با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی کوتاه

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه ایلام

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) مهم­ترین گیاه در جهان است که از کلاله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و مواد معطر در طباخی، قنادی و تولید داروها استفاده می­شود. بیماری پوسیدگی بنه زعفران یکی از بیماری‌های مهم زعفران در ایران می‌باشد. به‌منظور شناسایی عوامل پژمردگی و پوسیدگی بنه زعفران وحشی، به‌صورت تصادفی از گیاهان دارای علائم زردی و پژمردگی در مناطق ایوان و صالح‌آباد در استان ایلام نمونه‌برداری انجام گرفت. نمونه­ها با محلول سفیدکننده (5% هیپوکلریت سدیم) به­مدت دو تا سه دقیقه ضدعفونی سطحی شدند سه بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند و سپس این قطعات را با کاغذ صافی سترون خشک کرده و بر روی محیط کشت سیب‌زمینی دکستروز آگار (PDA) کشت داده شدند. تشتک‌ها به­مدت سه روز در انکوباتور با دمای ˚C 20 نگهداری شدند. قارچ به روش تک اسپور جداسازی و خالص گردید. تعداد 8 جدایه Fusarium oxysporium به‌عنوان عامل ایجاد پوسیدگی ریشه، بر اساس مشخصات ریخت­شناسی و میکروسکوپی با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی گزارش شد و بیماری­زایی این جدایه­ها به‌صورت مصنوعی در گلخانه مطابق اصول کخ بر روی رقم زعفران وحشی به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The first report of Fusarium oxysporum causal agent of wild saffron corm rot disease in Iran

نویسندگان [English]

  • Ghasem Najari 1
  • Khoshnood Nourollahi 2
  • Maryam Piri 3

1 MSc of Plant Pathology, IlamUniversity,Ilam

2 Associate Professor of Mycology and Plant Pathology, IlamUniversity,Ilam

3 MSc of Plant Pathology, IlamUniversity,Ilam

چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is the most important plant in the world that has been used in cooking, confectionery and drug productions because of the color and aromatic substances in its sigma. Corm rot disease is one of the most important diseases in Iran. For identification of causal agents, wild saffron plants with wilt symptoms and rot lesions on corm were randomly collected in different regions of Ivan and Mehran in the Ilam province. Diseased samples were surface sterilized by dipping into domestic bleach solution (5% NaOCl). Then they were washed three times with sterile distilled water, dried with sterile filter paper and plated on potato dextrose agar (PDA). Samples were incubated for three days in an incubator at 20°C. A total of eight Fusarium isolates were obtained and purified using the single spore method. Fusarium oxysporium isolates were identified according to their morphological and microscopic characteristics as described by the identification key. The pathogenicity of Fusarium oxysporium isolates were artificially tested in the greenhouse on a wild susceptible cultivar according to Koch’s principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Saffron
  • Corm rot
  • Fusarium oxysporum
 
Alexander, L.J., and Hoover, M.M. 1955. Disease resistance in wild species of tomato. Report of the National Screening Committee.
 Amin, B., Feriz, H.M., Hariri, A.T., Meybodi, N.T., and Hosseinzadeh, H. 2015. Protective effects of the aqueous extract of (Crocus sativus L.) against ethylene glycol induced nephrolithiasis in rats. EXCLI Journal 14: 4-11.
 Behnia, M.R. 1991. Saffron Cultivation. The University Publishing House of Tehran. (In Persian).
 Brayford, D. 1996. (Fusarium oxysporum f. sp. gladioli). Mycopathologia 133: 47-48.
 Bosland, M.C., Jones, T.C., Mohr, U., and Hunt, R.D. 1987. ed Monographs on Pathology of Laboratory Animals Genital System. Springer-Verlag, Berlin, p. 252-275.
 Cappelli, C. 1994. Occurrence of (Fusarium oxysporum f. sp. gladioli) on saffron in Italy. Phytopathologia Mediterranea 33: 93-94.
 Cappelli, C., and Di-Minco, G. 1999. Results of a triennial study on saffron diseases in Abruzzi. Informatore Fitopatologico 49: 27-32.
 Garcia-Jimenez, J., and Alfaro-Garcia, A. 1987. (Fusarium oxisporum) Schlecht as casual agent of a seedborne disease of saffron (Crocus sativus L.). Proceedings of the 7th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, 156 p.
 Gullino, M., Romano, M., and Armato, B. 1983. Introduction to Italy of iris bulbs infected with(Fusarium oxysporum f. sp. gladioli)and (Penicillium corymbiferum) resistant to benzimidazoles. Informatore Fitopatologico (Italy).
 Mathew, B. 1999. Botany, taxonomy and cytology of Crocus sativus L. and its allies. Saffron (Crocus sativus L.) Amsterdam, Netherlands. Harwood Academic, 19-30.
 Nelson, P.M., and Wfo-Toussoun, T. 1983. Fusarium Species: An Illustrated Manual for Identification. The Pennsylvania State University.
 Shah, A., and Srivastava, K. 1984. Control of corm rot of saffron. Progressive Horticulture 16: 141-143.
 Yamamoto, W., Omatsu, T., and Takami, K. 1954. Studies on the corm rots of (Crocus sativus L.) On the saprophytic propagation of (Sclerotinia gladioli) and (Fusarium oxysporum f. sp. gladioli) on various plants and soil. Science Reports of the Hyogo University of Agriculture 1: 64–70.