فراهم نمودن بستر مناسب و لازم برای انتشار نتایج تحقیقات محققین کشور در زمینه زعفران و حرکت به سوی شاخص های بین المللی در پایگاه های داده است.  

اطلاع رسانی و نشر تازه ترین نتایج پزوهش های انجام شده و انتشار ایده های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان

کمک به پیشرفت و گسترش دانش زعفران با تکیه به توسعه مرزهای دانش

ارائه رهیافت‌های علمی برای توسعه هرچه بیشتر صنعت زعفران

ایحاد ارتباط بین تولید علم، انتشار مقاله، دستیابی به فناوری‌های جدید و توسعه اقتصادی محصول زعفران

ایجاد بستری برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی کشور

به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، لکن محدود به آنها نمی‌شود و تمامی یافته های علمی پژوهشی در زمینه موضوعات مربوط به زعفران بررسی خواهند شد.

1-     کشاورزی و علوم پایه

2-     زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح

3-     پزشکی و داروسازی

4-     فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی

5-     فیتوشیمیایی

6-     اقتصاد و بازاریابی

7-     سایر موضوعات مرتبط با زعفران