داوران

 
  
نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
abbas khashei کشاورزی و علوم پایه دانشیارگروه آب دانشگاه بیرجند
علی Shahidi کشاورزی و علوم پایه دانشیارگروه آب دانشگاه بیرجند
علیرضا آستارایی کشاورزی و علوم پایه خاکشناسی- دانشگاه فردوسی مشهد
محمد آقاپور صباغی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد شوشتر
محمدعلی آموزگار زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات بخش میکروبیولوژی- دانشکده علوم-پردیس علوم دانشگاه تهران
اسماعیل ابراهیمی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات رشته اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشگاه شیراز
محمدصادق ابراهیمی رشته توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد ابراهیمیان گروه مهندسی آب - دانشگاه تهران
محمدعلی ابراهیمی نیک سایر موضوعات مرتبط با زعفران، کشاورزی و علوم پایه کتر درجه علمی:استادیار گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدگرایش: مکانیزاسیون
پروانه ابریشم چی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات فیزیولوزی گیاهی- دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
لیلی ابوالحسنی
محمد رضا احتشامی کشاورزی و علوم پایه تکنولوژی بذر - دانشگاه گیلان
مسعود احمدزاده باکتریهای پروبیوتیک گیاهی- دانشگاه تهران کرج
احمد احمدیان کشاورزی و علوم پایه استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
مریم اخوان خرازیان اقتصاد و بازاریابی ستادیار دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
کبری اروجی علف های هرز- علف کشها -علوم علفهای هرز
قربانعلی اسدی کشاورزی و علوم پایه دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
وحید اسلامی اکوفیزیولوژی علفهای هرز دانشگاه بیرجند
سعید اسلامیان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب تلفن: 3913432-0311
سعید- اسلامیان هیئت علمی گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید اسماعیلیان اقتصاد و بازاریابی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گروه مدیریت اصفهان ـ اصفهان، ایران
فرشید اشراقی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی گرگان
حمید رضا اصغری کشاورزی و علوم پایه گرایش اکولوژی خاک- کود های بیولوژیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
کامران افصحی هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه زنجان
ایرج اله دادی کشاورزی و علوم پایه گروه علوم زراعی و اصلاح نبات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
الهام الهی فرد کشاورزی و علوم پایه گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی- ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده کشاورزی،
حجت امامی کشاورزی و علوم پایه گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- فیزیک و حفاظت خاک
شهرام امیر مرادی عضو هیات علمی
محمد بهزاد امیری کشاورزی و علوم پایه زراعت اکولوژی گیاهان زراعی-دانشگاه گناباد
مجید امینی دهقی دانشگاه شاهد
محمد حسین امینی فرد کشاورزی و علوم پایه عضو هیت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه بیرجند
علی ایزانلو زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات، کشاورزی و علوم پایه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی- گروه زراعت دانشگاه بیرجند
ابراهیم ایزدی دربندی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی ایزدی دربندی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- علوم زراعی و اصلاح نباتات (ژتنیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
شهرام بانچ شفیعی کشاورزی و علوم پایه موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
معصومه بحرینی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا بخشی اقتصاد و بازاریابی اقتصاد کشاورزی دانشگاه بیرجند
هدیه بدخشان گروه زراعت دانشگاه کردستان
حسین بدری پور کشاورزی و علوم پایه سازمان جنگل ها و مراتع
جسن برزگر فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدحسین بسکابادی علوم و صنایع دارویی و پزشکی دانشکده علوم پزشکی مشهد
محمد بنایان اول مدل سازی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا بندانی سایر موضوعات مرتبط با زعفران استاد، دانشگاه تهران رشته تخصصی: فیزیولوژی و سم شناسی
بهمن بهرام نژاد گروه زراعت دانشگاه کردستان
سحر بهزاد علوم و صنایع دارویی و پزشکی عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه شهید بهشتی
سید علی رضا بهشتی کشاورزی و علوم پایه فیزیولوژی گیاهان زراعی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی - مشهد
خدیجه بوذرجمهری دکتری، جغرافیا ، دانشگاه فردوسی مشهد
خدیجه بوزرجمهری دانشگاه فردوسی مشهد
محمود بیات کشاورزی و علوم پایه موسسه جنگلها و مراتع کشور ، اشنایی و کار با هوش مصنوعی وشبکه عصبی
امیر حسین بیکی دانشگاه قم
اکرم پزشکی نجف آبادی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز گرایش: شیمی مواد غذایی
مجتبی پورسلیمی اقتصاد و بازاریابی گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه پیرانی اسگویی سایر موضوعات مرتبط با زعفران گروه گیاهشناسی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد، عضو هیات علمی، دکترای زراعت (فیزیولوزی گیاهان زراعی)
مسعود تقی زاده فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی مهندسی مواد غذایی- دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
قاسم توحیدلو کشاورزی و علوم پایه تکنولوژی بذر -عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد جواد ثقه الاسلامی مدبر گروه کشاورزی
سید حسین ثنائی نژاد هواشناسی- GIS و مهندسی آب دانشگاه فردوسی
کامکار جایمند کشاورزی و علوم پایه عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی جباری نوقابی سایر موضوعات مرتبط با زعفران رشته آمار - دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد باقر جبیبی نجفی علوم و صنایع دارویی و پزشکی علوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی-دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی جعفری اقتصاد و بازاریابی استادیار گروه مهندسی مواد و طراحی کارخانجات صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید مهدی جعفری فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- دانشگاه گرگان
علی اشرف جعفری زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
لیلا جعفری کشاورزی و علوم پایه مدیر گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه هرمزگان اگرواکولوژی
صمد جمالی هیئت علمی دانشگاه رازی
محسن جهان اکولوژی گیاهان زراعی-دانشگاه فردوسی مشهد
وحید جهانبخش گیاهپزشکی قارچ شناس دانشگاه فردوسی
مهدی جهانی سایر موضوعات مرتبط با زعفران بیماری‌شناسی گیاهی/قارچ‌شناسی دانشگاه بیرجند
حامد جوادی کشاورزی و علوم پایه گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
خدیجه جوان استادیار آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
اکبر حاجی زاده مقدم زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیستشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سید محسن حسام زاده حجازی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات عضو هیئت علمی
احمد حسن آبادی سایر موضوعات مرتبط با زعفران گروه علوم دامی- طیور- دانشگاه فردوسی مشهد
حسین حسین زاده استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد.
مجتبی حسینی گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه حسینی نژاد فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی پژوهشکده صنایع غذایی - گروه: زیست فناوری مواد غذایی
اکرم حلاج نیا گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین حمامی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
آیدین حمیدی کشاورزی و علوم پایه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال - اکولوژی گیاهان زراعی
حسین حمیدی فر کشاورزی و علوم پایه رشته سازه های آبی - گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مسعود حیدری زاده هیئت علمی دانشگاه کردستان گروه فیزیولوژی گیاهی
عباس خاشعی سیوکی کشاورزی و علوم پایه دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
مرتضی خداقلی سایر موضوعات مرتبط با زعفران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، رئیس بخش تحقیقات مرتع
محمد خداوردیزاده استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
دکتر خراسانی تغذیه گیاهی-گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
سرور خرم دل کشاورزی و علوم پایه دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خنجری صادق سایر موضوعات مرتبط با زعفران دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم ریاضی و آمار- گروه آمار
محموذ دانشور اقتصاد و بازاریابی، کشاورزی و علوم پایه گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سیاست و توسعه کشاورزی
عادل دباغ محمدی نسب اکولوژی گیاهان زراعی- دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
آرش دوراندیش دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی
آرش دوراندیش کشاورزی و علوم پایه گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گرایش: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
حمیدرضا ذبیحی کشاورزی و علوم پایه استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی رحیم ملک کشاورزی و علوم پایه گیاهان دارویی- زراعت- دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه رستگاری پور استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
مجید رستمی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
جواد رضائی کشاورزی و علوم پایه استادیار تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شمسعلی رضازاده علوم و صنایع دارویی و پزشکی گروه فارماکوگنوزی و داروسازی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی )
بهروز رضایى منش اقتصاد و بازاریابی اســتــادیــار گــروه مدیریت دولــتــى، دانــشــگــاه علامه طباطبایى تهران، ایران
محمدباقر رضایی کشاورزی و علوم پایه عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - رییس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سیداسماعیل رضوی کشاورزی و علوم پایه هیات علمی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید علیرضا رضوی استادیار بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات
حامد رفیعی اقتصاد و بازاریابی، کشاورزی و علوم پایه اقتصاد تولید و مدیریت- دانشگاه تهران
هادی رمضانی اعتدالی کشاورزی و علوم پایه گروه مهندسی ،1 آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
عباس روحانی کشاورزی و علوم پایه عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- گروه ماشینهی کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدعلی زارع چاهوکی کشاورزی و علوم پایه مرتعداری دانشگاه تهران تهران
محمد زارع مهرجردی
محمدعلی زراع چاهوکی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی ماشین بینایی و پردازش تصویر- شبکه عصبی- هوش مصنوعی- دانشگاه یزد
کیومرث زرافشانی هیئت علمی دانشگاه رازی
سعید زره داران سایر موضوعات مرتبط با زعفران گروه علوم دامی- طیور- دانشگاه فردوسی مشهد
محسن زواره کشاورزی و علوم پایه دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات.کد پستی 4188958643.
سید مهدی زیارت نیا پژوهشکده صنایع غذایی - بیوتکنولوژی گیاهی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
حسین زینلی بادی کشاورزی و علوم پایه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان،مرکز شهید فزوه اصفهان
امیر سالاری کشاورزی و علوم پایه استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
وحید سرابی کشاورزی و علوم پایه رشته زراعت-گرایش علف های هرز - دانشگاه مدنی
فاطمه سفیدکن فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی شیمی آلی و شیمی گیاهی- بخش تحقیقات گیاهان دارویی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
محمود سلطانی فیروز کشاورزی و علوم پایه فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی- پردیس کرج دانشگاه تهران
سارا سنجانی کشاورزی و علوم پایه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سید محمد سیدی کشاورزی و علوم پایه پژوهشگر پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
علیرضا سیفی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهسا شجری کشاورزی و علوم پایه دانش آموخته دکتری فردوسی مشهد
پروین شرایعی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی نشانی: مشهد، مرکز تحقیقات کشاورزی
حمید رضا شریفی کشاورزی و علوم پایه 1. بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد
فاطمه شفیعی اقتصاد و بازاریابی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
فرهاد شکوهی فر هیات علمی / دانشگاه فردوسی مشهد
علی شمس استادیار دانشگاه زنجان
فخری شهیدی استاد صنایع غذایی
زهرا شیخ الاسلامی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فرهاد شیرانی بیدآبادی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی گرگان
عظیم شیردلی کشاورزی و علوم پایه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مرتضی صادقی کشاورزی و علوم پایه مهندسی مکانیک بیو سیستم- دانشگاه صنعتی اصفهان
پروین صالحی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات بیو تکنولوژی و اصلاح نباتات - موسسه جنگل ها و مراتع
حسین صحابی کشاورزی و علوم پایه استادیار دانشگاه تربت حیدریه
رضا صدر آبادی کشاورزی و علوم پایه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه آزاد مشهد
ناصر صفایی کشاورزی و علوم پایه بیماری شناسی - گروه بیماری شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سعید صمدیان فرد کشاورزی و علوم پایه گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمود صوتی خیابانی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز-بیوتکنولوژی غذایی
دکتر صوفی زاده مدلسازی - دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده علوم محیطی
فریده طباطبائی یزدی گزوه علوم صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
فریده طباطبایی کشاورزی و علوم پایه گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی
سعید طریقی کشاورزی و علوم پایه گروه گیاهپژشکی گرایش: پروکاریوت های بیماری زا در گیاهان دانشگاه فردوسی
زهرا طهماسبی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات عضو هیئت علمی/دانشگاه ایلام
افسانه عالی نژادیان دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه لرستان.
محمد حسین عباسپور فرد فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بهلول عباس زاده کشاورزی و علوم پایه بخش تحقیقات گیاهان دارویی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
عباس عبدشاهی اقتصاد و بازاریابی دانشکده مهندسی زراعی وعمران روستایی- دانشگاه رامین اهواز
محمدرضا عبدی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
مرتضی عزتی اقتصاد و بازاریابی دانشیار توسعه اقتصادی – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی – اقتصاد شهری و منطقه ای - پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
راضیه عظیمی اترگله کشاورزی و علوم پایه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
امین علیزاده گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه علیزاده گروه گیاهپزشکی دانشگاه رازی- حشره شناس
یاسر علیزاده عضو هیات علمی
محمد باقر عمادی کشاورزی و علوم پایه گروه بیو سیستم دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر عنابستانی سایر موضوعات مرتبط با زعفران گروه جغرافیا-برنامه ریزی روستایی (کالبدی) و GIS -دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر عنابستانی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا عیسوند تخصص بذر - دانشگاه لرستان
سودابه عین افشار فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی مرکز تحقیقات خراسان علوم‌ و صنایع ‌غذائی‌ شیمی مواد غذایی
احمد فتاحی اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه اردﻛﺎن
امیر فتوت کشاورزی و علوم پایه گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد عناصر سنگین
خلیل بردی فتوحی فر کشاورزی و علوم پایه هیات علمی - دانشگاه تهران
مهدی فراوانی سایر موضوعات مرتبط با زعفران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی فرح پور کشاورزی و علوم پایه موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
جلیل فرزادمهر سایر موضوعات مرتبط با زعفران، کشاورزی و علوم پایه دانشگاه تربت حیدریه
همایون فرهمند کشاورزی و علوم پایه باغبانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید رضا فلاحی کشاورزی و علوم پایه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
مسعود فهرستی ثانی اقتصاد و بازاریابی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
حسن فیضی عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
حامد قادرزاده گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
علی قاسمی گروه تربیت بدنی دانشگاه قم-گرایش فیزولوژی ورزشی
محمد قربانی کشاورزی و علوم پایه ، استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حیدر قلی زاده اقتصاد کشاورزی- دانشگاه زنجان
نوذر قهرمان داشیار -دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی
مهدی قیصری هیئت علمی گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم کازرونی منفرد عضو هیات علمی-دانشگاه جامع علمی کاربردی
بهنام کامکار اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه گرگان
سعید کامیابی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
محمد کاوسی کلاشمی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
حامد کاوه زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات، کشاورزی و علوم پایه استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
علیرضا کرباسی اقتصاد و بازاریابی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد مدعو دانشگاه تربت‌حیدریه
رقیه کریم زاده کشاورزی و علوم پایه استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
علیرضا کریمی کارویه کشاورزی و علوم پایه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- پیدایش و طبقه بندی خاک
دانیال کهریزی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه رازی- دانشکده کشاورزی- گروه اصلاح نباتات
محمد رضا کهنسال کشاورزی و علوم پایه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آرش کوچکی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل کوهگردی کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر رشته تخصصی: جنگلداری با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
غلامعلی گزانچیان زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات، کشاورزی و علوم پایه مرکز تحقیقات خراسان رضوی-ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی
محمدرضا گلزاریان کشاورزی و علوم پایه گروه بیو سیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی-پردازش تصویر
محمد تقی گلمکانی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی- بیوتکنولوژی غذایی- دانشگاه شیراز
محمد حسین لباسچی کشاورزی و علوم پایه زراعت- اکولوژی زراعی-بخش تحقیقات گیاهان دارویی- مؤسسه تحقیقات جنگلهاومراتع
محسن لبافی مزرعه شاهی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی دانشیار گروه صنایع غذایی پردیس کرج دانشگاه تهران
حسن لشکری هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی​
امیر لکزیان خاکشناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
حمید مؤذنی گروه گیاهشناسی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
نغمه مبرقعی کشاورزی و علوم پایه گروه اقتصاد منابع و محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران
بابک متشرع زاده کشاورزی و علوم پایه تغذیه گیاه و حاصلخیزی- مهندسی علوم خاک- دانشگاه تهران
محمد متینی زاده زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات، سایر موضوعات مرتبط با زعفران رئیس گروه تحقیقات زیست فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
مهدی محب الدینی کشاورزی و علوم پایه گروه باغبانی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه محقق اردبیلی
علی محبی اقتصاد و بازاریابی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
تکتم محتشمی استادیار اقتصاد کشاورزی
سید احمد محدث اقتصاد و بازاریابی عضو هیات علمی
المیرا محمدوند کشاورزی و علوم پایه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
حسین محمدی
عباس محمدی هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه بیرجند قارچ شناس
حسین محمودی اقتصاد و بازاریابی دکترا, جامعه شناسی کشاورزی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
سهراب محمودی کشاورزی و علوم پایه دانشگاه بیرجند- دانشکده کشاورزی
محمد محمودی سوستانی کشاورزی و علوم پایه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
روح الله مرادی دانشکده کشاورزی بردسیر، گروه تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسرین مشتاقی زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات، کشاورزی و علوم پایه دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مظهری اقتصاد و بازاریابی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
امین اله معصومی کشاورزی و علوم پایه دانشگاه صنعتی اصفهان- گروه بیو سیستم و ماشین های کشاورزی
مهدی مفتاح هلقی کشاورزی و علوم پایه استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن مکاریان دانشیار گروه زراعت - علفهای هرز دانشگاه شاهرود
عبداله ملا فیلابی زراعت و گیاهان دارویی- پژوهشکده علوم صنایع غذایی
خانم دکتر ملانیا زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری تخصص بیوشیمی و بیوتکنولوژی
محمد ملکوتیان فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی دکتری بهداشت محیط، استاد مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
میلاد منافی سایر موضوعات مرتبط با زعفران گروه علوم دامی- دانشگاه ملایر
فرزاد مندنی کشاورزی و علوم پایه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
حامد منصوری بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران
محرم منصوری زاده سایر موضوعات مرتبط با زعفران گروه کامپیوتر دانشگاه بو علی- ارتباط هوشمند انسان و ماشین، یادگیری ماشین، بینائی ماشین و پردازش تصاویر،
عبدالمجید مهدوی دامغانی کشاورزی و علوم پایه پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
مجید مهدیخانی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی، کشاورزی و علوم پایه با تخصص بیوشیمی ورزش -دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
علی مهرآفرین کشاورزی و علوم پایه عضو هیأت علمی / مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
سید حبیب اله موسوی اقتصاد و بازاریابی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید علی اکبر موسوی کشاورزی و علوم پایه دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز .
منصور مومنی اقتصاد و بازاریابی دانشکده مدیریت مدیریت صنعتی - دانشگاه تهران
حمیدرضا میرزایی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین میرشمسی کاخکی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی
سیده ملیحه میرهاشمی کشاورزی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد میره ای کشاورزی و علوم پایه مکانیک بیوسیستم- دانشگاه صنعتی اصفهان
الناز میلانی فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی - جهاد دانشگاهی مشهد
جعفر نباتی فارغ التحصیل دکتری تخصصی- فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا نجارزاده دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس
حامد نجفی علمدارلو اقتصاد و بازاریابی اقتصاد کشاورزی-دانشگاه تربیت مدرس
طاهره ندایی هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه قم
ابوذر نصیراحمدی کشاورزی و علوم پایه گروه بیو سیستم دانشگاه کاسل آلمان
محمدرضا نظری استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی
سعید نظیفی علوم و صنایع دارویی و پزشکی، فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی.
محمد حسن هادیزاده کشاورزی و علوم پایه رشته علف های هرز- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
حسنعلی واحدی کشاورزی و علوم پایه گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- حشره شناس
جمیل واعظی کشاورزی و علوم پایه گروه زیست شناسی دانشکده علوم و گروه گیاهشناسی - پژهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی وریدی صنایع غذایی - دانشگاه فردوسی مشهد
سعیدرضا وصال
سید علیرضا وکیلی گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- تغذیه نشخوارکنندگان
رضا ولی زاده کشاورزی و علوم پایه گروه علوم ئامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر یعقوبی اقتصاد و بازاریابی ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
  

davar