نویسنده = عباس خاشعی سیوکی
ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 377-396

10.22048/jsat.2018.119530.1286

سیبویه اقا محمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سیدرضا هاشمی


اثر مقدار زئولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 201-213

10.22048/jsat.2016.38673

عباس خاشعی سیوکی؛ محسن احمدی؛ سیدرضا هاشمی؛ امین چالاک