اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسن فتحی نسری

استاد
دانشگاه تربت حیدریه

mhfathigmail.com

سردبیر

دکتر پرویز رضوانی مقدم

دکتری تخصصی زراعت (گروه اگروتکنولوژی) استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

rezvani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
rezvanium.ac.ir
0000-0002-3827-3878

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد اصیلی

دکتری فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استاد
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir/pharmacy/fa/drasili
asilijmums.ac.ir
05118823255-66

دکتر محمدحسین بسکابادی

دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشگاه لندن استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir/physiodep/fa/CVDrBoskabadi
m-boskabadymums.ac.ir

دکتر علی اشرف جعفری

دکترای ژنتیک و اصلاح نباتات استاد پژوهشی
عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رئیس بانک ژن

scientometric.areeo.ac.ir/Aliashraf_Jafari
aajafaririfr-ac.ir
0000-0002-1211-3796

دکتر کامکار جایمند

دکتری شیمی آلی دانشیار
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.org/FA/Modules/CV/CV.aspx?MemberID=1000001
jaimandrifr-ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر فرح حسینیان

علوم غذایی و تغذیه استاد علوم تغذیه، دانشکده شیمی، دانشگاه کارلتون

farahhosseiniancunet.carleton.ca
0000-0002-8278-3226

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محسن حسام زاده حجازی

دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک- بیوتکنولوژی) دانشیار
عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

scientometric.areeo.ac.ir/SeyedMohsen_HesamzadehHejazi
smhessamzadehrifr-ac.ir
021-44580284-298
0000-0002-2405-6813

دکتر عباس خاشعی سیوکی

علوم مهندسی آبیاری و زهکشی استاد علوم مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/khashei/fa
abbaskhasheiyahoo.com
0000-0002-2863-8482

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شیدا رستگاری

استاد گروه اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

ijaedrgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویز رضوانی مقدم

دکتری تخصصی زراعت (گروه اگروتکنولوژی) استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

rezvanium.ac.ir

دکتر محمدباقر رضایی

شیمی گیاهی استاد
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.imps.ir/index.php/2013-08-31-08-15-36/2013-09-01-08-12-27
mrezaeerifr-ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید حسین سقاییان نژاد

استاد گروه اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه کنتاکی امریکا

agecon.ca.uky.edu/person/sayed-saghaian
ssaghaianuky.edu
0000-0002-8278-3226

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

دکتر فخری شهیدی

دکتری رشته علوم و صنایع غذایی (گرایش میکرو‌بیو‌لوژی مواد غذایی) - دانشگاه مک‌گیل کانادا استاد
عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

fshahidi.profcms.um.ac.ir/
fshahidium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید شاهنده

علوم خاک و زراعی استاد علوم خاک، گروه علوم خاک و گیاهان زراعی ، دانشگاه تگزاس

h-shahandehtamu.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر امین علیزاده

آبیاری ، هیدرولوژی ، روابط آب و خاک استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر محمد حسن فتحی نسری

کشاورزی، علوم دامی استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

mhfathigmail.com

دکتر حسن فیضی

زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تربت حیدریه

www.torbath.ac.ir/sp-h-feizi
hasanfeiziyahoo.com
0000-0003-2497-8604

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید بهادر قدوسی

میکروبیولوژی غذایی دانشیار علوم وصنایع غذایی-میکروبیولوژی غذایی

h.ghoddusilondonmet.ac.uk

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا کرباسی

اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی استاد
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

karbasi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
arkarbasi2002yahoo.com
0000-0002-9182-8350

دکتر مسعود  علی پناه

کشاورزی، علوم دامی دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

www.torbath.ac.ir/sp-m-alipanah
alipanah.masoudgmail.com
0000-0002-3171-6226

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدامین محمدی فر

مهندسی مواد غذایی دانشیار مهندسی مواد غذایی، دانشگاه دانمارک

moamofooddtu.dk

اعضای هیات تحریریه

دکتر ولی‌الله مظفریان

استاد
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

mozaffarrifr_ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر حسن فیضی

زراعت (اکولوژی گیاهان دارویی) دانشیار
عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه

hasanfeiziyahoo.com

دکتر تکتم محتشمی

اقتصاد کشاورزی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

t.mohtashamigmail.com

مدیر داخلی

فائزه قراری

مهندسی ژنتیک دانشگاه تربت حیدریه

torbath.journalsgmail.com
051-51240131

ویراستار

مهسا أقحوانی شجری

اگرواکولوژی دکتری زراعت

mahsashajariyahoo.com