داوران

اسامی داوران سال 1399
نام داور وابستگی سازمان
حسن  مکاریان  دانشگاه شاهرود
سید محسن حسام زاده حجازی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جواد رضائی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علیرضا  بندانی دانشگاه تهران
حجت  امامی  دانشگاه فردوسی مشهد
رضا  صدر آبادی حقیقی  دانشگاه آزاد مشهد
حسین  حمامی دانشگاه بیرجند
عباس  عبدشاهی دانشگاه رامین اهواز
جعفر  یعقوبی دانشگاه زنجان
علی شهیدی دانشگاه بیرجند
علی اشرف  جعفری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد رضا  بخشی دانشگاه بیرجند
حسین صحابی استادیار دانشگاه تربت حیدریه
خدیجه بوزرجمهری  دانشگاه فردوسی مشهد
محمد  قربانی  دانشگاه فردوسی مشهد
حامد  نجفی علمدارلو دانشگاه تربیت مدرس
سید حبیب اله  موسوی  دانشگاه تربیت مدرس تهران
حامد  رفیعی دانشگاه تهران
روح الله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد  جوادی  دانشگاه پیام نور، ایران
سعید  صمدیان فرد دانشگاه تبریز
امیر سالاری دانشگاه میناب
حمید رضا  شریفی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سرور  خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد
سودابه عین افشار مرکز تحقیقات خراسان علوم‌ و صنایع ‌غذائی‌
مرضیه حسینی نژاد پژوهشکده صنایع غذای 
پروین شرایعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
محمدباقر رضایی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
مهدی  محب الدینی  دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود  تقی زاده  دانشگاه فردوسی مشهد
حسن  فیضی دانشگاه تربت حیدریه
مهسا  اقحوانی شجری دانش آموخته دکتری فردوسی مشهد
محمد حسین لباسچی مؤسسه تحقیقات جنگلهاومراتع
حامد  کاوه دانشگاه تربت حیدریه
حمید رضا  فلاحی  دانشگاه بیرجند
حسن  برزگر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد تقی  گلمکانی دانشگاه شیراز
شمسعلی  رضازاده گروه  فارماکوگنوزی و داروسازی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی )
اکرم  پزشکی نجف آبادی گروه  علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
گرایش: شیمی مواد غذایی
لیلا  جعفری مدیر گروه مهندسی کشاورزی  دانشگاه هرمزگان
اگرواکولوژی
حسین  بدری پور سازمان جنگل ها و مراتع
حسین  محمودی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
عبدالمجید  مهدوی دامغانی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
راضیه  عظیمی اترگله  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
آیدین  حمیدی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
عباس  خاشعی سیوکی  دانشگاه بیرجند
آرش  دوراندیش دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی عزتی  دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمود  صوتی خیابانی دانشگاه تبریز
عبداله ملا فیلابی پژوهشکده علوم صنایع غذایی مشهد
دانیال  کهریزی دانشگاه رازی
علی  ایزدی دربندی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران
عادل دباغ محمدی نسب  دانشگاه تبریز
مرتضی  خداقلی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، رئیس بخش تحقیقات مرتع
اسامی داوران سال 1398
 
نام داور وابستگی سازمان
سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حامد  رفیعی دانشگاه تهران
محمد  خنجری صادق دانشگاه بیرجند
محمد  کاوسی کلاشمی دانشگاه گیلان
سید محسن حسام زاده حجازی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حامد  ابراهیمیان دانشگاه تهران
سارا سنجانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محمد رضا  بخشی  دانشگاه بیرجند
فاطمه سفیدکن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حامد  نجفی علمدارلو دانشگاه تربیت مدرس
محمد صادق ابراهیمی  دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم عسکری دانشگاه شیراز
علی  ایزدی دربندی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران
دانیال  کهریزی دانشگاه رازی
علی مهرآفرین  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
مجید  امینی دهقی دانشگاه شاهد
مرتضی عزتی  دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدعلی  زارع چاهوکی مرتعداری دانشگاه تهران تهران
سعید  طریقی  دانشگاه فردوسی
خلیل بردی  فتوحی فر دانشگاه تهران
ناصر  صفایی  دانشگاه تربیت مدرس
حمید رضا  فلاحی  دانشگاه بیرجند
محسن  زواره دانشگاه گیلان
محمدباقر رضایی انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سید وحید اسلامی  دانشگاه بیرجند
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد
حسن  فیضی  دانشگاه تربت حیدریه
سرور  خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد
حامد  کاوه دانشگاه تربت حیدریه
علی اشرف  جعفری  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مرضیه حسینی نژاد پژوهشکده صنایع غذایی
محمد  سیدی پژوهشگر پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
رضا  نجارزاده دانشگاه تربیت مدرس
سودابه عین افشار مرکز تحقیقات خراسان علوم‌ و صنایع ‌غذائی‌
سودابه عین افشار دانشگاه مازندران
سعید  نظیفی دانشگاه شیراز
سید علیرضا  وکیلی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا  ولی زاده دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا  گلزاریان دانشگاه فردوسی مشهد
محمود  سلطانی فیروز دانشگاه تهران
ابوذر  نصیراحمدی دانشگاه کاسل آلمان
محرم منصوری زاده دانشگاه بو علی
فرشید اشراقی  اقتصاد کشاورزی گرگان
حسن  برزگر  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
الناز  میلانی  جهاد دانشگاهی مشهد
مرضیه  علیزاده  دانشگاه رازی
حسنعلی  واحدی دانشگاه رازی
محمدرضا  عبدی  دانشگاه اصفهان
اکرم حلاج نیا  دانشگاه فردوسی مشهد
حجت  امامی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید  مؤذنی دانشگاه فردوسی مشهد
جمیل واعظی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه  پیرانی اسگویی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا  صدر آبادی حقیقی  دانشگاه آزاد مشهد
عبداله ملا فیلابی  پژوهشکده علوم صنایع غذایی
حسین  حمامی  دانشگاه بیرجند
الهام  الهی فرد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان
عباس  عبدشاهی دانشگاه رامین اهواز
جعفر  یعقوبی  دانشگاه زنجان
نسرین  مشتاقی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت دانشگاه فردوسی مشهد
مجید رستمی  دانشگاه ملایر
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد
تکتم  محتشمی استادیار اقتصاد کشاورزی
حسین صحابی دانشگاه تربت حیدریه
محمد  قربانی دانشگاه فردوسی مشهد
خدیجه  بوزرجمهری دانشگاه فردوسی مشهد
آرش  دوراندیش دانشگاه فردوسی مشهد
 
اسامی داوران سال 1397
نام داور وابستگی سازمانی
شهرام   امیرمرادی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
روح الله مرادی دانشکده کشاورزی بردسیر، گروه تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه شفیعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
تکتم  محتشمی دانشگاه تربت حیدریه
امیر حسین  بیکی دانشگاه قم
حسین صحابی دانشگاه تربت حیدریه
علیرضا  سیفی دانشگاه فردوسی مشهد
سرور  خرم دل  دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا  فلاحی  دانشگاه بیرجند
حامد  نجفی علمدارلو دانشگاه تربیت مدرس
حامد  کاوه  دانشگاه تربت حیدریه
جلیل فرزادمهر دانشگاه تربت حیدریه
حسن  فیضی  دانشگاه تربت حیدریه
سید مهدی  جعفری  دانشگاه گرگان
حمیدرضا  ذبیحی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد حسین امینی فرد دانشگاه بیرجند
قربانعلی  اسدی  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آیدین  حمیدی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمد رضا  احتشامی  دانشگاه گیلان
ابراهیم  کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی
محمود  بیات  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد بنایان اول  دانشگاه فردوسی مشهد
سارا سنجانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حامد  رفیعی  دانشگاه تهران
محمد  کاوسی کلاشمی دانشگاه گیلان
محمد خداوردیزاده دانشگاه ارومیه
بهنام  کامکار دانشگاه گرگان
محمد رضا  بخشی  دانشگاه بیرجند
جعفر  یعقوبی دانشگاه زنجان
عباس  عبدشاهی دانشگاه رامین اهواز
فرشید اشراقی دانشگاه گرگان
آرش  دوراندیش  دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر علی زاده عضو هیات علمی
علی  ایزدی دربندی پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران
مهسا  اقحوانی شجری دانش آموخته دکتری فردوسی مشهد
احمد احمدیان  دانشگاه تربت حیدریه
سید علیرضا بهشتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, مشهد
رضا  صدر آبادی حقیقی دانشگاه آزاد مشهد
شهرام  بانچ شفیعی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عباس  خاشعی سیوکی دانشگاه بیرجند
محمود دانشور  دانشگاه فردوسی مشهد
حامد منصوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
هادی  رمضانی اعتدالی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
ایرج  اله دادی  پردیس ابوریحان،دانشگاه تهرا، پاکدشت، تهران، ایرا
علیرضا  کرباسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صادق ابراهیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهلول  عباس زاده  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
منصور مومنی دانشگاه تهران
محمد حسین عباسپورفرد  دانشگاه فردوسی مشهد
محسن  جهان دانشگاه فردوسی مشهد
مجید  اسماعیلیان دانشگاه اصفهان  
مهدی  جباری نوقابی  دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد
حسن مکاریان دانشگاه شاهرود
سید محسن حسام زاده حجازی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زهرا طهماسبی دانشگاه ایلام
عبداله ملا فیلابی ژوهشکده علوم صنایع غذایی
محمد  قربانی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی  فراوانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی  محبی  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
کامکار  جایمند  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه سفیدکن  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور