با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده

درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. درطی سال­های گذشته، به­طور متوسط 60% درآمد دولت و 80% درآمد صادرات ایران از نفت­وگاز بوده است. از دیگرسوی ایران به­عنوان بزرگ­ترین صادرکننده زعفران بخش قابل توجهی از ارزش صادراتی جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است. با توجه به تأثیر­گذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان مهم­ترین منبع درآمدی، بررسی تأثیر شوک حاصل از نوسانات این درآمدها بر اقتصاد ایران ضروری به­نظر می‌رسد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران پرداخته است. در این راستا از داده­های سری­زمانی دوره 95-1354 و الگوهای جوهانسون- جوسیلیوس و تصحیح خطا برای برآورد روابط بلندمدت و کوتاه­مدت بین متغیرهای الگو استفاده شده است. یافته­های پژوهش بیان­گر این است که نرخ ارز مؤثر واقعی در بلندمدت و کوتاه­مدت تأثیر معنی­دار مثبت بر صادرات زعفران درکشور دارد. شاخص قیمت­داخلی زعفران به قیمت جهانی آن و بهره­وری زعفران نیز با این­که اثرشان از لحاظ آماری معنی­دار نیست ولی تأثیر آن از لحاظ علامت به­ترتیب منفی و مثبت است. شوک درآمدهای نفتی نیز طبق انتظار درکوتاه­مدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر صادرات زعفران بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Shock Effect of Oil Revenues on the Export of Iran Saffron

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadzadeh 1
  • Alireza Karbasi 2

1 Ph. D Student of agriculture economic, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

2 Professor Economics of agriculture economic, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

چکیده [English]

Oil revenues play a major role in Iran's economy. In recent years, an average of about 60% of government revenues and 80% of Iran's export income have been from oil and gas. On the other hand, Iran as largest exporter of saffron has a significant part of the value of global exports of the product. Considering that oil revenues over the past years has been Iran's main source of income, it seems essential to investigate the shock impact of oil revenues on the export of the product. The present study examined the effect of shock of oil revenues on the export of saffron in Iran. In this regard, the data time series for 1974- 2016 and Johansen Juselius and error correction model for Long-term and short-term relationships between the variables model were used. The results show that the real effective exchange rates in the long-term and short-term have a significant positive effect on the export of saffron in the country. Although index of ratio of domestic to world prices of saffron and saffron productivity were not statistically significant, their effect has positive and negative sign, respectively. Shock of oil revenues in the short term and the long term have a negative effect on the export of saffron as expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Correction Model
  • oil revenues
  • Shock
  • Saffron
Alijani, F., Homaunifar, M., Karbasi, A.R., and Mozaffari, M. 2010. Impact economic policies on agricultural and industrial export of Iran. Economic Research Journal 10 (4): 1-17. (In Persian).
Aghel, H., usefzadeh, S., and mansuri, H. 2008. Factors affecting on the value of exports of agricultural products with emphasis on export standards (Pistachio, almonds, saffron, dates and apples). Journal of Economics and Agricultural Development 22 (1): 125-135. (In Persian).
Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute. 2012. Economic Reports Published.
Armen, S., Ahangari, A., Zranezhad, M., and Zinivand, A. 2009. Evaluate the impact of fluctuations of oil revenues on core inflation in Iran (1958-2009). Nameh-ye-Mofid Journal 18 (93):113-130. (In Persian).
Arshadi, A., and Mousavi, H. 2014. Impact shockes of oil with emphasis unconcurrent effects on economic growth in 1970-2008. Economic Research Journal14 (3): 179-200. (In Persian).
Bakhshi, P., Raheli, H., and Ghahremanzadeh, M. 2017. Influence of oil revenue shocks and uncertainty caused by exchange rate fluctuations on the growth of agricultural sector in Iran. Agricultural Economics Research 8 (31): 101-122. (In Persian).
Biriya, S., and jabalameli, F. 2006. Factors affecting the export of pistachio, saffron, date in non-oil exported goods basket of Iran (1991-2001). Journal Agricultural Economics and Development 14 (54): 85-102. (In Persian with English Summary).
Engle, R.F. 1982.  Autoregressive  conditional  heteroscedasticity  with  estimation  of  the  variance  of  United  Kingdom  inflation. Econometrical 50 (4): 987-1007.
Guisan, M.C., and Exposito, P. 2004. Econometric models of demand and supply of agriculture in Spain, France, Japan and USA, 1964-99, http// Agecon. Lib.umn.edu.
Hagerud, G. 1997. A New Non Linear GARCH Model. Stockholm School of Economics, EFI, the Economic Research Institute. 
Heidari Kamalabadi, R., Mojaverian,M., and Nabizadeh, M. 2016. Impact of instability of oil revenues on agricultural sector added value. Journal of Agricultural Economics 10 (1): 1-16.
Islamic Consultative Assembly News Agency.2015.Available at web Site http://www.icana.ir/Fa/News/281023.
Karbasi, A.R., and Akbarzadeh, J. 2007. Demand and supply of Iran saffron exports to the system of simultaneous equations. Journal Agricultural Economics and Development. 16 (62): 33-52. (In Persian with English Summary).
Karim keshteh, M.H., Hashemi tabar, M., and Karbasi, A.R. 2005. The supply and demand functions of Shrimp export using system of equations. Economic Research Journal(15): 119-129. (In Persian).
Kazemzadeh, L., and Abunori, A.A. 2005. The supply and demand function of Iran date exports using simultaneous equations model. Journal Agricultural Economics and Development 14 (54): 103-124. (In Persian with English Summary).
Kazeruni, A.R., and Dolati, M. 2007. The effect of real exchange rate uncertainty on investment of the private sector (Case Study of Iran). Journal of Trade Studies (45): 283- 306. (In Persian with English Summary).
Kazrruni, A.R., and Sojodi, S. 2010. Effects of instability in the terms of trade on economic growth. Economic Research Journal (90): 119-139. (In Persian).
Koochakzadeh, S., and Karbasi, A.R. 2015. Study of the effective factors on the commerce of Iranian saffron. Saffron Agronomy and Technology 3 (3): 217- 227. (In Persian with English Summary).
Mehrara, M., and Miri, A. 2016. Relationship between oil revenues and value added of different economic sectors in oil exporting countries. Journal of Economic Research. 45 (90): 183-206. (In Persian).
Najafi Alamdarlu, H., Mortazavi, A., and Shemshadi Yazdi, K. 2013. The application of spatial econometrics in the factors affecting the exports of agricultural products in the Economic Cooperation Organization (ECO) countries: panel data approach. Economic Research Journal 13 (3): 49-62. (In Persian).
Pasban, F. 2006. Study of Effective Factors on the export of Iran saffron. Economic Research Journal 6 (2): 1-15. (In Persian).
Pasban, F. 2004. The impact of oil price volatility on the agricultural sector's production. Journal of Economic Research (4): 117-136. (In Persian).
Pish bahar, A., and Baghestani, M. 2014. Economic effects of oil and nutrience shockes price on macroeconomic variables of Iran. Economic Research Journal14 (3): 45-64. (In Persian).
Piri, M., Mohammadi, H., and rezaei, N. 2010. The shock of oil revenues in the Iranian economy. Journal of Financial and Economic Policies 11 (4): 17- 29. (In Persian).
Samadi, S., Yahya abadi, A., and moallemi, N. 2009. Impact of oil price shocks on macroeconomic variables in Iran. Economic Research and Policies Journal 17 (52): 5-26 (In Persian with English Summary).
Sharma, K. 2000. Export growth in India: has FDI played a role? Economic Growth enters. www.econ.yalu.edu/egcenter.
Zamani Farahani, M. 2012. Currency, Exchange and Banking. Publications Termed, Tehran. (In Persian).
Zamanzadeh, H. 2012. Modeling of monetary and oil shocks in Iran. Money and Economic Journal 2 (9): 91-115. (In Persian).