صورت تزریق داخل صفاقی در یک بازه 25 روزه. در پایان دوره درمان، بافت مغز برای ارزیابی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی BDNF و NGF تشریح شد.سطوح BDNF، NGF، SOD، GPX، CAT و MDA در گروه تیمار با غلظت 100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر کروسین و سافرانال در مقایسه با گروه تحت درمان با غلظت‌50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر کروسین، سافرانال و گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت.نتایج نشان داد که کروسین و سافرانال شاخص‌های آنتی اکسیدانی و آسیب‌های ناشی از دیابت را در بافت مغز موش‌های دیابتی بهبود داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mitigating Oxidative Stress in Diabetes: The Role of Crocin and Safranal

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Naseri 1
  • Alireza Ramandi 2
  • Raheleh Rahbarian 3

1 Assistant Professor, Department of Plant Production, Faculty of Agriculture, University of Torbatheydarieh, Torbatheydarieh, Iran.

2 Ph.D. Student of Agrotechnology – Biotechnology, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Biology, University of Paymnoor, Iran

چکیده [English]

Diabetes is linked to heightened oxidative stress and diminished antioxidant potential, stemming from an increased generation of free radicals. The reported antioxidant attributes of saffron crocin highlight its potential in mitigating oxidative stress. The levels and functionality of BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) and NGF (Nerve Growth Factor) seem to undergo alterations in diabetes, primarily due to insulin resistance. These fluctuations in BDNF and NGF levels are intricately associated with the progression of type 2 diabetes.This study sought to explore the impact of crocin and safranal on the activity of antioxidant enzymes, including Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione Peroxidase (GPx), Catalase (CAT), and neurotrophic factors derived from the brain and nerve (BDNF). Thirty-six male rats were categorized into six groups: a control group, an untreated diabetic group, and diabetic groups subjected to intraperitoneal injection of two concentrations (100 and 50 milligrams per milliliter) of crocin and safranal over a 25-day duration. At the conclusion of the treatment period, brain tissue dissection was performed to assess antioxidant enzymes BDNF and NGF.In the treatment group with a concentration of 100 milligrams per milliliter of crocin and safranal, there was a notable increase in BDNF, NGF, SOD, GPX, CAT, and MDA levels compared to the group treated with a concentration of 50 milligrams per milliliter of crocin, safranal, as well as the control group. These results suggest that crocin and safranal effectively enhance antioxidant markers and alleviate diabetes-related damages in the brain tissue of diabetic rats

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant
  • brain
  • diabetes
  • insulin resistance
  • Male rat