با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی

3 مدرس دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

زعفران به‌عنوان گران‌بهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک خراسان جنوبی و رضوی پیدا کرده است. هدف اصلی این مطالعه، تعیین نواحی مستعد کشت زعفران با توجه به برخی متغیرهای اصلی مؤثر در آن می‌باشد. داده‌های اقلیمی مورد نیاز، از اداره کل هواشناسی خراسان رضوی برای دوره 1390-1368 اخذ شد. جهت تهیه نقشه سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب، و TIN (شبکه نامنظم مثلثاتی) از نقشه‌های توپوگراف DEM(مدل رقومی ارتفاع) سازمان نقشه‌برداری با مقیاس 50000 :1استفاده گردید. نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی از نقشه‌های قابلیت اراضی در مقیاس50000 :1 مربوط به موسسه تحقیقات آب و خاک کشور استخراج گردید. از سامانه اطلاعات جغرافیایی به‌منظور رقومی‌سازی و تهیه نقشه‌ها استفاده شد. پس از تشکیل پایگاه اطلاعات فضایی منطقه، با استفاده از نرم ‌افزار ArcGIS 9.3 اطلاعات توصیفی نقشه‌ها به آنها اضافه گردید. سپس براساس شرایط مورد نیاز در خصوص هر پارامتر و اهمیت هر یک از لایه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار  AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) وزن‌دهی صورت گرفت و پس از عملیات هم‌پوشانی وزنی در محیط GIS پهنه‌بندی انجام گردید. نتایج حاصله قسمت‌های مرکزی و جنوبی دشت را به‌عنوان مستعدترین مناطق نشان داد که در حال حاضر کاربری این اراضی به کشت دیم، آبی، مراتع نیمه متراکم و متراکم اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Possibility study of areas with potential cultivation of saffron in Kashmar plain using GIS

نویسندگان [English]

 • S. A. Mohammad Alavi Zadeh 1
 • Ali Monazzam Esmaeel Pour 2
 • Mahmoud Hossein Zadeh Kermani 3

1 Assistant professor of Geography Department, Payamnoor University

2 Ph.D student of Climatology, Kharazmi University

3 Teacher Payamnoor University, Tehran

چکیده [English]

Saffron as the most expensive agriculture and medicinal product of world, is a plant in Consider to aridity resistant has interesting role in social and economical status of arid and semi arid of southern and Razavi Khorasan provinces. The aim of this paper, is determining the suitable area in Saffron cultivation with regards to effective factors. The climatic elements data were obtain from Khorasan Razavi Meteorological Organization for 1989-2012 periods. The topographic data including; relief, slope, aspect and TIN layers extracts from 1: 50000 topographic maps of the region. The land use and vegetation land cover maps were prepared using 1: 50000 maps of National soil and water Research Institute. The spatial analysis facilities of GIS were used for numerical calculation and drawing the requiring maps. A spatial geo database from region was established then spatial and description data entered on this database. Using by AHP software each layer weighted by its importance. Finally, by overlaying analysis in ArcGIS, cultivated area were classified by its capabilities .The results showed that Central and Southern Kashmar plain are the best capabilities for Saffron cultivation that in present statues, these lands specified to dry farming, irrigated farming, semi condense and condense rangelands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climatologic and Environmental factors
 • Geographic Information System (GIS)
 • Kashmar
 • Saffron
 • Zoning
 1. Abrishami, MH, 1987. Historical cognition of Iran's saffron, Toosi publishing house, Tehran. (In Persian).
 2. Adab, H. Esmaili,R., 2008, Evaluation of kriging and linear regression methods based on DEM Interpolation in the preparation of annual plan iso precipitation in Razavi Khorasan, Geographical Research Quarterly, No. 83, pp. 1-12. (In Persian with English summary).
 3. Agricultural Organization annals of Razavi Khorasan Province, statistics unit, 2011. (In Persian).
 4. Alijani, B & Kaviani, M R. 1992. The Climatology Bases, Samt publishing house. (In Persian).
 5. Alizadeh, A. 2002. Irrigation in saffron cultivation, articles collection of production technology, the publishing house of Mashhad Ferdosi University. (In Persian)
 6. Alizadeh, A. Kamali.Gh, 2003. The pure need to irrigation of agricultural and garden products of Iran. (In Persian).
 7. Amir Ghasemi, T, 2004 .Saffron the red gold of Iran, Ayandegan publishing house, Tehran. (In Persian).
 8. Baily, H. P. 1979. Agriculture in Simi-Arid Environmental, Ecological Studies 34. Edited by: A.E.HALL, G.H. CANNELL and H.W. LOWTON.
 9. Bazr Afshan, J & ebrahim zadeh, I. 2006. An analysis on spatial diffusion of saffron in Iran and the effective factors on it, case study of khorasan province, Geography and Development Journal, fall & winter. (In Persian with English summary).
 10. Behdani. M, 2005. The ecological distribution and protection of function fluctuations of saffron in Khorasan, cultivation doctoral thesis, Agriculture & Plants Improvement Department, The University of Mashhad Ferdosi. (In Persian)
 11. Behnia, M R, 1991. Saffron Cultivation, The university publishing house of Tehran, Tehran. (In Persian).
 12. BIaauw, A. H., 1935. DePeriodicke on Twling Van Een Boliris, Verhadel- ingder Koninklijke Academia Van Wetensch Append Afdeeling.
 13. Buzanov, I.P 1968.Biologiya I selekticya sakharnio svekly. (Biology and sugar beet breeding). Kolos. Moskva.
 14. Cropwat. 2010. Cropwat Version 8. Cropwat Software, London, FAO.
 15. Drachovska, H, and sandera, 1959. Physiologic cukrovky. (Sugar beet physiology). Csav, praha.
 16. Faraj Zadeh.M & Teklobighash.A .2001. the agroclimatic distribution of Hamedan Province by using geographical information system, Geographical Research Journal, Geography school, No 14, pp 63-105. (In Persian with English summary).
 17. Fekrat, H ,Ehtesham, M. Dadkhah,M, 2003. Iran's saffron, an unknown gem (planting, protection, harvesting and production), Shahr Ashoub publishing house, first edition, Tehran. (In Persian).
 18. Fiedler, 1975. J: Technology vyroby curvy. (Technology of sugar beet production). SZN, praha.
 19. Geography Organization of Armed Forces, region topography maps with scale 125000.
 20. Grik, D, 1996, an introduction on agricultural geography, translated by Koochaki Avaz Dehghanian, S. Ahari,A., the publishing house of Mashhad Ferdosi University.
 21. Halevy, A. H., 1990, Recent Advance in Control of Flowering Habit of Geophytes,Acta Horticulture, No. 266: 35-42.
 22. Hashemlooyan B & Ataie Azimi A, 2007. Saffron, scientific- specialized monthly of Olive, Islamic Azad University, Saveh unit, No 183, pp. 47-51. (In Persian with English summary).
 23. Havlicek, 1985.J: vivo pocasi Na vysledky rostlinne vyroby (The effect of weather on cropproduction). Studding informs ace, Ovitz praha.
 24. Holford.I.C.R, (1973), Phosphate adsorption by soils and its relationship to soil phosphates and plant availability, Ph.D. thesis London University.
 25. Houchang J, 1994. Agriculture and Climate, translated by Ali Zadeh A & Koochaki A, The publishing house of Mashhad Ferdowsi University.
 26. Ismail-Zadeh, y, Jahanbakhsh., S., 2011, applicable requirements for saffron Agro climate with plain Magi, Journal - Geographical Space Research, Year 11, No. 35, pp. 18-1. (In Persian with English summary).
 27. Kafi Mohammad, 2002. Saffron Eco physiology, saffron articles collection on production technology, the publishing house of Mashhad Ferdowsi University. (In Persian)
 28. Kafi, M, and Kamkar,B.Mahdavi Damghani,A.B, Lahuti, M, 2003, the reactions of agricultural plants to the growth environment, the publishing house of Mashhad Ferdowsi University. (In Persian)
 29. Kamali, G A, 1982. The bioclimatic plan of saffron in south of Khorasan , a review on 15 year researches of saffron in the research center of development and technology researches of Khorasan, pp. 10-14. (In Persian with English summary).
 30. Kenny, G, and Warrick,R.A, Campbell,B.D, Sims, G.c, Camilleri,P.D Jamieson,N.d, 2000, Investigating climate change impacts and thresholds, climate change, no 46: 91-113.
 31. Koocheki, A & Khazaneh dari L, 1997. Agricultural continent and geography, quarterly journal of agricultural researches, No 45, pp. 56-71. (In Persian with English summary).
 32. Koocheki, A, Dehghanian, S. Ahari,A. (translation), 1997. Written by David G., an introduction on agricultural geography, the publishing house of Mashhad Ferdowsi University. (In Persian)
 33. Kudrna, k: zemedelske soutavy, 1979. (Agricultural systems).sis, praha.
 34. Kurpelova, M; Trank,M. 1975. (Agro climatic condition of Czechoslovakia). Hydrometeor logic staves, period, Bratislava.
 35. Makhdoom, majid, 1995. Infrastructure of land preparation, the publishing house of Tehran University. (In Persian)
 36. Mirza bayati, R, 2005, the Estimation of saffron-growing areas in neyshabour plain by GIS, thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree master of science Geography, University of Tarbiat Modarres ,Tehran. (In Persian)
 37. Mobaraki, Zahra, 2005. Mechanical planting of saffron in Qazvin Province, M.A thesis, Geography school, Tehran University. (In Persian)
 38. Mohammadi,H, and ranjbar F,soltani.M , 2011. Assess potential climate saffron in Marvdasht, Journal of Geography and Environmental Planning, Age 22, Serial No. 43, autumn 1390, pp. 154-143. (In Persian with English summary).
 39. Molina R.V., Valero M., Navarro Y., Guardiola J.L., and García-Luis A. 2005. Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus). Sciatica Hort. Sci., 103:3.361-379.
 40. Mosaferi, Z, 2001.the effects of various irrigation systems on the function of saffron, M.A thesis. Drainage Irrigation, Mashhad Ferdowsi University. (In Persian)
 41. Nokandi A, 1999. Climate effects on saffron planting in south of Khorasan, M.A thesis, Isfahan University. (In Persian)
 42. Jay.P,Weather and Yield, 2000. Translated by;Kafi,M,Ganjali,A,Nezami,A and F,Shariatmadar,Jihad Daneshgahi Mashhad publication, (in Persian)
 43. Plessner, O. and Ziv, M.1990, Corn Production in Saffron Crocus, Department of Agricultural Botany.
 44. Rahmati, E, 2003.The function of environmental factors in production and function of saffron, Articles collection of the third national congress of saffron, The publishing house of Khorasan Research Organisation for Science & Technology, pp. 146-151. (In Persian with English summary).
 45. Rastin.N.J. 1985, Effective raining in irrigated farming, the university publishing center of Tehran. (In Persian).
 46. Research-analytic news transmission monthly of Baghdar journal, 2009. NO35.
 47. Sadeghi, B. 1989. Botanic and Saffron, The publishing house of Khorasan Center Research Organization for Science & Technology, Mashhad. (In Persian)
 48. Sing Jasber & S.S.Villon, 1995. Agricultural Geography .translation: Siavash Dehghanian et al., The publishing house of Mashhad Ferdowsi University.
 49. Statistics & information of synoptic station of Khorasan Razavi Weather Organization.
 50. Stehlk, V; 1982.Biologie druhu, variet a forem rep rodu beta L (Biologyof the species, varieties and forms of beets of the beta L genus with respect to large –scale production). Academia, praha.
 51. Vafabakhsh, J, 2003. Potentiometric of saffron planting regions in Iran, The publishing house of Khorasan Center Research Organization for Science & Technology, pp. 99-108. (In Persian with English summary).
 52. Water & soil research institute, land use map of region in scale of 125000.
 53. www.saharkhizsaffron.com. (Verified 15 December 2012).