درباره نشریه

 

عنوان نشریه: زراعت و فناوری  زعفران

نوع نشریه: فصلنامه

شاپا چاپی: 1529-2383

شاپا آنلاین: 2383-2142

صاحب امتیاز: دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول: دکتر محمد حسن فتحی نسری

سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم

مدیر داخلی:  فائزه قراری

تلفن: 05151240000

فکس: 05152299632

آدرس: ایران، خراسان رضوی، تربت حیدریه، کلیومتر 7 جاده مشهد تربت حیدریه،  دفترنشریات علمی، نشریه زراعت و فناوری زعفران

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 75 B

رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 

سایت: http://saffron.torbath.ac.ir

iranss