با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

وجود ایزوفرم­های ژنی مختلف در گیاهان منجر به ایجاد ایزومرهای مختلف از متابولیت­ها به مانند متابولیت­های گلیکوزیله شده می­گردند. در تحقیق حاضر به شناسایی و بیان هترولوگ ایزوفرم ژنی کدکننده آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز کلاله گیاه زعفران در مرحله گرده افشانی پرداخته شد. نتایج حاصل از توالی‌یابی و آنالیز­های بیوانفورماتیکی توالی ژنی جدا شده از ژنوم گیاه زعفران با استفاده از آغازگرهای هرزگرد نشان داد که این توالی ژنی با اندازه 1368 جفت باز متعلق به خانواده پروتئینی گلیگوزیل ترانسفرازها بوده که بصورت آپو‌پلاستی در سلول ترشح می­گردد. جهت بررسی عملکرد آنزیمی، ابتدا توالی کامل ژنی ایزوله شده با تکنیک Gibson Assembly در وکتور بیانی pThio-UGT تحت پروموتر القایی آرابینوز، ساب­کلون شده و با روش الکتروپوراسیون در سویه باکتریایی BL21-pGro که بیان­کننده پروتئین­های چاپرونی با زیرواحدهای  ELو ES بود ترارریخت گردید. پروتئین­های بیانی به دنبال تخریب دیواره باکتری با روش فراصوت و سوسپانسیون­سازی رسوب باکتری در محلول PBS، به روش جوشانیدن استخراج شد. نهایتاً جداسازی پروتئین­های نوترکیب با بارگذاری روی ژل 10%SDS-PAGE نشان داد که حاصل بیان هترولوگ ایزوفرم ژنی آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز پروتئینی با وزن مولکولیkDa  69/5 می‌باشد. نتایج حاصل از این پروژه می­تواند در تعیین استراتژی­های اصلاح نژادی برای بهبود صفات کیفی و کمی مانند رنگ و عطر در گیاه زعفران به­کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and recombinant expression of Crocin synthesis isoform gene in Saffron stigma

نویسنده [English]

  • Noraddin Hosseinpour Azad

Associate Professor of Plant Genetics engineering, Plant Science and Medicinal Plants Branch, Meshgin Shahr Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The existence of isoform genes in plants led to the creation of the different types of isomeric metabolites like these glycosylated forms. This study was conducted to investigate the identification and heterologous expression of Saffron stigmas Glycosyl transferase coding isoform gene during the pollination stage. The results have been obtained by sequencing and bioinformatics analysis of an isolated gene from saffron genomes by degenerate oligo’s revealed that the gene is in1283 bp length and belongs to CsUGT protein family which has Apo- plastic secretion in the cell. to evaluate the enzymatic function, firstly the isolated sequence was sub-cloned under arabinose induce promoter in pThio-UGT expression vector by Gibson assembly technique, then the recombinant vector transformed into BL21-pGro7 bacteria which were able to express chaperon proteins with EL& ES subunits. Followed by destructing the bacteria cell wall via ultrasound, the pellet was suspended by PBS solution and then the soluble proteins were extracted by boiling method. Finally, the protein electrophoresis by SDS pages10% was showed that the recombinant protein of CsUGT expressed correctly in bacteria with 69/5 kDa molecular weight. The gained results in this project could be applied to determine the breeding's strategies to improve qualitative and quantitative traits such as color and aroma in saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recombinant expression
  • Glycosyl transferase
  • Crocin
  • E. coli
Gibson, D.G., Young, L., Chuang, R.Y., Venter, J.C., Hutchison, C.A., and Smith, H.O. 2009. Enzymatic assembly of DNA molecules up to several hundred kilobases. Nature Methods 6 (5): 901-903.
Gosch, C., Halbwirth, H., Schneider, B.,
 
Hölscher, D., Stich, K. 2010. Cloning and heterologous expression of glycosyltransferases from Malus x domestica and Pyrus communis, which convert phloretin to phloretin 2′-O-glucoside (phloridzin). Plant Science 178 (3): 299- 306.
Hansen, K.S., Kristensen, C., Tattersall, D.B., Jones, P.R., Olsen, C.E., Bak, S., and Møller, B.L.  2003. The in vitro substrate regiospecificity of recombinant UGT85B1, the cyanohydrin glucosyl transferase from Sorghum bicolor. Phytochemistry 64 (1): 143-151.
Hosseinpour, A.N., Nematzadeh, G.A., Giuliano G., Ranjbar G.A., and Yamchi, A. 2017.  Identification of Apo- Carotenoids' crocin and crocetin isomers in saffron crude extracts by HPLC coupled to atmospheric pressure chemical ionization and high resolution orbitrap mass spectrometry. Saffron Agronomy and Technology 4 (4): 291-300.
Kumar, R., Sangwan, R.S., Mishra, S., Sabir, F., and Sangwan, N.S. 2012. In silico motif diversity analysis of the glycon preferentiality of plant secondary metablic glycosyltransferases. Plant Omics 5 (3): 200-210.
Li, Y., Luo, H.M., Sun, C., Song, J.Y., Sun, Y.Z., Wu, Q., Wang, N., Yao, H., Steinmetz, A., and Chen, S.L. 2010. EST analysis reveals putative genes involved in glycyrrhizin biosynthesis. BMC genomics 11 (1): 268.
Lunkenbein, S., Bellido, M., Aharoni, A., Salentijn, E.M., Kaldenhoff, R., Coiner, HA., Munoz Blanco, J., and Schwab, W. 2006. Cinnamate metabolism in ripening fruit. Characterization of a UDP-glucose: cinnamate glucosyltransferase from strawberry. Plant physiology 140 (3): 1047-1058.
Demurtas, O. C., Frusciante, S., Ferrante, P., Diretto, G., Hosseinpour Azad, N., Pietrella, M., and Al Babili, S. 2018. Candidate enzymes for saffron crocin biosynthesis are localized in multiple cellular compartments. Plant physiology 177 (3): 990-1006.
Moraga, A.R., Nohales, P.F., Perez, J.A., and Gomez-Gomez, L. 2004. Glucosylation of the saffron apocarotenoid crocetin by a glucosyltransferase isolated from Crocus sativus stigmas. Planta 219 (6): 955-966.
Ono, E., Fukuchi-Mizutani, M., Nakamura, N., Fukui, Y., Yonekura-Sakakibara, K., Yamaguchi, M., Nakayama, T., Tanaka, T., Kusumi, T., and Tanaka, Y. 2006. Yellow flowers generated by expression of the aurone biosynthetic pathway. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (29): 11075–11080.
Ono, E., Ruike, M., Iwashita, T., Nomoto, K., and Fukui, Y. 2010. Co-pigmentation and flavonoid glycosyltransferases in blue Veronica persica flowers. Phytochemistry 71 (7): 726-735.
Subramanian, S., Stacey, G., and Yu, O. 2007. Distinct crucial roles of flavonoids during legume nodulation. Trends Plant Science 12 (7): 282-285.
Wang, J., and Hou, B. 2009. Glycosyltransferases key players involved in the modification of plant secondary metabolites. Front Biol China 4 (1): 36–46.
Woo, H.H., Jeong, B.R., Hirsch, A.M., and Hawes, M.C. 2007. Characterization of Arabidopsis AtUGT85A and AtGUS gene families and their expression in rapidly dividing tissues. Genomics 90 (1): 143-153.
Yonekura-Sakakibara, K., and Hanada, K. 2011. An evolutionary view of functional diversity in family 1 glycosyltransferases.